Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-16

Kabe AB: Kommuniké från årsstämma 15 maj 2018

KABE AB (publ.) höll på tisdagen ordinarie årsstämma i Tenhult.

UTDELNING
För år 2017 beslutades en utdelning av 5:50 kr/aktie (totalt 49 500
000 kronor). Avstämningsdag blir 17 maj 2018 och utdelningen utsänds
av EuroClear Sweden AB den 22 maj 2018.

STYRELSE
Till styrelseledamöter omvaldes Nils-Erik Danielsson, Alf Ekström,
Benny Holmgren, Eric Stegemyr, Anita Svensson och Maud Blomqvist.
Till suppleanter valdes Mikael Blomqvist och Peter Blomqvist.

På årsstämman omvaldes Nils-Erik Danielsson till styrelseordförande.
REVISORER
Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young valdes till revisorer med
auktoriserade revisorn Anders Johansson som huvudansvarig revisor.

VALBEREDNING
Stämman beslutade att till årsstämman 2019 utse Brivio Thörner till
valberedningens ordförande.

ARVODEN
Årsstämman fastställde att arvode till styrelsens ordförande utgår med
300 000 kr och 150 000 kr till övriga ordinarie styrelseledamöter och
suppleanter vilka inte är anställda i koncernen, totalt 750 000 kr.
För revisorernas arbete beslutades att debitering sker enligt godkänd
räkning baserad på lämnad offert.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER
Stämman beslutade att man bemyndigade styrelsen rätten att för bolaget
förvärva och överlåta egna aktier till högst en tiondel av antalet
utgivna aktier. Förutsatt att biträde från minst två tredjedelar av
såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen förslagna
riktlinjerna för ersättnings- och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare.

BOLAGSORDNING
Beslutades om ändringar i bolagsordningen, se ny bolagsordning på
hemsidan www.kabeab.se

KVARTALSRAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2018
Rapporten som var tidigare utsänd visade en fakturering på 589 Mkr
(533) med ett rörelseresultat på 44 Mkr (46). Resultatet efter skatt
uppgick till 33 Mkr (35). Rapporten finns i sin helhet på
www.kabeab.se.

Tenhult 16 maj 2018
Styrelsen

Vidare upplysningar lämnas av Alf Ekström telefon 036-39 37 01 eller
070-744 29 94

EKONOMISK INFORMATION LÄMNAS ENLIGT FÖLJANDE:
2018-08-14 Lämnas rapport för 2:a kvartalet 2018.
2018-10-24 Lämnas rapport för 3:e kvartalet 2018.

Vidare upplysningar lämnas av CFO Linda Klinth. Telefon 036-344135.

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och
försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den
Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett
produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till
återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är
idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt
omsätter koncernen ca 2,3 miljarder kronor (2017) och antalet
anställda uppgår till drygt 600 personer. KABE AB är noterat på OMX
Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Mid Cap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kabe-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-15-maj-2018...
http://mb.cision.com/Main/1026/2522360/842423.pdf

Författare Cision