Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-21

JM: Kallelse till JM ABs årsstämma den 26 mars 2020

JM AB offentliggör genom detta pressmeddelande kallelsen till
årsstämman den 26 mars 2020. Kallelsen publiceras på JMs webbplats
onsdagen den 26 februari. Samma dag publiceras kallelsen i Post- och
Inrikes Tidningar och information om att kallelse skett annonseras i
Svenska Dagbladet.

KALLELSE

Aktieägarna i JM AB (publ) (org nr 556045-2103, säte: Stockholm)
kallas till årsstämma torsdagen den 26 mars 2020 kl. 16.00 på JMs
huvudkontor med adress Gustav III:s boulevard 64, Solna.

ANMÄLAN
Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 20 mars 2020,

dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 20 mars 2020 på något
av följande sätt:

JM ABs webbplats: www.jm.se (endast för privatpersoner)
Post: Computershare AB, "JM ABs årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm
Telefon: 08-518 01 551

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier och önskar delta
i årsstämman, måste genom förvaltarens försorg låta inregistrera
aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig,
måste vara verkställd fredagen den 20 mars 2020.

Inträdeskort till årsstämman kommer att utsändas.

OMBUD
Aktieägare, som företräds av ombud, ska utfärda fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före
årsstämman insändas till JM AB, Koncernstab Juridik och Exploatering,
169 82 Stockholm.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på JM ABs webbplats, www.jm.se.
Fullmaktsformuläret skickas också till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress.

AKTIER OCH RÖSTER
I JM AB finns 69 583 262 stamaktier och 0 C-aktier. En stamaktie har
en röst och en C-aktie en tiondels röst. Den 26 februari 2020 innehar
bolaget inga egna aktier.

HANDLINGAR
Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag kommer senast den 5 mars
2020 att finnas tillgängligt på JM ABs huvudkontor, Gustav III:s
boulevard 64 i Solna, och på JM ABs webbplats, www.jm.se under fliken
"Mer - Om företaget - Bolagsstyrning". Handlingarna skickas också
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna upplyses om att utvärderingarna av

· pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar
för bolagsledningen,

· tillämpningen av de av årsstämman 2019 beslutade riktlinjerna för
ersättningar till ledande befattningshavare samt

· gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer inom
JM-koncernen redovisas på JM ABs webbplats under fliken "Mer - Om
företaget - Bolagsstyrning". Ifrågavarande utvärderingar har utförts
av det av styrelsen för JM AB inrättade Ersättningsutskottet.
Slutsatsen av utvärderingarna är, att programmen för rörliga
ersättningar till bolagsledningen som beslutades på årsstämman 2019
tillämpas och att dessa är ändamålsenliga och i linje med JMs
målsättning för ersättningarna.

ÖVRIGT
Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, erhålla
upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet
med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
JM AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med
årsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

ÄRENDEN

1. Stämmans öppnande och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängden.
3. Val av två justerare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Styrelseordförandens redogörelse för arbetet inom styrelsen och
dess utskott sedan årsstämman 2019. Verkställande direktörens
redogörelse för verksamheten under 2019, framläggande av
årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen samt beslut om fastställande av
resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen.

7. Beslut angående disposition beträffande bolagets vinst.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter.
10. Fastställande av arvode till styrelsen.
11. Fastställande av arvode till revisionsbolag.
12. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter.
13. Val av revisionsbolag.
14. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

15. Förslag till beslut om JM Konvertibler 2020/2024.
16. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
Valberedning:
Valberedningen består av Åsa Nisell, ordförande (Swedbank Robur
Fonder), Daniel Kjørberg Siraj (OBOS BBL), Eva
Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB), Anders
Algotsson (AFA Försäkringar) samt Fredrik Persson, styrelseordförande
i JM AB.

Förslag till beslut:

Punkt 1. Valberedningen föreslår att Fredrik Persson utses till
ordförande vid årsstämman.

Punkt 7. Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 12,50 kr per
aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 30 mars
2020. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen
komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 2 april 2020.

Punkt 9 - 13. Valberedningen föreslår följande:

Punkt 9. Åtta av årsstämman valda ledamöter.

Punkt 10.

Styrelsearvoden
För arbetet i styrelsen ska till ordföranden utgå höjt arvode med 900
000 kr och till ledamot som inte är anställd i bolaget ska höjt
arvode utgå med 360 000 kr.

Utskottsarvoden
För arbete i utskotten skall till ordförande i Revisionsutskottet utgå
höjt arvode och för övrigt arbete i utskotten utgå oförändrade
arvoden enligt följande:

Ordförande i Revisionsutskottet: 150 000 kr.
Ledamöterna i Revisionsutskottet: 95 000 kr.
Ordförande i Ersättningsutskottet: 65 000 kr.
Ledamöterna i Ersättningsutskottet: 65 000 kr.
Ordförande i Investeringsutskottet: 100 000 kr.
Ledamöterna i Investeringsutskottet: 75 000 kr.

Arvodesförslaget avseende åtta arvoderade ledamöter uppgår till totalt

4 205 000 kr (2019: totalt 3 610 000 kr), inklusive ersättning för
arbetet i utskotten. Detta motsvarar en höjning av arvodet med cirka
6,5 procent, bortsett från utökningen av styrelsen med ytterligare en
ledamot.

Härutöver rekommenderar Valberedningen styrelsen att anta en policy
innebärande att stämmovalda ledamöter, under en femårsperiod,
förväntas bygga upp ett eget innehav av aktier i JM till ett
marknadsvärde som motsvarar minst ett årsarvode före skatt (exklusive
arvode för utskottsarbete).

Punkt 11. Arvode till revisorerna ska utgå i enlighet med av
revisionsbolaget utställda och av JM AB godkända arvodesräkningar.

Punkt 12. Omval av Fredrik Persson som styrelsens ordförande (invald
2017) och omval av styrelseledamöterna Kaj-Gustaf Bergh (invald
2013), Kerstin Gillsbro (invald 2019), Olav Line (invald 2017), Eva
Nygren (invald 2013), Thomas Thuresson (invald 2016) och Annica Ånäs
(invald 2019) samt nyval av Camilla Krogh.

Camilla Krogh är norsk medborgare och civilingenjör från Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet och har en Executive MBA från
Norges handelshøyskole. Hon är sedan 2018 anställd i OBOS-koncernen
där hon för närvarande arbetar som VD för Construction City Eiendom
och för Ulven AS. Innan dess har Camilla Krogh varit verksam inom
Skanska i 18 år, bland annat som styrelseledamot för Skanska Sverige
AB och Skanska Norge AS.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till omval och nyval
till JM ABs styrelse samt Valberedningens motiverade yttrande
beträffande förslaget kommer senast den 5 mars finnas tillgängliga på
JM ABs webbplats www.jm.se under fliken "Mer - Om företaget -
Bolagsstyrning". Handlingarna skickas till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress samt kommer att finnas tillgängliga på
årsstämman.

Punkt 13. Valberedningen föreslår, i enlighet med Revisionsutskottets
rekommendation, omval av PricewaterhouseCoopers AB. Mandattiden löper
enligt lag till slutet av årsstämman 2021. PricewaterhouseCoopers AB
har meddelat att deras avsikt är att utse Ann-Christine Hägglund till
huvudansvarig revisor om årsstämman väljer PricewaterhouseCoopers AB
till revisionsbolag.

Punkt 14. Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar att följande
riktlinjer för ersättning till bolagsledningen ska gälla fram till
årsstämman 2024 om inte omständigheter uppkommer som gör att
revidering måste ske tidigare. Dessa riktlinjer omfattar koncernchef
och övriga medlemmar i koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas
på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan
avtalade ersättningar. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som
beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och
bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder
i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och
universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med
projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet,
huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja
ett långsiktigt hållbarhetsarbete. För ytterligare information om
affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet se www.jm.se.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och
tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla
kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda
konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande
befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Grunden för ersättningar till ledande befattningshavare är finansiell
måluppfyllelse, kundnöjdhet och individuell prestation. En
förutsättning för utbetalning av ersättning är efterlevnad av
policies, riktlinjer och JMs uppförandekod.

Ersättningar som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att
främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive
dess hållbarhet.

Sedan et...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.