Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

JETTY AB: Delårsrapport för Jetty AB, 1 januari - 31 mars 2020

Jetty AB ökar omsättningen i första kvartalet 2020. Nettoomsättningen
uppgick till 763 tkr, jämfört med 597 tkr samma period året före.
Detta innebär en ökning av omsättningen med 28 %. Samtidigt minskar
kostnaderna till 2 453 tkr, jämfört med 3 691 tkr för samma period
2019.

Första kvartalet 1 januari - 31 mars 2020, Koncernen

· Nettoomsättningen uppgick till 763 Tkr (597 Tkr)
· Rörelsens kostnader uppgick till 2 453 Tkr (3 691 Tkr)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -1 705 Tkr (-3 111 Tkr)
· Resultat per aktie uppgick till -0,13 kr (-0,48 kr)
· Kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till -1 641 Tkr
(-3 220 Tkr)

Viktiga händelser 1 januari - 31 mars 2020

·
· Ytterligare avtal i Norge

Den 15 januari tecknade Jetty avtal med medlemsorganisationen Norske
Konsertarrangører (NKA). NKA är den största intresse- och
kompetensorganisationen för konsertarrangörer i Norge och består av
450 festivaler, klubbar, spelställen, konsertföreningar,
studentföreningar och kulturhus. NKA arbetar för kompetensutveckling
och nätverksbyggande och skapar arenor där arrangörer kan mötas och
lära av varandra.

·
· Pilotavtal med Sodexo

Den 20 februari tecknade Jetty och Sodexo, inom ramen för programmet
Sparx, ett första pilotavtal. Sodexo kommer att använda Jetty i sin
verksamhet hos Tetra Pak i Lund.

Samarbetet mellan Jetty och Sodexo syftar till att hitta gemensamma
affärsmöjligheter, där Jetty kompletterar Sodexos kunderbjudande.
Resultatet är en modern paketering av Jettys tjänster, som kan
implementeras hos fler av Sodexos kunder.

·
· Deltidspermittering av anställda pg av COVID-19

Den 17 mars meddelade Jetty att spridningen av coronaviruset
(COVID-19), har påverkat affärsläget för Bolaget. För att vara redo
att agera när efterfrågan återvänder, deltidspermitterar därmed Jetty
personal. Åtgärderna bedöms i dagsläget vara tillräckliga för att
hantera nuvarande situation men utvärderas löpande.

Viktiga händelser efter periodens slut

·
· Lån från Almi och likviditetsförstärkning från Skatteverket

Under april månad har bolaget säkerställt ett nytt lån från Almi samt
erhållit anstånd från skatteverket gällande skatteåterbetalningar.
Detta innebär att bolagets likviditet stärktes med drygt 1,0 mkr.

VD har ordet

Vi inledde året med tydligt fokus på försäljning. Sista kvartalet 2019
visade en stark försäljningstillväxt och vi planerade för att öka
till-växten ytterligare efter årsskiftet. Vi ägnade de första
veckorna av 2020 åt att organisera om arbetet i bolaget för att kunna
fokusera än mer på försäljning. Kvartalet startade med den största
och viktigaste branschmässan för livemusik i Sverige, Sweden Live,
där Jetty deltog.

Vi möttes på mässan av ett mycket stort intresse från potentiella
kunder och vi genomförde säljmöten både med nya kontakter och med de
vi tidigare haft en dialog med. Vårt arbete hade mycket god effekt
och mot mitten av kvartalet prognosticerade jag att första kvartalet
2020 skulle bli bolagets starkaste kvartal någonsin.

Den 11 mars förändrades förutsättningarna för våra kunder radikalt.
Regeringen meddelade på kvällen ett förbud mot evenemang med fler än
500 deltagare. Detta skärptes den 27 mars, då inga evenemang med fler
än 50 deltagare tilläts. Dessa beslut, fattade för att minska
spridningen av COVID-19, har i praktiken omöjliggjort våra kunders
verksamhet fram till dess att förordningen ändras eller upphör helt.

Såväl våra kunder som vi själva anade att beslut i den riktningen var
på gång och många av våra kunder hade redan börjat flytta fram eller
i värsta fall ställa in de verksamheter de planerat i närtid. Trots
allt detta såg vi under första kvartalet en tillväxt på 28% jämfört
med första kvartalet 2019.

Jetty inledde snabbt en omställning för att anpassa bolaget till den
nya situationen på marknaden. De åtgärder för effektivisering och
besparingar som bolaget initierade förra året intensifierades, och
har minskat kostnaderna med 34% jämfört med kvartal 1 2019. Den 17
mars deltidspermitterades samtliga anställda. Jag bedömer att de
insatser som gjorts är tillräckliga för att kunna möta ett scenario
där evenemangsbranschen inte börjar återhämta sig förrän efter
sommaren 2020. Med detta sagt har vi en plan för ytterligare åtgärder
som kan verkställas om bolaget bedömer det nödvändigt.

Under tiden fortsätter vi hjälpa befintliga kunder och har en nära
dialog med många av dem om deras nuvarande utmaningar och framtida
behov. En del befintliga och potentiella kunder har nått ett stadie
där de kan börja planera för framtiden, efter Corona, och vi för
sådana dialoger där det är möjligt.

Vi arbetar också mot kundsegment som drabbats mindre av virusets
spridning och åtgärderna som vidtas för att stoppa det. Exempel på
sådana segment är större bolag, och de som genomför mindre evenemang.
Vi arbetar också löpande med att förbereda allt som går att
förbereda, för att vara redo så snart efterfrågan börjar växa igen.

Stockholm i april 2020

Dan Sonesson, VD

Delårsrapporten i helhet finns tillgänglig på www.jetty.se

Dan Sonesson, VD, Jetty AB

dan.sonesson@jetty.se

Jetty AB säljer och driver sedan 2011 Jetty, ett etablerat och
beprövat affärssystem för Event Management. Jetty stöttar arrangörer
av evenemang. Göteborg & Co, Liseberg, Stockholms Stad, Malmö Stad,
Epicenter, Göteborgsvarvet och Dreamhack är några exempel på de som
driver evenemang med hjälp av Jetty.

Jetty är utvecklat av praktiker i branschen, utifrån kundernas behov,
baserat på en stor mängd användardata, och byggt för att vara globalt
skalbart. Konkurrensen på marknaden är låg och Jettys affärssystem
ligger tekniskt och användarmässigt mycket långt fram, jämfört med
konkurrerande system. Jetty är verksamt på en internationell
miljardmarknad, där det finns ett tydligt behov av det stöd som Jetty
levererar.

Läs mer på www.jetty.se
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/jetty-ab/r/delarsrapport-for-jetty-ab--1-janu...
https://mb.cision.com/Main/17565/3099997/1238676.pdf

Författare AktieTorget News