Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-17

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB: Bokslutskommuniké januari-december 2020

OKT-DEC 2020

 • Hyresintäkterna ökade till 57,5 Mkr (40,4)
 • Driftsöverskottet uppgick till 35,8 Mkr (26,7)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 13,0 Mkr (7,1)
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 158,2 Mkr (156,8)
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 125,4 Mkr (117,7) och resultat per stamaktie[1] uppgick till 6,57 kr (6,87)
 • Covid-19-pandemin har inte haft en signifikant effekt på bolagets verksamhet och hyresintäkter under perioden.

JAN-DEC 2020

 • Periodens hyresintäkter ökade till 202,2 Mkr (147,5)
 • Driftsöverskottet uppgick till 136,5 Mkr (97,5)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 38,7 Mkr (19,0)
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 220,7 Mkr (263,4)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 219,6 Mkr (202,7) och resultat per stamaktie[1] uppgick till 10,31 kr (12,16)
 • Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 2 981 (2 299)
 • Styrelsen föreslår att en utdelning om 0,50 kr per aktie (0,00) lämnas till stamaktieägarna. Styrelsen föreslår att utdelning till preferensaktieägare lämnas i enlighet med bolagsordningen, vilket innebär kvartalsvis utdelning om 5,00 kr per preferensaktie (sammanlagt 20,00 kr per år).

[1) ]Ingen utspädning av antalet aktier föreligger varför resultat per aktie avser före och efter utspädning.
- När vi lämnar år 2020 bakom oss kan jag konstatera att K2A stärkt sin position inom alla nyckelområden; vi har ett rekordstort antal lägenheter i produktion vilket i kombination med vår höga förvärvstakt under året innebär att vi kommer se en kraftig ökning av antalet bostäder under förvaltning under kommande år. Vi har samtidigt stärkt vår gröna profil, tagit ytterligare steg i vår ambition att bli rikstäckande på studentbostäder och ökat närvaron på ett flertal prioriterade orter för mer effektiv förvaltning, kommenterar Johan Knaust, VD K2A.

      
För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Knaust, VD, 0707­400 450, johan.knaust@k2a.se
Christian Lindberg, vice VD, 070­723 39 48, christian.lindberg@k2a.se
Ulrika Grewe-Ståhl, CFO, 070-666 08 64, ulrika.grewestahl@k2a.se
Johan Hähnel, IR-chef, 070-605 63 34, johan.hahnel@k2a.se

Denna information är sådan insiderinformation som K2A Knaust & Andersson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner försorg, för offentliggörande klockan 15:00 CET den 17 februari 2021.

Författare Cision