Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

JETTY AB: Stämmokommuniké Jetty AB

Igår, den 14 maj 2020, hölls bolagsstämma i Jetty AB. Stämman
beslutade i samtliga frågor i enlighet med styrelsens förslag. Alla
beslut fattades enhälligt.

Igår, den 14 maj 2020, hölls bolagsstämma i Jetty AB, 556854-8860 .
Nedan följer de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades
enhälligt.

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen, beslöt att
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust skall göras
enligt den fastställda balansräkningen, och beviljade ansvarsfrihet
åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. I det sistnämnda
beslutet deltog inte styrelseledamöter och VD.

Stämman fastslog arvoden åt styrelsen så att den totala ersättningen
till styrelseledamöterna ska vara fem prisbasbelopp att fördelas med
två prisbasbelopp till ordföranden samt ett prisbasbelopp till
vardera styrelseledamot. Stämman beslöt att revisorernas arvode ska
utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

Till ledamöter i styrelsen omvaldes Magnus Uppsäll, Lisa Nilsson,
Annika Andersson och Jens Ålander. Till styrelseordförande omvaldes
Magnus Uppsäll. Ernst & Young Aktiebolag omvaldes till bolagets
revisorer för perioden fram till nästa årsstämma.

Vidare beslöt stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om
nyemission/emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner,
i överensstämmelse med de gränser för aktiekapitalet och antalet
aktier som finns i bolagsordningen.

Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande omfattar
rätt att besluta om kontantemission, apportemission eller att aktier,
konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med
kvittningsrätt. Vid beslut om emission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt skall utgångspunkten för emissionskursens
fastställande vara aktiens marknadsvärde vid respektive
emissionstillfälle.

Avslutningsvis beslöt stämman att styrelsen får göra smärre ändringar
i på stämman tagna beslut.

Dan Sonesson, VD, Jetty AB

dan.sonesson@jetty.se

Jetty AB säljer och driver sedan 2011 Jetty, ett etablerat och
beprövat affärssystem för Event Management. Jetty stöttar arrangörer
av evenemang. Göteborg & Co, Liseberg, Stockholms Stad, Malmö Stad,
Epicenter, Göteborgsvarvet och Dreamhack är några exempel på de som
driver evenemang med hjälp av Jetty.

Jetty är utvecklat av praktiker i branschen, utifrån kundernas behov,
baserat på en stor mängd användardata, och byggt för att vara globalt
skalbart. Konkurrensen på marknaden är låg och Jettys affärssystem
ligger tekniskt och användarmässigt mycket långt fram, jämfört med
konkurrerande system. Jetty är verksamt på en internationell
miljardmarknad, där det finns ett tydligt behov av det stöd som Jetty
levererar.

Läs mer på www.jetty.se
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/jetty-ab/r/stammokommunike-jetty-ab,c3113467
https://mb.cision.com/Main/17565/3113467/1248770.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.