Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-12

Kallelse till årsstämma i Eyeonid Group AB

Aktieägarna i Eyeonid Group AB, org.nr 559005-9415 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 14 juni 2022 kl. 10.00 hos Eversheds Sutherland Advokatbyrå på Strandvägen 1 i Stockholm. Inregistrering inleds klockan 09.45.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 juni 2022,

  • dels senast den 8 juni 2022 anmäla sig för deltagande på årsstämman hos Bolaget via e-post till info@eyeonid.comeller via brev till Eyeonid Group AB, att: "AGM 2022", Sibyllegatan 81, 114 43 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 8 juni 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.eyeonid.com) senast tre veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
a. fastställelse av koncernresultat- och koncernbalansräkning
b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om riktlinjer för valberedningen
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
14. Särskilt bemyndigande för styrelsen
15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8b - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.  

Punkt 9 - Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen, bestående av ledamöterna Erik Hallberg, Pontus Karsbo, Filip Weintraub och Åge Westbö, föreslår att arvode ska utgå till icke i Bolaget anställda styrelseledamöter med 125 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med 250 000 kronor (exklusive sociala avgifter). Föreslås att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Carl Höglund, Erik Hallberg och Pontus Karsbo samt nyval av Peter Ekelund till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås stämman utse Erik Hallberg till styrelseordförande.

Peter Ekelund har en utbildning från Handelshögskolan i Stockholm och är serieentreprenör med en gedigen erfarenhet av att bygga och utveckla framgångsrika bolag. Peter Ekelund var tidig pionjär inom betal-tv och telecom inte minst som investerare och medgrundare av Bredbandsbolaget (B2 Bredband) som såldes till Telenor, grundare av HBO Nordic som senare såldes tillbaka till HBO, samt grundare av STARZ PLAY Arabia. Peter Ekelund har bland annat arbetat som investerare på Baker Capital samt Novestra samt styrelseledamot och/eller ordförande i ett flertal styrelser över åren; HBO Nordic, AINMT Holdings, Transmedia, Foreslight, Urho TV med flera.

Valberedningen föreslår att stämman utser det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Thomas Daae som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 - Beslut om riktlinjer för valberedningen

Stämman föreslås fastställa riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2023 enligt följande. Styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget och ber dem utse en representant vardera för att tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största erbjudas att utse en representant. Valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram ett förslag i nedanstående frågor att föreläggas vid årsstämman för beslut.

  • Ordförande för årsstämma
  • Sekreterare för årsstämman
  • Antalet styrelseledamöter
  • Arvode till styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt för ev. utskottsarbete
  • Styrelseledamöter och styrelseordförande
  • Arvode till revisor

Punkt 12 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras i enlighet med följande:

§ 4. Aktiekapital

Nuvarande formulering Föreslagen formulering
Aktiekapitalet ska vara lägst 3 125 Aktiekapitalet ska vara lägst 6 250
000 kronor och högst 12 500 000 000 kronor och högst 25 000 000
kronor. kronor.

§ 5. Antalet aktier

Nuvarande formulering Föreslagen formulering
Antalet aktier ska vara lägst 125 000 Antalet aktier ska vara lägst 250 000 000
000 stycken och högst 500 000 000 stycken och högst 1 000 000 000 stycken.
stycken.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i sådan utsträckning som är tillåten enligt gränserna i den, från tid till annan, gällande bolagsordningen.  

Nyemission av akter, konvertibler och/eller teckningsoptioner, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl. 

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra kapitalanskaffning för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 14 - Särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Handlingar och upplysningar

Kallelsen, handlingar enligt aktiebolagslagen, fullmaktsformulär samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2021 kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget tre veckor före stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida, www.eyeonid.com, senast samma dag.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar, poströstningsformulär samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 339 103 733. Bolaget innehar inga egna aktier.

_____________________________

Stockholm i maj 2022

Eyeonid Group AB

Styrelsen

För mer information, kontakta

Erik Hallberg, styrelseordförande
Telefon: 070-658 16 16
E-post: erik.hallberg@eyeonid.com

Georg Tsaros, VD, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 070 882 68 28

E-post: georg.tsaros@eyeonid.com

www.eyeonid.com
 

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.

Författare Cision