Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-08

Jojka Communications AB: Kallelse till årsstämma i Jojka Communications AB (publ)

Jojka Communications AB (publ), org. nr. 556666-6466 ("Bolaget")
kallar till årsstämma fredagen den 8 maj 2020 kl. 15.00 på Bolagets
kontor på Mäster Samuelsgatan 36 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i stämman har den som dels är införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken lördagen den 2 maj 2020, dels anmäler sin
avsikt att delta i stämman hos Bolaget senast lördagen den 2 maj 2020
före kl. 12.00. Notera att avstämningsdagen är en lördag innebärande
att aktieägare måste vara införd i nyss nämnda aktiebok senast
fredagen den 1 maj 2020. Anmälan om deltagande görs via e-post till
info@jojka.com eller via brev till Jojka Communications AB (publ),
Mäster Samuelsgatan 36, 111 57 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren
uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer samt antal eventuella biträden. Den som företräds genom
ombud ska utfärda skriftlig undertecknad och daterad fullmakt, som
inte får vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid anges
i fullmakten som dock längst får vara fem år från fullmaktens
utfärdande. Fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör i
god tid före stämman insändas till Bolaget till ovanstående adress.
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta omregistrera
aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering
måste vara verkställd senast fredagen den 1 maj 2020. Detta innebär
att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan
härom till förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Utseende av protokollförare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val av en eller två justeringsmän.
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
9. Beslut

1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
2. om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen;

3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktören.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.

13. Särskilt bemyndigande för styrelsen.
14. Stämmans avslutande.
Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av
styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 9(b) - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets vinst balanseras i ny räkning.

Punkt 10 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Föreslås att styrelsearvode endast ska utgå till styrelsens ordförande
med 150 000 kronor.

Revisorn föreslås ersättas enligt av styrelsen godkänd
kostnadsräkning.

Punkt 11 - Val av styrelse och revisor

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter
för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utan någon
styrelsesuppleant. Styrelsen föreslår vidare att Bolaget ska ha en
auktoriserad revisor, utan någon revisorssuppleant. Styrelsen
föreslår att årsstämman beslutar, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, om omval av Lars Nordlander, Carl Ekerling, Jan Swedin och
Fredrik Dalebrant som ordinarie ledamöter. Styrelsen föreslår, för
tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av revisionsbolaget
Allegretto Revision AB med Anders Ericsson som huvudansvarig revisor.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut
om emission av aktier, och/eller konvertibler och/eller
teckningsoptioner mot vederlag i form av kontant betalning och/eller
genom apportegendom och/eller genom kvittning. Emission av aktier
enligt bemyndigandet får totalt medföra en ökning av det totala
antalet aktier i Bolaget med högst 5 000 000, vilket innebär en
ökning av aktiekapitalet om högst 1 250 000 kronor. Syftet med
bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att ge styrelsen möjlighet att finansiera
företagsförvärv eller förvärv av rättigheter samt i syfte att
finansiera Bolagets fortsatta tillväxt. Beslut om bemyndigande för
styrelsen enligt denna punkt 12 kräver för sin giltighet att det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de
avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 13 - Särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av
besluten som tas på årsstämman som kan visa sig erforderliga i
samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Vid årsstämman ska styrelsen och den verkställande direktören, om
någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska
situation.

HANDLINGAR INFÖR ÅRSSTÄMMAN

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret
2018 kommer, tillsammans med fullmaktsformulär, att hållas
tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på adress enligt ovan samt
på Bolagets hemsida, www.jojka.nu, senast tre veckor före årsstämman
och på årsstämman, samt kostnadsfritt tillställas de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår fullständiga
förslag under respektive punkt i kallelsen.Vid tidpunkten för
kallelsens utfärdande finns det i Bolaget totalt 9 577 366 aktier och
röster.

______________________

Stockholm i april 2020

Jojka Communications AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/jojka-communications-ab/r/kallelse-till-arsst...
https://mb.cision.com/Main/11588/3083544/1226141.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.