Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

Jojka Communications AB: DELÅRSRAPPORT Q1 2020

Siffror i sammandrag
Januari - mars 2020
Januari - mars 2020 jämfört med motsvarande period 2019:

·
Nettoomsättning: KSEK 4 331 (KSEK 4 676)

· Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 138 (KSEK - 116)

·
Resultatet per aktie*: SEK - 0,014 (SEK - 0,012)

*

Beräknat på 9 577 366 aktier

VD har ordet

Bäste aktieägare,

Nettoomsättningen för Q1 2020 uppgick till KSEK 4331, att jämföras med
KSEK 4676 för samma period föregående år, dvs. en nedgång med 7,4%.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK -138 för Q1
2020 att jämföras med KSEK -116 för Q1 2019.

Första kvartalet 2020 har varit en omtumlande period med coronaviruset
som dök upp som en blixt från klar himmel för hela världen. Glädjande
nog kan konstateras att vi hittills klarat oss mycket bra och kunnat
fortsätta lägga pusselbitarna för att kunna skala vår försäljning
ytterligare. Produkten utvecklas och visar god "product market fit"
och motståndskraft i dessa oroliga tider. Vi har under kvartalet
fortsatt vinna kunder från våra konkurrenter och ökat våra fasta
intäkter. Det är glädjande och tydligt att vi numera har en unik
position i värdekedjan.

Vi ser en fortsatt starkt ökad efterfrågan från vårt prioriterade
e-handels segmentet där vi märker stort intresse från medelstora
e-handlare. Mycket glädjande är också att vi trots den pågående
krisen har tecknat flertalet nya kunder under första kvartalet som
ser värdet i utvecklingen vi färdigställt. Ett positivt tecken på god
"product market fit" är att vi även får fler inkommande samtal till
bolaget från e-handlare som hört talas om plattformens
funktionalitet.

Hotellbranschen har vi kommunicerat om tidigare och berättat att vi
pausat nyförsäljningen tillsvidare då coronaviruset stoppat den
möjligheten. Det är dock värt att notera är att vi trots detta tagit
in flera hotell under första kvartalet vilket är mycket positivt. När
branschen återhämtar sig kommer vi vara redo att börja bearbeta
hotellen igen där vi ser stora möjligheter att växa.

Vi har en annorlunda strategi för hur vi bearbetar nya kunder vilken
skiljer sig från traditionell försäljning då bolag oftast
prospekterar bolag utifrån bransch och geografi. Vi har tagit fram en
effektivare modell där vi selekterar bolag utifrån vilken mjukvara
bolagen använder för marknadsföringen vilket ger högre träffsäkerhet
vid varje samtal och marknaden blir betydligt större för vår
säljorganisation.

Vi har under mars månad dragit igång rekryteringsprocessen för att
hitta en person som ska axla rollen som Head of Sales med fokus på
den nordiska marknaden. Personen kommer ersätta Markus Fagerlund som
är interim försäljnings och marknadschef på Jojka fram till augusti
månad. Vi söker en person som har tidigare erfarenhet från att bygga
upp ett snabbväxande Saas-bolag.

För att Jojka ska fortsätta växa enligt den plan som är lagd behöver
vi utveckla plattformen kontinuerligt. Den strategin vi valt för att
effektivisera säljarbetet bygger på att vi fortsätter utveckla fler
integrationer mot noggrant utvalda aktörer som har kunder vi kan
bearbeta och att bolaget har ett partner program. Med det sagt känns
det mycket glädjande att vi under början av april påbörjat
ansökningsprocessen för att bli godkänd certifierad Mailchimp
partner. Parallellt med det arbetet kommer vi påbörja utveckling av
vår andra integration mot ytterligare ett amerikanskt ledande bolag
för e-mail marknadsföring som snabbt tagit stora marknadsandelar på
den nordiska marknaden.

Vi ser även framemot att i början av juni lansera vår nya hemsida med
en helt ny grafisk profil som tydliggör vad Jojka är för bolag idag.

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Dalebrant

Väsentliga händelser under perioden

·
Påbörjad rekryteringsprocess av Head of Sales

· Tecknat avtal med 10 st nya bolag
Väsentliga händelser efter periodens utgång
·
Påbörjat ansökningsprocessen för att bli certifierad Mailchimp partner

· Påbörjat utveckling av en andra integration mot en ledande e-mail
plattform

Övrig information

Nyckeltal
(KSEK) Jan-mar2020 Jan-mar2019

Nettoomsättning 4 331 4 676
Rörelseresultat (EBIT) - 109
· 132
Resultat efter finansiell poster - 116
· 138
Soliditet, % 57 60
Antal aktier, st 9 577 366 9 577 366
Resultat/aktie, SEK - 0,014 - 0,012
Eget kapital/aktie, SEK 0,357 0,357
Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Total omsättningSoliditet Eget kapital Resultat per
aktie Resultat efter finansiella poster/antal aktierEget kapital per
aktie Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av
perioden

Aktien och aktieägare

Jojka Communications AB (publ) listades den 18 juli 2007 på
Spotlightmarket, som är ett värdepappersbolag under
Finansinspektionens tillsyn. Antalet utgivna aktier uppgår till9 577
366. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och
tillgångar. Aktien handlades till lägst 1,00 SEK och högst 2,36 SEK.

Personal

Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 2 heltidstjänster.

Bolagsstruktur

Jojka Communications AB är ett publikt aktiebolag.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1
Årsredovisning ochkoncernredovisning.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Jojka Communications AB
revisor.

Kommande finansiella rapporter

Årsstämma 2020-05-08 i StockholmDelårsrapport Q2
2020-07-17Delårsrapport Q3 2020-10-23

För ytterligare information

VD Fredrik Dalebrant, tel +46 760 209323

Ekonomisk redogörelse för perioden

Resultaträkning jan-mar 2020 jan-mar 2019
(KSEK)

Nettoomsättning 4 331 4 676
Övriga rörelseintäkter 6 26
4 337 4 702

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -4 016 -4 131
Personalkostnader - 287 -556
Avskrivningar -166 -124
Summa rörelsekostnader -4 469 -4 811

Rörelseresultat (EBIT) -132 -109

Finansnetto -6 -7

Resultat -138 -116

Balansräkning
(KSEK) 2020 2019-03-31 2019
-03 -12
-31 -31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 1 941 2 437 2
064

1 941 2 437 2
064

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 19 27

22
19 27

22
Finansiella 30 0 30
anläggningstillgångarDepositioner
Summa anläggningstillgångar 1 990 2 464 2
116

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 884 2
440
1 299

Aktuella skattefordringar 13 13

0
Övriga fordringar 0 0

0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 520 1 576 1
996

2 832 2 473 4
436

Kassa och bank 1 115 1 217 2
090

1 115 1 217 2
090

Summa omsättningstillgångar 3 947 3 690 6
526

Summa tillgångar 5 937 6 154 8
642

Balansräkning
(KSEK) 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH
SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 394 2 394 2 394
Reservfond 551 551 551

Fritt eget kapital
Fria reserver 589 907 907

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.