Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-15

JS Security: Delårsrapport kvartal tre (Q3) 2021

Kvartal 3 (Q3), 2021

 • Totalt intäkter för perioden uppgick till 1,6 MSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,3 MSEK.
 • Balansomslutning uppgick till 6,3 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,21 SEK. 

Väsentliga händelser under perioden juli till september 2021

 • Tillsatt Pontus Wilgodt som tf VD.
 • Utveckling mot vår B2C-produkt och underliggande infrastruktur fortlöper enligt plan.
 • Medverkat i podden Framtidsbolagen.
 • Kontraktering av nyckelpersoner med erfarenhet och spetskompetenser inom informationssäkerhet samt Blockkedje-teknologi.
 • Sondering av potentiella förvärv som skulle vara intressanta att integrera till JS-koncernen.
 • Uppnått en användarbas om 716 enskilda individer i vår IOS-applikation. Av dessa utgörs 473 personer enbart i USA.
 • Fortsatt kraftig global ökning av cyberattacker och dataintrång skapar stora möjligheter för bolaget.

Väsentliga händelser efter perioden juli till september 2021

 • Ingått LOI med Stonebeach AB om att förvärva samtliga aktier i företaget.
 • Påbörjat arbetet med lansering av JS Securitys uppdaterade nätverk och B2C-produkt.
 • Lansering av `'Block_''-serien med målsättning om att hålla en kontinuerlig och transparent dialog med aktieägare och andra intressenter. `'Block_''-serien är ett format som Bolaget har tagit fram där mer djupgående information kring bolaget och framsteg inom bolaget kan presenteras.
 • Nått slutfasen i R1, däribland AES 256-bit kryptering samt Node-provider kompabilitet med Windows, Mac, Linux.
 • Intern lansering av vår `'Node Explorer'' där alla noder kan ses i realtid. Planeringen av offentlig lansering pågår.

VD har ordet

Årets tredje kvartal är nu avslutat. Det har varit ytterligare en händelserikt period för JS Security, präglat av stora framsteg i Bolagets utvecklingsarbete samt fortsatt löpande kunddialoger och partnerdiskussioner.

Stort fokus har lagts på utveckling. Detta mot bakgrund av den kommunicerade utvecklingsplanen som tar oss allt närmare ett robustare och mer avancerad nätverk samt en produkt riktad mot konsumenter och företag. Detta kommer möjliggöra för privatpersoner att nyttja de stora fördelar som JS Securitys produkter kommer att erbjuda. Vår uppdaterade B2B-produkt, samt B2C-produkt beräknas släppas runt årsskiftet och genomgår just nu ett avancerat `'pentest'' för att garantera informationssäkerheten.

Som en del i vår kommande B2C-produkt, kommer vi snart öppna upp vår `'node-provider'', för den som vill vara en del av nätverket. Node Provider-applikationen är den delen av nätverket som möjliggör för den som vill ansluta sig samt allokera lagringsutrymme till nätverket.

I anslutning till ovanstående produkter samt `'Node-Provider''-applikationen, lanseras i närtid även något vi kallar för `'Node-Explorer''. Där ges möjligheter att i realtid överblicka nätverket. I Node Explorer kommer antalet noder, lagringskapacitet, geografisk spridning m.m. att visualiseras.

Den 2 november 2021, ingick JS Security ett LOI med Stonebeach AB om att förvärva samtliga aktier i företaget. Vi ser StoneBeach som ett naturligt steg i koncernens utveckling. StoneBeach är ett väletablerat företag inom informationssäkerhet samt `'enterprise content services''. Synergierna mellan JS Security och StoneBeach är stora, och kommer addera ett mervärde till koncernen i form av ytterligare spetskompetens, befintliga kunder inom bank- och finanssektorn samt fordonsindustrin. StoneBeach förväntas bidra med ett positivt kassaflöde redan under nästkommande år. Med detta eventuella förvärv snabbar vi på JS Securitys expansion och tillväxt.

Vi har för avsikt att fortsätta skapa värde till våra aktieägare i form av intensifierade kunddialoger, intressanta partnerskap, samarbeten samt potentiella förvärv.

Jag vill med detta sagt tacka våra befintliga ägare för det gångna kvartalet och hälsa alla nya aktieägare välkomna på vår resa!

Stockholm, 15 november 2021

Pontus Wilgodt, tf VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Författare Cision