Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari - mars, 2020

* Orderingång 29,0 MSEK (31,2)
* Omsättning 26,7 MSEK (37,1)
* Rörelseresultat -0,9 MSEK (3,8)
* Resultat efter skatt -0,6 MSEK (3,2)

Kommentarer från VD

Den rådande Coronapandemin har fått omfattande globala konsekvenser och
världen idag ser annorlunda ut än vad vi är vana vid. Effekterna påverkar
oss både privat och professionellt och vi har en ny vardag att finna oss i.
Detta har förändrat förutsättningarna även för JLT och vi har under första
kvartalet 2020 vidtagit en rad förebyggande åtgärder för fortsatt
stabilitet genom Coronakrisen, och trots det tuffa läget har vi har även
ett antal lyckade satsningar och aktiviteter att se tillbaka på.

I januari lanserade vi en helt ny varumärkesidentitet och hemsida som en
del i vår långsiktiga strategi att gå från att vara en traditionell
hårdvaruleverantör till en samarbetspartner som tillgodoser en större del
av behovet av stabila IT-lösningar hos våra kunder. Idag erbjuder vi den
bästa kombinationen av hårdvara, programvara, tjänster och lösningar.

Senare i kvartalet deltog vi också vid MODEX 2020 i Atlanta, årets största
amerikanska logistikmässa. Inför mässan annonserade vi ett antal nya
partnerskap, framför allt inom olika mjukvarulösningar, vilka är betydande
för strategin att komplettera vårt erbjudande och anpassa det efter kunders
behov. Vi utökade även vårt befintliga samarbete med Winmate och har nu
ensamrätt att distribuera deras mobila datorer på USA-marknaden. Vi stärkte
också vår egen produktportfölj och lanserade nya ultrakompakta
JLT1014P-datorn, en mindre version av vår bästsäljare JLT1214P. Den nya
datorn är marknadens minsta fordonsmonterade 10-tums dator och passar
perfekt för användning där utrymmet är begränsat, som till exempel trånga
förarhytter på lagertruckar.

Kvartalet har samtidigt präglats av Coronapandemin och dess effekter, flera
planerade kundaktiviteter har ställts in och vår nykundsbearbetning hämmas
väsentligt av rådande restriktioner gällande resor och fysiska möten. Under
slutet av första kvartalet sköt vissa kunder på sina beställningar vilket
påverkade resultatet. Sett till hela kvartalet skedde dock ingen större
minskning i orderingången utan den slutade på 29 MSEK jämfört med 31 MSEK
för samma period ett år tidigare. Faktureringen slutade på 27 MSEK jämfört
med 37 MSEK föregående år. Men då inköp av JLT:s produkter ofta sker sent i
kunders projektcykler har vi troligen inte sett effekterna av Corona-krisen
fullt ut ännu.

Genom flera proaktiva insatser och kostnadsbesparingar har vi nu skapat
förutsättningarna för JLT att ta sig genom det oförutsägbara marknadsläget
och snabbt kunna växla upp när situationen vänder. Vi månar om vår personal
genom att skapa möjligheter att arbeta hemifrån. Vi reducerar risken för
leveransstörningar genom att öka lagren av nyckelkomponenter och färdiga
produkter. Vi sänker våra kostnader genom en omprioritering av
utvecklingsprojekt och marknadsaktiviteter, samt minskad arbetstid och viss
personalreduktion. Samtidigt har jag tillsammans med resterande
ledningsgruppen valt att sänka våra löner med 10 procent.

JLT har en god finansiell ställning med en stark nettokassa, vilket gör att
vi kan fortsätta driva våra viktigaste framåtriktade utvecklingsprojekt och
bibehålla en acceptabel nivå av marknadsbearbetning. På så sätt skapar vi
ett läge där JLT kan stå stabila genom krisen och vara redo att accelerera
när marknaden vänder.

Per Holmberg, VD

Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till mars 2020

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 26,7 MSEK (37,1).
Bruttovinsten uppgick till 13,2 MSEK (15,5) och bruttomarginalen till 49,4
procent (41,7).

Rörelsens omkostnader var 13,7 MSEK (11,1) av detta var övriga kostnader
4,2 MSEK (3,3). Personalkostnader uppgick till 9,5 MSEK (7,8).

EBITDA för perioden uppgick till -0,5 MSEK (4,3).

Avskrivningar under perioden var 0,4 MSEK (0,5) varav utvecklingsutgifter
0,3 MSEK (0,3) och goodwill 0,0 MSEK (0,1).

Koncernens rörelseresultat uppgick till -0,9 MSEK (3,8).

Finansnettot uppgick till 0,0 MSEK (0,4) vilket gav ett resultat före skatt
på -0,9 MSEK (4,2).

Schablonskatt för koncernen om 0,3 MSEK (-1,0) gav ett resultat efter skatt
på -0,6 MSEK (3,2).

Orderingången under perioden har uppgått till 29,0 MSEK (31,2) och
orderstocken var vid periodens slut 14,2 MSEK (18,3).

Resultaträkning, MSEK         2020
Kv. 1 2019
Kv. 1   2019
Helår
Nettoomsättning         26,7 37,1   141,7
Bruttovinst         13,2 15,5   65,3
- Bruttomarginal         49,4% 41,7%   46,1%
Försäljnings- och Marknadskostnader         -7,1 -5,5   -23,9
Organisations- och FoU-kostnader         -6,6 -5,6   -25,5
EBITDA         -0,5 4,3   16,0
- EBITDA marginal         -1,9% 11,7%   11,3%
                   
Avskrivningar         -0,4 -0,5   -2,3
  Varav:                
  - Materiella anläggningstillgångar         -0,1 -0,1   -0,3
  - Utvecklingsutgifter         -0,3 -0,3   -1,2
  - Goodwill         0,0 -0,1   -0,8
Rörelseresultat         -0,9 3,8   13,6
- Rörelsemarginal         -3,3% 10,3%   9,6%

Kommentarer till resultatet för första kvartalet

Avräknat resultat från servicekontrakt har relativt sett högre marginal än
produktföräljning. Med lägre omsättning utgör avräknat resultat från
servicekontrakt en högre andel, vilket är en delförklaring till  en ökad
marginal i kvartalet. En svag SEK kurs ger också en positiv påverkan.

Företagets omkostnader ökade under första kvartalet, delvis beroende på
valutaeffekter, men huvudsakligen på expansion i sälj- och marknadsresurser
för att aktivt driva tillväxt. I och med att effekterna från Corona blev
uppenbara under första kvartalet har merparten av dessa satsningar dragits
tillbaka och personalneddragningar har skett vilka kommer att få effekt
från andra kvartalet.

Företagets goodwill härstammade från förvärvet av USA-verksamheten 2014 och
är slutavskriven.

Den globala marknadsnedgången i finansiella instrument har under första
kvartalet träffat JLT:s finansiella placeringar men balanseras av att
tillgodohavanden i USD stärkts mot SEK.

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till 2,3 MSEK (6,2). Koncernens likvida medel
uppgick på balansdagen till 50,2 MSEK (50,1). Nettokassan om 50 MSEK
motsvarar i princip företagets totala rörelsekostnader, exklusive kostnad
sålda varor för 2019.

Soliditeten uppgick till 62 procent (61) och det egna kapitalet var 58,9
MSEK (57,3).

Från och med andra kvartalet 2017 är kassan delvis placerad i diskretionär
förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i
aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet
baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare.
Rörelseresultatet uppgick till ?1,6 MSEK (-0,4).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig
delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och
BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Utdelningspolicy

Styrelsen föreslår årsstämman, med hänsyn till den osäkerhet avseende
utvecklingen av Coronavirusets effekter, att ingen utdelning lämnas för
verksamhetsåret 2019. Föregående års utdelning var 0,22 kronor per aktie,
varav extrautdelning 0,07 kronor.

Aktien

Totalt har 2,5 miljoner aktier (2,8) omsatts under året vilket motsvarar 9
procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 7,18 SEK vid periodens början och 5,00 SEK vid periodens
slut.

JLT-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Eminova
Fondkommission AB som Certified Advisor.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 - 684 211 00
info@eminova.se

Rapporteringstillfällen för 2020

Delårsrapport Jan - Juni, 2020     13 augusti, 2020
Delårsrapport Jan - Sept, 2020    23 oktober, 2020
Bokslutskommuniké 2020           10 februari, 2021

Växjö den 6 maj, 2020

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                                    
Per Holmberg   VD                        070 ? 361 3934 
Stefan Käck       vVD / CFO           073 ? 531 0057  

www.jltmobile.com

Delårsrapporter: https://www.jltmobile.com/sv/investerare

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 13:00 CET.

Koncernens räkenskaper*    
                   
Resultaträkning, MSEK         2020
Kv. 1 2019
Kv. 1   2019
Helår
                   
Summa rörelsens intäkter       26,7 37,1   141,7
                   
Rörelsens kostnader              
  Handelsvaror         -13,5 -21,6   -76,4
  Övriga externa kostnader         -4,2 -3,3   -18,0
  Personalkostnader         -9,5 -7,8   -31,3
  Avskrivningar         -0,4 -0,5   -2,3
Rörelseresultat       -0,9 3,8   13,6
                   
Finansnetto         0,0 0,4   0,3
Resultat efter finansiella poster       -0,9 4,2   13,9
                   
Skatt         0,3 -1,0   -3,0
Periodens resultat         -0,6 3,2   10,9
                   
Resultat per aktie (kronor)         -0,02 0,11   0,38
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)       -0,02 0,11  
0,37
                    ...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.