Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

JETTY AB: Komplettering: Jetty AB publicerar årsredovisning för 2019

I förvaltningsberättelsen skriver styrelsen:

Styrelsen gör bedömningen att Bolaget inom 12-18 månader kan uppvisa
ett positivt kassaflöde. Detta kan komma att påverkas av den pågående
Coronapandemin om den blir långvarig. Styrelsen gör samtidigt
bedömningen att den befintliga likviditeten inte är tillräcklig för
att finansiera de planer som finns för nästkommande 12 månader. Det
bedrivs därför ett kontinuerligt arbete med att hitta sunda lösningar
för att täcka rörelsekapitalbehovet fram till dess att bolagets
operativa kassaflöde finansierar verksamheten. Om bolaget misslyckas
med att säkra ny finansiering kan det innebära att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till tvivel om företagets
förmåga att fortsätta verksamheten.

Detta kommenterar revisorn, i sin rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen:

Vi vill fästa uppmärksamheten på styrelsens kommentarer under
Förvaltningsberättelsen och rubriken "Möjlighet till fortsatt drift"
i Årsredovisningen sid 8, av vilket det framgår att bolaget är i
behov av finansiellt tillskott under 2020. Detta förhållande tyder på
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till
betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vi
har inte modifierat vårt uttalande på grund av detta.

Dan Sonesson, VD, Jetty AB

dan.sonesson@jetty.se

Jetty AB säljer och driver sedan 2011 Jetty, ett etablerat och
beprövat affärssystem för Event Management. Jetty stöttar arrangörer
av evenemang. Göteborg & Co, Liseberg, Stockholms Stad, Malmö Stad,
Epicenter, Göteborgsvarvet och Dreamhack är några exempel på de som
driver evenemang med hjälp av Jetty.

Jetty är utvecklat av praktiker i branschen, utifrån kundernas behov,
baserat på en stor mängd användardata, och byggt för att vara globalt
skalbart. Konkurrensen på marknaden är låg och Jettys affärssystem
ligger tekniskt och användarmässigt mycket långt fram, jämfört med
konkurrerande system. Jetty är verksamt på en internationell
miljardmarknad, där det finns ett tydligt behov av det stöd som Jetty
levererar.

Läs mer på www.jetty.se
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/jetty-ab/r/komplettering--jetty-ab-publicerar...
https://mb.cision.com/Main/17565/3095185/1234580.pdf

Författare AktieTorget News