Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-08

KABE Group AB: Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i KABE Group AB

Aktieägarna i KABE Group AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma
tisdagen den 12 maj 2020 kl.17.00 i bolagets lokaler på
Jönköpingsvägen 21 i Tenhult, utanför Jönköping.

KABE Groups årsstämma kommer genomföras men med anledning av
osäkerheten kring COVID-19 och dess spridning har beslut fattats om
att vidta ett antal försiktighetsåtgärder:

· Stämman kommer att genomföras i enklare form och kortas ned men
utan att inskränka på aktieägarnas rättigheter.

· Registreringen kommer starta kl 16.00.
· Ingen servering av mat eller dryck kommer att ske.
· Ingen fabriksvisning kommer att genomföras.
· Fysiska avstånd för att minimera risken för smittspridning kommer
att beaktas.

· VD håller inget anförande vid stämman. Detta kommer att läggas ut
på bolagets hemsida www.kabegroup.se senast kl 17.00.

· Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och
myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster önskar
styrelsen att årsstämman ska genomföras på det sättet att aktieägarna
i princip endast tar del av stämman på distans: genom att företrädas
av ombud, rösta i förväg via poströstning och ta del av stämman via
en internetansluten dator. Närmare uppgifter finns i informationen i
de följande avsnitten nedan.

· Frågor från aktieägare koncentreras till ärenden på dagordningen.
· Av aktieägare ställda frågor före eller under stämman kommer i
görligaste mån att besvaras under stämman.

· Någon allmän frågestund kommer alltså inte att hållas på denna
stämma. KABE Group välkomnar dock frågor och uppmanar den som vill
ställa frågor att höra av sig till KABE Group på adress: KABE Group
AB, Box 14, 561 06 Tenhult eller via e-post bolagsstamma@kabe.se.
(bs@kabe.se.)

KABE Group uppmanar till allmän försiktighet. Om du som anmäld till
KABE Groups årsstämma har varit i ett riskområde någon gång de
senaste 14 dagarna före det att stämman äger rum eller om du har
varit i nära kontakt med någon som är smittad önskar KABE Group att
du avstår från att närvara personligen. Detta för att undvika
ytterligare smittspridning. KABE Group uppmanar vidare alla
aktieägare att noga överväga om de ska närvara vid bolagstämman och
om de vid närvaro delta på stämman via ombud eller poströsta och ta
del av stämman på distans via länk. Detta gäller särskilt aktieägare
som tillhör en riskgrupp. Närmare uppgifter finns i informationen i
de följande avsnitten nedan. Fullmakt för ombud att företräda
aktieägare och utöva dennes rösträtt finns för nedladdning på KABE
Groups hemsida www.kabegroup.se, under fliken Årsstämma 2020. Mer
detaljerad information kring hur röstningsförfarandet via post kommer
gå till, kommer finnas tillgänglig på hemsidan under fliken Årsstämma
2020 senast tre veckor före stämman.

KABE Group följer noga händelseutvecklingen av COVID-19 och kommer vid
behov att uppdatera försiktighetsåtgärder inför bolagsstämman. Vi ber
samtliga som avser att delta på bolagsstämman att hålla sig
uppdaterade via hemsidan www.kabegroup.se kring eventuella
ytterligare åtgärder.

Deltagande

Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, skall dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken den 6 maj
2020, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget
senast den 7 maj kl 12.00 under adress KABE Group AB, Box 14, 561 06
Tenhult, per telefon 036-39 37 00 eller via e-post
bolagsstamma@kabe.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt namn på
eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds av ombud
ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten sänds tillsammans med
anmälan. Utfärdas fullmakten av juridisk person ska
registreringsbevis bifogas. Fullmakt för ombud att företräda
aktieägare och utöva dennes rösträtt finns för nedladdning på KABE
Groups hemsida www.kabegroup.se, under fliken Årsstämma 2020.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid
före den 6 maj tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta vid stämman.

Nya tillfälliga lagregler innebär en möjlighet för bolaget att ordna
med poströstning till årsstämman; d.v.s. den som väljer att inte
deltaga fysiskt på stämman kan lämna sin röst i förväg till bolaget.
KABE Group avser att ordna med poströstning. Mer information om detta
lämnas på bolagets hemsida www.kabegroup.se under fliken årsstämma
2020 senast tre veckor före stämman.

För de aktieägare som önskar ta del av stämman på distans via länk
sker anmälan uteslutande via e-post bolagsstamma@kabe.se.
(bs@kabe.se.) Åtkomst till stämman på distans kommer att vara
tillgänglig från kl 16.30 den 12 maj 2020 via en länk som översändes
till den e-postadress anmälan gjorts från. Mer detaljerad information
om hur aktieägare tar del av stämman på distans fungerar,
innefattande bl.a. hur röstningsförfarandet via post i förväg kommer
gå till, kommer finnas tillgänglig på www.kabegroup.se under fliken
Årsstämma 2020 senast tre veckor före stämman. För att kunna ta del
av stämman på distans måste deltagaren på eget ansvar tillse att
denne har fungerande internetanslutning under hela bolagsstämman.
Länken kommer nås genom de flesta webbläsare (t.ex. Internet Explorer
(version 11), Edge, Google Chrome, Firefox och Safari) från en
internetansluten dator.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer enbart att användas för
erforderlig registrering och upprättande av röstlängd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två justerare.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad.
7. Besluta om huruvida digitalt deltagande vid stämman ska tillåtas.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernens revisionsberättelse.

9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen samt ev. avstämningsdag för utdelning.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

12. Beslut om ändring av bolagsordningen i huvudsak så att styrelsen
kan utökas till högst 8 stämmovalda ledamöter. Denna punkt kommer att
begäras omedelbart justerad.

13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14. Beslut om arvoden åt styrelse och revisor.
15. Val av styrelse, ordförande och revisor.
16. Fastställande av riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare.

17. Val av valberedning.
18. Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier.
19. Eventuellt övriga ärenden att ta upp som det ankommer på stämman
enligt lag eller bolagsordningen.

20. Avslutning

Förslag till beslut

Ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår Eric Stegemyr som ordförande vid årsstämman.

Digitalt deltagande vid stämman (punkt 7)

Styrelsen föreslår att tillåta utomståendes digitala deltagande på
stämman.

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Bolagsordning (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta ny
bolagsordning enligt följande:

1.
§ 7 högsta antalet ordinarie styrelseledamöter skall ändras till åtta

2. § 10 dagordning för stämma ordet justeringsmän ändras till
justerare.

3. § 14 i orden testamente och gåva skall utgå
Denna punkt kommer att begäras omedelbart justerad.
Valberedningens förslag (punkt 13-15)

Val av ordförande, styrelseledamöter och revisor samt arvoden.
Valberedningen som består av Brivio Thörner (ordf), Lennart Oliw och
Mats J Andersson har anmält att de vid bolagsstämman kommer att
föreslå:

·
Att till ordförande för stämman väljs styrelseledamoten Eric Stegemyr.

· Att styrelsen ska bestå av 8 ordinarie styrelseledamöter och två
suppleanter.

· Att arvoden utgår med 1 150 000 kr, varav 150 000 kr till
ordinarie ledamot, ej anställd i koncernen, och till styrelsens
ordförande 300 000 kr som arvode samt 100 000 kr som ersättning för
övriga tjänster.

· Att arvoden ej utgår till suppleanter.
· Omval av styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, tillika
ordförande, Benny Holmgren, Eric Stegemyr, Pernilla Ljunbergh, Anita
Svensson, Maud Blomqvist och Alf Ekström.

· Omval av Mikael Blomqvist och Peter Blomqvist till suppleanter.
· Nyval av Ulf Rostedt som ordinarie styrelseledamot.
· Att ersättning till revisor utgår enligt räkning baserad på lämnad
offert.

· Att till revisor välja registrerade revisionsbolaget Ernst & Young
AB med auktoriserade revisorn Anders Johansson som huvudansvarig med
auktoriserade revisorn Jacob Westesson som ersättare.

Information om de styrelseledamöter som föreslås samt motiverade
yttrande beträffande förslag till styrelse finns på www.kabegroup.se.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Enligt aktiebolagslagen ska i riktlinjerna förklaras hur de bidrar
till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.
Den koncernövergripande målsättningen är att uppnå marknadsledarskap
där långsiktigt lönsam tillväxt och en innovationsledande position är
viktiga aspekter. Koncernens affärsmodell bygger på strategin att
uppnå marknadsledarskap och lönsam tillväxt genom att tillhandahålla
konkurrenskraftiga produkter som bidrar till en hållbar utveckling
och en omställning till ett hållbart samhälle. En förutsättning för
en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och
tillvaratagande av dess långsiktiga intressen, däribland hållbarhet,
är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. I
detta syfte är det nödvändigt att bolaget erbjuder konkurrenskraftig
ersättning.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att
för koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga
anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan verkställande direktören
och ledande befattningshavare även erhålla en rörlig lön. Den rörliga
lönen ska vara kopplad till ett eller flera förutbestäm...

Författare Cision News