Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-07

JLT Mobile Computers AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I JLT MOBILE COMPUTERS AB (PUBL)

Aktieägarna i JLT Mobile Computers AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen
den 6 maj 2020 kl. 16.00 på PM & Vänner, Västergatan 10 i Växjö.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 29
april 2020, dels anmält sin avsikt att delta senast onsdagen den 29 april
2020.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera
aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som
kan vara tillfällig, måste vara verkställd onsdagen den 29 april 2020.
Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin
önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan kan göras skriftligen under adress JLT Mobile Computers AB (publ),
Isbjörnsvägen 3, 352 45 Växjö (märk kuvertet ?årsstämma?), via e-post till
george.oguz@jltmobile.com eller per telefon 0470-53 03 00 (vardagar
9.00?16.00). Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer,
antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden
(högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser låta sig
företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas
anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida,
www.jltmobile.com, och kan även beställas från bolaget på ovan angivna
adress.

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET
Mot bakgrund av coronaviruset vill JLT Mobile Computers uppmana alla
aktieägare att överväga att använda sig av möjligheten att företrädas av
ombud eller förhandsrösta (se nedan). Eventuella frågor som aktieägare vill
ha besvarade kan med fördel skickas in till bolaget före stämman på
george.oguz@jltmobile.com.

FÖRHANDSRÖSTNING
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand,
s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för
att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. JLT Mobile
Computers uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att
minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed
bidra till att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns
tillgängligt på bolagets hemsida www.jltmobile.com. En aktieägare som
utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig
till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara JLT Mobile Computers tillhanda senast den
29 april 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den postadress eller
e-postadress som anges under rubriken ?Anmälan om deltagande? ovan. Om
aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan
behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse
förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är
rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
förhandsröstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning för stämman
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
13. Val av styrelse och revisor

a) omval av Ola Blomberg,
b) omval av Jan Olofsson,
c) omval av Jan Sjövall,
d) omval av Jessica Svenmar,
e) omval av Per Ädelroth,
f) omval av Ola Blomberg som styrelsens ordförande,
g) omval av KPMG AB som bolagets revisor

1. Förslag till beslut om valberedning
2. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
3. Avslutning

UTDELNING (PUNKT 9)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2019 och
att bolagets ansamlade medel balanseras i ny räkning.

STYRELSE OCH REVISOR M M (PUNKTERNA 2 och 11-13)
Styrelsen har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 38
procent av samtliga röster i bolaget kommer att stödja valberedningens
förslag: att till ordförande vid stämman väljs styrelsens ordförande Ola
Blomberg, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter, att
styrelseledamöterna Ola Blomberg, Jan Olofsson, Jan Sjövall, Jessica
Svenmar och Per Ädelroth omväljs för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, att Ola Blomberg omväljs som styrelsens ordförande, att
styrelsearvodet oförändrat bestäms till 550.000 kronor, varav 190.000
kronor till styrelsens ordförande samt 90.000 kronor vardera till övriga
ledamöter som inte är anställda i bolaget, att bolaget ska ha en revisor
utan suppleanter, att KPMG AB omväljs till bolagets revisor för tiden
intill slutet av nästa årsstämma, samt att arvode till revisorn ska utgå
enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

VALBEREDNING (PUNKT 14)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget ska ha en
valberedning bestående av tre ledamöter, varvid en ledamot ska utses av var
och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Ordförande i valberedningen
ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den
största aktieägaren.

Valberedningen ska ha möjlighet att adjungera bolagets styrelseordförande.
Valberedningen ska, inför årsstämman 2021, konstitueras baserat på
aktieägarstatistik per den sista bankdagen i september månad 2020 och övrig
aktieägarinformation som är tillgänglig för bolaget vid denna tidpunkt.

Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att
utse en ledamot av valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare
som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieinnehavet. Om under
valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett
ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna,
ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till
förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största
aktieägarna ska ha rätt att utse ledamöter istället. Om inte särskilda skäl
föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om
endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen
inträffar senare än tre månader före årsstämman.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas
årsstämman 2021 för beslut:

* förslag till ordförande på stämman;
* förslag till styrelse;
* förslag till styrelseordförande;
* förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till
var och en av styrelseledamöterna samt, i förekommande fall,
ersättning för utskottsarbete;
* förslag till revisor;
* förslag till arvode till bolagets revisor; samt
* förslag till valberedning inför årsstämman 2022.

EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 15)
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av
högst 4.282.800 aktier, vilket motsvarar 15 procent av antalet aktier i
bolaget per dagen för årsstämman. Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta
om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport,
kvittning eller annat villkor. Emissionskursen för de nya aktierna skall
fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive
emissionstillfälle.

Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på
ändamålsenligt sätt anskaffa kapital för finansieringen av dess verksamhet
och för genomförande av företagsförvärv. Verkställande direktören
bemyndigas att göra de formella justeringar i beslutet som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering därav.

DOKUMENTATION M M
Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget
och på bolagets hemsida, www.jltmobile.com, senast tre veckor före stämman
och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

Bolagets organisationsnummer är 556239-4071 och bolaget har sitt säte i
Växjö.

Växjö i april 2020

Styrelsen för JLT Mobile Computers AB (publ)

Bilaga

* 200407 Kallelse AGM 2020

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.