Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-11

KABE Group AB: Kommuniké från årsstämma den 11 maj 2021

KABE Group har den 11 maj 2021 hållit årsstämma genom poströstning i enlighet med den temporära lagstiftningen om årsstämmor. Årsstämman beslöt i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Vinstdisposition
Stämman beslöt om en utdelning om 3 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 14 maj 2021. Utdelningen beräknas att utsändas av Euroclear den 19 maj 2021.

Styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Nils-Erik Danielsson, Benny Holmgren, Eric Stegemyr, Ulf Rostedt, Alf Ekström, Anita Svensson och Maud Blomqvist. Till suppleanter omvaldes Mikael Blomqvist och Peter Blomqvist. På årsstämman omvaldes Nils-Erik Danielsson till styrelseordförande.

Revisorer
Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB valdes till revisorer för en mandatperiod om ett år. Noterades gjordes att revisionsbolaget uppgett att auktoriserade revisorn Olle Nilsson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Valberedning
Stämman beslutade att till årsstämman 2022 utse Brivio Thörner till valberedningens ordförande.

Arvoden
Stämman beslutade att arvoden ska utgå med 1 000 000 kr, varav 150 000 kr till ordinarie ledamot, ej anställd i koncernen, och till styrelsens ordförande 300 000 kr som arvode samt 100 000 kr som ersättning för övriga tjänster. Arvode ska ej utgå till suppleanterna. För revisorernas arbete beslutades att debitering sker enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska främja bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna, helt eller delvis om det i ett enskilt fall föreligger särskilt skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen inklusive dess hållbarhet eller för att säkerhetsställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att man bemyndigade styrelsen rätten att för bolaget förvärva och överlåta egna aktier till högst en tiondel av antalet utgivna aktier. Förutsatt att biträde från minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

Bemyndigande om nyemission
Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma - besluta om nyemission av B-aktier, dock högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget justerat för uppdelningen av aktier. Nyemission av aktier kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift om apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska syftet med emissionen vara att anskaffa kapital i samband med företagsförvärv alternativt att möjliggöra att aktier används som likvid i sådana förvärv. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

 

Tenhult 11 maj 2021
Styrelsen

 

Ekonomisk information lämnas enligt följande: 
2021-08-25 Delårsrapport för andra kvartalet.
2021-11-02 Delårsrapport för tredje kvartalet.
2022-02-25 Lämnas rapport för fjärde kvartalet och helåret 2021.
 

Denna information är insiderinformation som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021 kl. 15.00 CET.

Vidare upplysningar lämnas av CFO Viktor Trojefors. Telefon 036-344135.

Författare Cision