Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Jojka Communications AB: Bokslutskommuniké 2019

Siffror i sammandrag

Januari - december 2019

Januari - december 2019 jämfört med motsvarande period 2018:

·
Nettoomsättning: KSEK 20 258 (KSEK 22 042)

·
Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 319 (KSEK 483)

·
Resultatet per aktie*: SEK - 0,03 (SEK 0,05)

* Beräknat på 9 577 366 aktier

Oktober - december 2019

Fjärde kvartalet 2019 jämfört med motsvarande kvartal 2018:

·
Nettoomsättning: KSEK 6 212 (KSEK 7 489)

·
Resultatet efter finansnetto: KSEK - 36 (KSEK 413)

·
Resultatet per aktie*: SEK - 0,004 (SEK 0,043)

* Beräknat på 9 577 366 aktier

VD har ordet

Bästa Aktieägare, År 2019 var ett utmanande år för Jojka. Vår
omställning från att enbart leverera SMS som en tjänst till att
leverera en komplett kommunikationsplattform, dvs. en mjukvara som
möjliggör automatisk och individuellt riktad kommunikation till
kunderna fortsatte och vi har nu kommit långt på den resan.
Omställningen var nödvändig att genomföra för att kunna fortsätta
utveckla Jojka och stärka bolagets ställning på marknaden.

Taget i beaktande de förändringar vi gjort och fortsätter att göra
samt de omvärldsfaktorer som påverkat oss som regleringen av
spelmarknaden och generell prispress på renodlade SMS tjänster är vi
nöjda med årets resultat, trots att omsättningen och resultatet
minskade jämfört med föregående år.

Årsomsättning för 2019 landar på cirka 20,3 msek, vilket är en
minskning med cirka 8% mot 2018. Att omsättningen minskar får också
en påverkan på resultatet som före avskrivningar landar på 285 ksek
och efter avskrivningar på minus 293 ksek. Målen för 2020 är givetvis
att återigen öka omsättningen och parallellt med det även resultatet
och marginalerna, vilket vi ser goda möjligheter att kunna uppnå.

Under sista kvartalet 2019 fick vi tydliga signaler på att vi är på
väg åt rätt håll. Ett antal nya kunder tecknade avtal med Jojka på
grund av plattformens funktionalitet och kvalitet och inte på grund
av att vi erbjuder lägst SMS-avgift på marknaden. Dessa positiva
signaler tillsammans med att vi vet vad vi behöver göra
utvecklingsmässigt och säljmässigt framöver för att öka takten gör
att vi känner oss mycket positiva och förväntansfulla inför 2020.

Jojka har redan idag unik funktionalitet i plattformen att erbjuda
våra kunder. I kombination med att vi succesivt bygger smarta
integrationer mot andra system får kunderna tillgång till ett mycket
kraftfullt verktyg som kan skalas i takt med att de växer, något vi
tidigare saknat. Jojka har mycket att vinna på detta då de
plattformar vi väljer att bygga integrationer mot är ledande och
noggrant utvalda aktörer med många kunder som vi kan bearbeta.

Under hösten arbetade vi intensivt med att förädla vår
försäljningsprocess som måste fungera ännu bättre framöver för att vi
ska kunna kapitalisera på den utveckling av vår plattform vi
fortlöpande genomför.

Markus Fagerlund som började som interim marknad och försäljningschef
i september med ansvar för att bygga upp en tydligare säljprocess,
växa organisationen med ytterligare säljare samt jobba med
kommunikationen och paketering av kunderbjudandet har förtjänstfullt
lett detta arbete. Resultatet av det arbete som utförts börjar nu
visa sig på allvar genom kortare säljtider, ökad avslutsfrekvens och
stigande fasta intäkter.

Mycket av arbetet som påbörjades under hösten har nu slutförts. Det
som återstår är att uppdatera vår webb så att den återspeglar det
bolag vi är idag.

Rekrytering av rätt medarbetare är fortsatt ett prioriterat område och
vi arbetar kontinuerligt med detta.

Sammantaget kan vi konstatera att vi gjort många saker under 2019 som
kommer ge resultateffekter under 2020. Vi har ett starkt utgångsläge
och kan konstatera att året börjat bra försäljningsmässigt.

Prioriterade aktiviteter för 2020 är fortsatt fokus på sälj, öka
kännedomen om de möjligheter vi kan skapa inom Hotell och
e-handelsbranscherna samt att utveckla fler integrationer mot andra
kommunikationsplattformar. För att ta tillvara på det positiva
bemötande vi får inom hotellbranschen kommer vi i mars att delta på
"Spadagarna 2020" som är ett event för en mängd beslutsfattare inom
hotellbranschen.

Vi ser framemot att återkomma till er alla i kommande
kvartalsrapporter med resultatet av våra ansträngningar!

Fredrik Dalebrant

VD Jojka Communications AB

Väsentliga händelser under perioden

·
Påbörjad rekryteringsprocess av en ny säljare

·
Byte av kontor till Epicenter

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·
Påbörjat utveckling av ny hemsida

Väsentliga händelser under året

·
Anställning av Markus Fagerlund som Interim försäljnings och
marknadschef

·
Lansering av segmentering

·
Lansering av statistik

Nyckeltal
(KSEK) 2019 2018 Okt-Dec 2019 Okt-Dec 2018

Nettoomsättning 20 258 22 042 6 212 7 489
Rörelseresultat 497 413
(EBIT) · 292 · 29
Resultat efter 483 412
finansiell · 319 · 36
poster
Soliditet, % 40 40 40 40
Antal aktier, 9 577 366 9 577 366 9 577 366 9 577 366
stycken
Resultat/aktie, 0,050 0,043
SEK · 0,03 · 0,004
Eget 0,36 0,40 0,39 0,35
kapital/aktie,
SEK

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Total omsättning

Soliditet Eget kapital i relation till balansomslutningen

Resultat per aktie Resultat efter finansiella poster/antal aktier

Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier i
slutet av perioden

Insynspersoner Innehav aktier

(direkt/indirekt)

Stefan Lennhammer 2776573

Fredrik Dalebrant 941997

Lars Nordlander 877302

Carl Ekerling 0

Jan Swedin 0

Anders Ericsson (vald revisor)

Aktien och aktieägare

Jojka Communications AB (publ) listades den 18 juli 2007 på Spotlight
Stock Market som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens
tillsyn. Per den 31 december 2019 var 9 577 366 aktier utgivna.
Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.
Under fjärde kvartalet 2019 handlades aktien till lägst 1,72 SEK och
högst 2,96 SEK.

Personal

Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 2 heltidstjänster.

Bolagsstruktur

Jojka Communications AB är ett publikt aktiebolag

Redovisningsprinciper

Helårsrapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning.

Granskning av revisor

Denna helårsrapport har inte granskats av Jojka Communications AB
revisor.

Utdelning

Ingen utdelning föreslås

Kommande finansiella rapporter

2020-05-08 kl.15.00: Årsstämma i bolagets lokaler i Stockholm

2020-04-24: Q1 rapport

2020-07-17: Q2 rapport

2020-10-23: Q3 rapport

Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig hos
bolaget och på bolagets hemsida tre (3) veckor innan bolagets
årsstämma.

För ytterligare information

VD Fredrik Dalebrant

Fredrik.dalebrant@jojka.com

076-0209323

Ekonomisk redogörelse för perioden

Resultaträkning Jan Jan-dec Okt Okt-dec
(KSEK) -dec 2018 -dec 2018
2019

2019

Nettoomsättning 20 22 041 6 213 7 489
258

Övriga rörelseintäkter - - -
-
20 22 041 6 213 7 489
258

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -18 -18 550 -5 -6 352
564 849
Personalkostnader -1 -2 417 -224 -587
408
Avskrivningar -578 -577 -169
-137
Summa rörelsekostnader - 20 - 21 544 -6 -7 076
550 242

Rörelseresultat /EBIT) -293 497 -29 413

Finansnetto -26 -14 -7 -0

Resultat -319 483 -36 413

Balansräkning
(KSEK) 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2 064 2 498
2 064 2 498

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 22 29
22 29

Summa anläggningstillgångar 2 116 2 527

Omsättningstill...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.