Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-04

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org.nr
556943-7600 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma
tisdagen den 22 januari 2019 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på
Nybrogatan 59 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 16 januari 2019, och

- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 16
januari 2019, under adress K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB
(publ), Att. Christian Lindberg, Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm, per
telefon på telefonnummer 070 723 39 48 under kontorstid eller via
e-post till christian.lindberg@k2a.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer
(dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två),
samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna
i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 16 januari
2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste
meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad
fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst
fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget
på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på
begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.k2a.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse
totalt 3 467 868 aktier, varav 1 146 428 utgörs av preferensaktier
(var och en medförande 1 röst), 1 513 952 utgörs av stamaktier av
serie A (var och en medförande 10 röster), 807 488 utgörs av
stamaktier av serie D (var och en medförande 1 röst). Det totala
antalet röster uppgår följaktligen till 17 093 436. Bolaget innehar
inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter, nyval av
styrelseledamot och fastställande av arvode till ny styrelseledamot

7. Beslut om inrättande av valberedning och riktlinjer för
valberedningens arbete

8. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
9. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Punkt 6 - Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter, nyval
av styrelseledamot och fastställande av arvode till ny
styrelseledamot

Huvudägarna Johan Knaust, Johan Thorell och Johan Ljungberg (samtliga
genom bolag) som tillsammans representerar ca 64 procent av rösterna
i Bolaget ("Huvudägarna") föreslår att antalet styrelseledamöter ska
vara sju, utan suppleanter.

Huvudägarna föreslår att arvode till den nyvalda styrelseledamoten ska
utgå i enlighet med beslut fattat vid årsstämman den 25 april 2018,
dock med avdrag motsvarande den tid som passerat sedan årsstämman.

Huvudägarna föreslår nyval av Ingrid Lindquist som styrelseledamot för
tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noteras att sittande
styrelseledamöterna Johan Knaust, Johan Thorell, Johan Ljungberg,
Claes-Henrik Julander, Ludwig Holmgren och Sten Gejrot är valda för
tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ingrid Lindquist är född 1957 och har en civilekonomexamen från
Handelshögskolan i Stockholm. Hon är för närvarande
styrelseordförande i Lysa AB (sedan 2015) samt styrelseledamot i
Hobohm Brothers Equity AB (sedan 2018), Länsförsäkringar Stockholm
(sedan 2016) och Kavat Vård AB (sedan 2013). Hon har tidigare bl.a.
varit produktchef på SBAB Bank (2011 - 2015), produktutveckling -
Investment Center på Swedbank (2007 - 2011), VD för Avanza Fonder AB
(2006 - 2007), VD för Öhman Fonder (1999 - 2005), styrelseordförande
i Avanza Fonder AB (2014 - 2015) samt styrelseledamot i ActionAid
Sverige (2006 - 2012), Rottneros AB (2004 - 2007) och Fondbolagens
Förening (1999 - 2005).

Punkt 7 - Beslut om inrättande av valberedning och riktlinjer för
valberedningens arbete

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att inrätta en valberedning
inför årsstämman 2019 som utses enligt följande principer:

Valberedningen ska bestå av tre ägarrepresentanter representerande de
tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna i Bolaget,
enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den sista
bankdagen i december 2018. En valberedningsledamot ska innan
uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt
föreligger.

Styrelseordföranden ska kontakta de tre största aktieägarna eller
ägargrupperna och begära att dessa utser varsin representant.
Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets webbplats
snarast efter att de utsetts.

Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår från
att utse en ägarrepresentant eller om en ägarrepresentant avgår innan
uppdraget har fullgjorts utan att den aktieägare eller ägargrupp som
utsett representanten utser en ny representant, ska styrelsens
ordförande uppmana nästa aktieägare eller ägargrupp i
storleksordningen (det vill säga den fjärde största aktieägaren eller
ägargruppen) att inom en vecka utse en ägarrepresentant. Denna
process fortgår till dess att valberedningen består av tre
ägarrepresentanter.

Vid ägarförändringar i Bolaget som påverkar sammansättningen av de tre
största aktieägarna eller ägargrupperna, får den av de tre största
aktieägarna eller ägargrupperna som inte har någon ägarrepresentant i
valberedningen kontakta valberedningens ordförande med önskemål om
att utse ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga
ledamöter om önskemålet. Om ägarförändringen inte är oväsentlig bör
ledamot utsedd av aktieägare eller ägargrupp som inte längre tillhör
de tre största ställa sin plats till förfogande och den nye
aktieägaren eller ägargruppen tillåtas utse en ledamot.
Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två
månader före bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga
rum.

Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i
Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Om de aktieägare eller
ägargrupper som har rätt att utse ledamöter önskar utse personer som
gör att de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i
Koden inte uppfylls, ska en större aktieägare eller ägargrupp ha
företräde till sitt förstahandsval av ledamot framför en mindre. Vid
utseende av ny ledamot på grund av ägarförändringar i Bolaget ska den
aktieägare eller ägargrupp som ska utse en ny ledamot beakta den
befintliga valberedningens sammansättning.

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande.
Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får inte vara
valberedningens ordförande.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen löper intill dess att ny
valberedning utsetts.

Valberedningen ska tillvarata Bolagets samtliga aktieägares intresse i
frågor som faller inom ramen för valberedningens uppgifter i enlighet
med Koden. Utan att begränsa vad som tidigare sagts, ska
valberedningen lämna förslag till:

a) ordförande vid bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum,

b) antal stämmovalda styrelseledamöter,

c) ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen,

d) arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott,

e) antal revisorer,

f) revisorer,

g) arvode till revisorer, och

h) beslut om principer för tillsättande av ledamöter i valberedningen, samt beslut om riktlinjer för valberedningens arbete.

Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen ta del
av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beakta de krav på
styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen samt, i
tillämpliga fall, noteringsavtal med börs. Valberedningen ska vidare
beakta de krav som Koden uppställer på styrelsens storlek och
sammansättning och särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i
styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor ska
innehålla revisionsutskottets rekommendation (eller, om styrelsen
inte inrättat något revisionsutskott, styrelsens rekommendation). Om
förslaget skiljer sig från det alternativ som revisionsutskottet
(eller styrelsen) förordat ska skälen till att utskottets
rekommendation inte följs anges i förslaget. Den eller de revisorer
som föreslås av valberedningen måste ha varit med i
revisionsutskottets urvalsförfarande, om bolaget varit tvunget att
anordna ett sådant förfarande.

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska
ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis
rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att
valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 8 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning
till Bolagets ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande.

Verkställande direktörens ersättning bereds av ersättningsutskottet
och fastställs av styrelsen vid ordinarie styrelsemöte. Verkställande
direktören deltar ej i detta beslut. Styrelsen uppdrar åt
verkställande direktören att förhandla med övriga ledande
befattningshavare i enlighet med nedanstående riktlinjer.
Ersättningsutskottet godkänner på förslag från verkställande
direktören ersättningsnivåer med mera för de övriga ledande
befattningshavarna.

Bolaget ska ha marknadsmässiga ersättningsnivåer och
anställningsvillkor i syfte att behålla och, vid behov, rekrytera
ledande befattningshavare med erforderlig kompetens och erfarenhet.
Vidare ska ersättningen bidra till god etik och företagskultur och
samtidigt vara i linje med aktieägarnas intressen.

Ersättning till Bolagets ledning utgår i huvudsak i form av kontant
lön, sedvanliga förmåner samt pension. Ersättning kan utgöras av en
kombination av fast och rörlig lön. Den fasta lönen ska anses
motsvara en mar...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.