Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

KABE Group AB: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 12 MAJ 2020

KABE Group AB höll på tisdagen den 12 maj 2020 ordinarie årsstämma i
Tenhult.

VINSTDISPOSITION
Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret
2019 och att disponibla medel ska överföras i ny räkning.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING
Stämman beslutade att ändring av bolagsordning skall ske enligt
följande:

§ 7 Högsta antalet styrelseledamöter ändras från sju till åtta.
§ 10 I dagordning för årsstämman ändras ordet justeringsmän i punkt 4
till justerare

§ 14 Orden testamente och gåva utgår
Stämman beslutade enhälligt enligt förslaget. Stämman beslutade att
paragrafen skulle vara omedelbart justerad.

STYRELSE
Till styrelseledamöter omvaldes Nils-Erik Danielsson, Benny Holmgren,
Eric Stegemyr, Pernilla Ljungberg, Alf Ekström, Anita Svensson och
Maud Blomqvist samt ny val av Ulf Rostedt. Till suppleanter omvaldes
Mikael Blomqvist och Peter Blomqvist.

På årsstämman omvaldes Nils-Erik Danielsson till styrelseordförande.
REVISORER
Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young valdes till revisorer för
en mandatperiod om ett år. Noterades gjordes att revisionsbolaget
uppgett att auktoriserade revisorn Anders Johansson kommer att utses
till huvudansvarig revisor.

VALBEREDNING
Stämman beslutade att till årsstämman 2021 utse Brivio Thörner till
valberedningens ordförande.

ARVODEN
Stämman beslutade att arvoden ska utgå med 1 150 000 kr, varav 150 000
kr till ordinarie ledamot, ej anställd i koncernen, och till
styrelsens ordförande 300 000 kr som arvode samt 100 000 kr som
ersättning för övriga tjänster. Arvode ska ej utgå till
suppleanterna. För revisorernas arbete beslutades att debitering sker
enligt godkänd räkning.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER
Stämman beslutade att man bemyndigade styrelsen rätten att för bolaget
förvärva och överlåta egna aktier till högst en tiondel av antalet
utgivna aktier. Förutsatt att biträde från minst två tredjedelar av
såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare. Riktlinjerna ska främja bolagets affärsstrategi
och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive
dess hållbarhet. Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå
riktlinjerna, helt eller delvis om det i ett enskilt fall föreligger
särskilt skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose
bolagets långsiktiga intressen inklusive dess hållbarhet eller för
att säkerhetsställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Tenhult 12 maj 2020
Styrelsen

Vidare upplysningar lämnas av Alf Ekström telefon 036-39 37 01 eller
070-744 29 94

EKONOMISK INFORMATION LÄMNAS ENLIGT FÖLJANDE:
2020-08-20 Lämnas delårsrapport för andra kvartalet.
2020-11-03 Lämnas delårsrapport för tredje kvartalet.
2021-02-25 Lämnas rapport för fjärde kvartalet och helåret 2020.

Vidare upplysningar lämnas av CFO Viktor Trojefors. Telefon
036-344135.

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och
försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den
Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett
produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till
återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är
idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt
omsätter koncernen ca 2,36 miljarder kronor (2019) och antalet
anställda uppgår till drygt 607 personer. KABE Group AB är noterat på
OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/kabe-group-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-den-...
https://mb.cision.com/Main/1026/3110052/1246546.pdf

Författare Cision News