Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-18

Jays Group AB: Jays Group offentliggör utfall av företrädesemission

Regulatoriskt pressmeddelande 2019-06-18

EJ FÖR DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN,
HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA
I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Jays Group tillförs cirka 36.9 MSEK enligt tilldelningsbeslut den 17 Juni
2019

Utfallet i Jays Group AB:s (publ) företrädesemission där teckningsperioden
löpte ut 12 juni 2019 visar att 17 775 880 aktier av emissionen tecknades
med stöd av teckningsrätter (inklusive teckningsåtaganden). Därtill
tecknades 679 129 aktier utan företrädesrätt och ytterligare 23 168 565
aktier tilldelas därmed de som ställt ut emissionsgarantier i enlighet med
garantiåtagandena som ingåtts inför företrädesemissionen. Genom
företrädesemissionen tillförs Jays Group därmed cirka 36,9 MSEK före avdrag
för emissionskostnader.

De 679 129 aktier som inte tecknats med företrädesrätt har tilldelats
tecknare i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet
som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som publicerades
den 24 maj 2019. Besked om tilldelning av aktier tecknade utan
företrädesrätt förväntas lämnas från och med den 17 juni 2019.
Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet
med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning
kommer att meddelas.

Handel med BTA

Handel med BTA (betald tecknad aktie) på Nasdaq First North kommer att
fortsätta till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket. BTA
omvandlas till ordinarie aktier vid registrering av de nyemitterade
aktierna hos Bolagsverket.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare, Advokatfirman Vinge KB är legal
rådgivare till Jays i Företrädesemissionen och Aktieinvest FK AB är
emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Andersson, VD
Mail: henrik@jaysheadphones.com
Mobil: 076-199 35 55

Denna information är sådan information som Jays är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 18 juni 2019 kl 8:30 CEST.         

Om JAYS Group AB

Jays Group grundades 2006 med en vision att alla skall ha möjlighet att
uppleva bra ljud och sofistikerad design. Koncernen utvecklar, producerar
och marknadsför egna varumärken och produkter inom ?Audio & Sound? och
?Smart Mobility? för utvalda marknader globalt och online. Jays Group har
idag verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland, Hongkong, Kina och i
Thailand, där även bolagets egna tillverkning inom Smart Mobility är
lokaliserad.

Koncernen har under 2018 expanderat Inom ?Smart Mobility? genom förvärvet
av Krusell, som designar och tillverkar mobila tillbehör, väskor och skal
av högsta kvalitet. Inom ?Audio & Sound? området förvärvade koncernen 2019
det prisbelönta danska audio varumärket CLINT® Digital i syfte att etablera
koncernens framtidssatsning inom streamat ljud via multimedia och smarta
högtalare. Det tyska ehandelsföretaget KAVAJ förvärvades och integrerades
under april 2019 i syfte att förstärka bolagets online-närvaro genom
framförallt Amazon och andra marknadsplatser online. 

I slutet av 2017 tillkännagav Jays Group den nya koncernstrategin med målet
att årligen omsätta 200 MSEK vid utgången av 2019 och cirka 300 MSEK vid
utgången av treårsperioden 2018 - 2020. Jays koncernens vision och
tillväxtstrategi bygger på stark organisk tillväxt med lönsamhet i
kombination med förvärvsdriven tillväxt inom ljudsegmentet och andra nära
relaterade produkter och tjänster inom konsumentelektronik samt smart
connectivity och mobila produkter. Jays Group har för avsikt att genomföra
flertalet förvärv under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en
stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Jays koncernens långsiktiga årliga finansiella mål är att ha en årlig
tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA
och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen har som målsättning att
öka andelen av omsättningen inom B2C samt online med cirka 10% per år under
kommande tre års period, samtidigt som erbjudandet via befintliga
marknadskanaler inom retail förstärks. Koncernen kommer ej lämna löpande
detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets
långsiktiga finansiella mål.

Jays Group AB (publ) är noterad på Nasdaq First North. Certifierad Adviser
är Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer
08-121 576 90.

VIKTIG INFORMATION

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM
ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE,
SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR
DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA
OLAGLIGT.

Detta meddelande utgör inte och är inte del av ett erbjudande om
försäljning av säkerheter. Kopior av detta meddelande görs ej och får inte
distribueras, publiceras eller skickas till USA, Australien, Hong Kong,
Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Nya Zeeland
eller inom annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande
skulle vara olagligt eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.
Detta meddelande är för informationssyften endast och utgör inget prospekt
eller annat erbjudande om försäljning eller inbjudan till ett erbjudande om
köp av något värdepapper inom USA eller annan jurisdiktion. Värdepapper som
kan komma att utges i samband med transaktionerna som det hänvisas till i
detta meddelande kommer inte att registreras enligt ?U.S. Securities Act of
1933?, i dess ändrade lydelse ("Securities Act"), och kommer följaktligen
inte att erbjudas eller säljas inom USA.

Detta meddelande utgör inte ett prospekt i enlighet med Direktiv 2003/71/EC
(tillsammans med eventuellt tillämpliga implementeringsåtgärder inom någon
medlemsstat, "Prospektdirektivet"). Ämnen som diskuteras i detta meddelande
kan utgöra framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är
uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras genom
användande av ord som ?tror?, ?förväntas?, ?förutser?, ?ämnar?,
?uppskattar?, ?kommer?, ?kan?, ?fortsatt?, ?bör? och liknande uttryck.
Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande baseras på olika
antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots
att Jays Group AB tror att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är
dessa antaganden till sin natur föremål för väsentliga kända och okända
risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som
är svåra eller omöjliga att förutspå och som är bortom dess kontroll.
Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga
faktorer kan komma att göra att faktiska händelser på ett betydande sätt
skiljer sig från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta
meddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Information, åsikter
och framåtblickande uttalanden som framgår i detta meddelande avser endast
dagen för dess avgivande, och kan komma att ändras utan notis om detta.

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.