Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-14

JETTY AB: Jetty AB: Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i Jetty AB kallas härmed till bolagsstämma torsdag den 14
maj 2020 klockan 16.00 på WeWork, Regeringsgatan 29, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

dels vara införd i aktieboken fredagen den 8 maj 2020, och

dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 8 maj 2020.
Anmälan görs genom formulär som nås här
(https://infojetty2.se/f/CszUXtlcLS).

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer,
och eventuella biträden.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka
behörighetshandlingar till investor-relations@jetty.se i god tid
före stämman. Fullmaktsformulär finns bifogat denna kallelse, och
finns också att laddas ner på bolagets hemsida, www.jetty.se .
Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid stämman, på
distans.

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken,
anmälan om deltagande vid bolagsstämman samt uppgifter om ombud och
biträden kommer att användas för registrering, upprättande av
röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall,
stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med
dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU)
2016/679) som gäller från den 25 maj 2018.

Om smittspridning

För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning
av det nya coronaviruset vill Jetty AB understryka möjligheten att
delta via ombud, i stället för att närvara personligen vid
årsstämman. Jetty AB rekommenderar detta även för personer som känner
sig sjuka, ingår i någon riskgrupp. Samma gäller personer som har
befunnit sig i ett område med smittspridning eller som har varit i
nära kontakt med någon som är smittad av det nya coronaviruset. Detta
för att undvika ytterligare smittspridning.

Årsstämman kommer hållas så effektiv och kort som möjligt.
VD-anförande utgår, och den allmänna frågestunden kommer vara
begränsad. Ingen förtäring kommer bjudas på före eller efter stämman.
Deltagande av bolagsledningen, bolagets styrelse och övriga
närvarande som inte är aktieägare kommer att begränsas.

Förslag till dagordning

1.
Stämman öppnas

2. Val av ordförande vid stämman (se bilaga 1).
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen,

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, samt, i förekommande
fall, revisorer eller registrerat revisionsbolag som skall väljas på
stämman (se bilaga 1).

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (se
bilaga1).

11. Val av styrelse (se bilaga1).
12. Val av styrelseordförande (se bilaga 1).
13. Val av revisor (se bilaga1).
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen:

a. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (se bilaga
2).

b. Beslut om att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman
tagna beslut.

15. Stämman avslutas.

Kompletterande handlingar

Kompletterande handlingar som krävs för besluten kommer senast den
23/4 2020 finnas att ladda ner på www.jetty.se:

·
Årsredovisningen för 2019 med fastställd balans- och resultaträkning.

· Revisionsberättelsen för 2019

Dan Sonesson, VD, Jetty AB

dan.sonesson@jetty.se

Jetty AB säljer och driver sedan 2011 Jetty, ett etablerat och
beprövat affärssystem för Event Management. Jetty stöttar arrangörer
av evenemang. Göteborg & Co, Liseberg, Stockholms Stad, Malmö Stad,
Epicenter, Göteborgsvarvet och Dreamhack är några exempel på de som
driver evenemang med hjälp av Jetty.

Jetty är utvecklat av praktiker i branschen, utifrån kundernas behov,
baserat på en stor mängd användardata, och byggt för att vara globalt
skalbart. Konkurrensen på marknaden är låg och Jettys affärssystem
ligger tekniskt och användarmässigt mycket långt fram, jämfört med
konkurrerande system. Jetty är verksamt på en internationell
miljardmarknad, där det finns ett tydligt behov av det stöd som Jetty
levererar.

Läs mer på www.jetty.se
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/jetty-ab/r/jetty-ab--kallelse-till-bolagsstam...
https://mb.cision.com/Main/17565/3083469/1226082.pdf
https://mb.cision.com/Public/17565/3083469/927364e564aa061b.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.