Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-03-23

Kallelse till årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Christian Berner Tech Trade AB (publ), org. nr 556026-3666, håller årsstämma den 28 april 2022 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor med adress Designvägen 1 i Mölnlycke. Inpassering till årsstämman sker från kl 15.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Rätt att delta i Christian Berner Tech Trade AB:s årsstämma har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 april 2022 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 21 april 2021, helst före kl 16.00. Anmälan görs per post till Christian Berner Tech Trade AB, attention: Lars Westlund, Box 88, 435 22 Mölnlycke eller per telefon
0701866968 eller per e-post lars.westlund@christianberner.com
Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, namn och personnummer avseende eventuellt ombud och antal eventuellt medföljande biträden (högst två).

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida, www.christianberner.com. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, krävs även en kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, insändas till bolaget på ovan angivna adress senast den 21 april 2022. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i aktieägarens eget namn hos Euroclear Sweden AB, så att vederbörande är registrerad som aktieägare i aktieboken den 22 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.Stämmans öppnande.
2.Val av ordförande vid stämman.
3.Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.Godkännande av dagordningen.
5.Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
6.Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8.VD:s anförande
9.Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
10.Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11.Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
12.Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter samt i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete.
13.Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
14.Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
15.Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning.
16.Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna aktier.
17.Beslut om bemyndigande avseende nyemission.
18.Framläggande av och godkännande av rapport om ersättningar till ledande befattningshavare
19.Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga
ledande befattningshavare.
20. Beslut om emission av teckningsoptioner.
21. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Valberedningens förslag till ordförande vid stämman, styrelse mm (punkt 2 och 12-15 på dagordningen)
Valberedningen har inför årsstämman 2022 bestått av Sten Ankarcrona, utsedd av Concejo AB, tillika valberedningens ordförande, Simon Kjellström, utsedd av Cervantes AB, samt Joachim Berner, utsedd av Gårdaverken AB, tillika styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår följande.

Ordförande vid stämman:
Olof Myhrman

Antal styrelseledamöter:
Sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Styrelsearvoden:
Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 2 050 000 kronor varav 450 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande samt 200 000 kronor till vardera övriga styrelseledamöter.

Vidare föreslår valberedningen att ersättning för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 200 000 kronor till styrelsens revisionsutskott, varav 100 000 kronor ska utgå till utskottets ordförande samt 50 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter i styrelsens revisionsutskott.

Valberedningen föreslår på motsvarande sätt att ersättning för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 200 000 kronor till styrelsens ersättningsutskott, varav 100 000 kronor ska utgå till utskottets ordförande samt 50 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter i styrelsens ersättningsutskott.
Förslaget innebär oförändrat arvode mot föregående år.

Styrelse:
Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Joachim Berner,Lars Gatenbeck, Bertil Persson, Stina Wollenius, Kerstin Gillsbro, Sara Mattsson och Carl Adam Rosenblad. Information om de ledamöter som föreslås till omval finns tillgänglig på bolagets hemsida enligt ovan.
Valberedningen föreslår omval av Joachim Berner som styrelsens ordförande.

Revisor:
Valberedningen föreslår att till revisor för bolaget ska utses ett registrerat revisionsbolag.
Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämman 2023 omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor. KPMG AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget omväljs kommer Mathias Arvidsson fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Arvode till revisor:
Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning:
Valberedningen föreslår följande principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023.
Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre röstmässigt största aktieägarna. Valberedningen utser inom sig ordförande. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse representant till valberedningen, tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren intill dess att tre ledamöter utsetts. Namnen på de personer som ingår i valberedningen ska sedan publiceras på bolagets hemsida senast 6 månader före årsstämman.
Om en ledamots anknytning till den aktieägare som nominerade ledamoten upphör eller om ledamoten av annan anledning lämnar valberedningen, har den aktieägare som nominerade ledamoten rätt att ersätta denne i valberedningen.
Om någon aktieägare som utsett ledamot till valberedningen inte längre tillhör en av de tre röstmässigt största aktieägarna, ska den ledamot som denna aktieägare utsett avgå och ersättas av ny ledamot enligt ovan angiven ordning. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådan skett.
Valberedningen ska inför årsstämman 2023 arbeta fram förslag för beslut om stämmoordförande, antal styrelseledamöter respektive revisorer, styrelsearvoden, revisorsarvode, styrelse, styrelseordförande, revisor samt principer för utseende av valberedning.

Disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10 på dagordningen)
Styrelsen för Christian Berner Tech Trade AB föreslår en utdelning om 75 öre per aktie och att återstoden balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås den 2 maj 2022. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 5 maj 2022.

Förslag till bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna aktier (punkt 16 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2022 fatta beslut om förvärv av egna B-aktier i enlighet med följande villkor:
1.Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte
överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast avse B-aktier.
2.Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid
var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2023 fatta beslut om överlåtelser av egna B-aktier i enlighet med följande villkor:
1.Överlåtelser av egna aktier får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse får endast avse B-aktier.
2. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på (a) Nasdaq Stockholm eller (b) utanför Nasdaq Stockholm i samband med förvärv av bolag eller verksamheter.
3.Överlåtelser av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
4.Överlåtelser av aktier utanför Nasdaq Stockholm får ske till (a) ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig eller, i samband med företagsförvärv eller verksamhet (b) till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Betalning för aktierna ska ske genom kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning.
Bemyndigandet att förvärva och överlåta egna aktier, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra förvärv genom betalning med egna aktier för att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Förslag till bemyndigande om nyemission av aktier (punkt 17 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier av serie A och/eller serie B som innebär utgivande av ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 10 procent av rösterna i bolaget.
Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna erlägga betalning med egna aktier dels i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra, dels för att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar i samband med sådana förvärv.
Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.
Vidare föreslås att stämman bemyndigar styrelsen att vidta de mindre justeringar i detta beslut och vidta de åtgärder som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare (punkt 19 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att årsstämman 2022 beslutar om följande riktlinjer för lön o...

Författare MFN