Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-27

Kallelse till årsstämma i GHP Specialty Care AB

Aktieägarna i GHP Specialty Care AB org.nr 556757-1103, (”bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 maj 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående, i enlighet med lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Utövandet av rösträtt kan endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs måndagen den 30 maj 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan
Aktieägare som genom poströstning önskar delta i årsstämman skall:
- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 19 maj 2022,
- dels anmäla sig till bolaget senaste fredagen den 27 maj 2022. Anmälan till stämman sker genom att avge sin poströst i enlighet med nedan beskrivna poströstningsförfarande.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste begära att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 19 maj 2022 för att få deltaga i stämman. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 23 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstningsförfarande
Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Formulär för poströstning återfinns på bolagets hemsida, www.ghp.se/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstamma. Det ifyllda och undertecknade formuläret med, i förekommande fall, aktuella behörighetshandlingar skall i god tid före årsstämman sändas till bolaget per post till GHP Specialty Care AB, Geijersgatan 1B, 411 34 Göteborg eller per e-post till arsstamma@ghp.se. Poströster skall inkomma senast fredagen 27 maj 2022. Röster som mottages senare kommer att bortses från. En aktieägare får ej förse poströsten med särskilda villkor eller instruktioner. Om så sker är rösten (dvs poströstningen i dess helhet) ogiltig.

Om aktieägare poströstar genom ombud skall fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person skall registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Fullmaktens giltighetstid får inte vara längre än fem år. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.ghp.se.

Uppgifterna som lämnas vid poströstning kommer att databehandlas och endast användas för årsstämman 2022.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en eller två justeringspersoner.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören:
i) Carsten Browall (styrelseordförande)
ii) Bo Wahlström (styrelseledamot)
iii) Mikael Olsson (styrelseledamot)
iv) Johan Wachtmeister (styrelseledamot)
v) Elisabeth Hansson (styrelseledamot)
vi) Ingemar Gladh (styrelseledamot)
vii) Daniel Öhman (verkställande direktör)
8. Beslut om ersättningsrapport.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer:
a) Antal styrelseledamöter
b) Antal revisorer
10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
a) Arvode till styrelseledamöter
b) Arvode till revisor
11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
a) Britta Wallgren, styrelseledamot (nyval)
b) Daniel Öhman, styrelseledamot (nyval)
c) Marcus Nord, styrelseledamot (nyval)
d) Henrik Brehmer, styrelseledamot (nyval)
e) Johan Cagmo, styrelseledamot (nyval)
f) Britta Wallgren, styrelseordförande (nyval)
g) Ernst & Young AB, revisor (omval)
12. Stämmans avslutande.

Mot bakgrund av att Capio Group Services AB (”Huvudägaren”) fullföljt sitt uppköpserbjudande och kontrollerar cirka 97 procent av aktierna i GHP har valberedningen valt att inte lägga fram några förslag till årsstämman.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Styrelsen föreslår att Carsten Browall, styrelsens ordförande, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, väljs som ordförande vid årsstämman.
 
Val av en eller två justeringspersoner (punkt 2)
Styrelsen föreslår att Marcus Nord, ombud för Capio Group Services AB, eller, vid förhinder, den eller de som styrelsen i stället anvisar, justerar stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
 
Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonen.
 
Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)
Styrelsen föreslår att de till årsstämman förfogande stående medlen överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.
 
Beslut om ersättningsrapport (punkt 8)
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen avseende 2021.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 9)
Huvudägaren föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter. Styrelsen föreslår att ett auktoriserat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter.
 
Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor (punkt 10)
Huvudägaren föreslår att styrelseledamöterna inte ska erhålla något styrelsearvode. Styrelsen föreslår att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor (punkt 11)
Huvudägaren föreslår nyval av Britta Wallgren, Daniel Öhman, Marcus Nord, Henrik Brehmer samt Johan Cagmo som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås nyval av Britta Wallgren som styrelseordförande.
 
Information om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna
Britta Wallgren, född 1963
Bakgrund: Landschef Sverige, Capio AB, affärsområdeschef Capio Sankt Görans Sjukhus och ledande befattningar inom Capio Sankt Göran.
Utbildning: Leg. läkare Karolinska Institutet, 1988. Specialist inom anestesiologi och intensivvård. Ledarskapsutbildningar inom hälso- och sjukvård vid Handelshögskolan i Stockholm och Harvard Business School.
Övriga uppdrag: Chef för drift och utveckling Sverige, Ramsay Santé.
 
Daniel Öhman, född 1980
Bakgrund: VD på GHP:s dotterbolag GHP Ortho Center IFK-Kliniken. Anställd på GHP sedan 2006.
Utbildning: Civilingenjörsexamen i Elektroteknik och magisterexamen i Industriell Ekonomi, Chalmers tekniska högskola.
Övriga uppdrag: VD för GHP. Styrelseordförande och styrelseledamot i flera av GHP:s dotterbolag.
 
Marcus Nord, född 1972
Bakgrund: Auktoriserad revisor på Arthur Andersen och Deloitte.
Utbildning: Civilekonomexamen, Karlstads universitet.
Övriga uppdrag: Ekonomichef Capio Norden och Biträdande ekonomichef Capio-koncernen.
 
Henrik Brehmer, född 1964
Bakgrund: SVP Group Communication and Public Affairs på Capio AB, ledande befattningar på Swedish Match AB, Securitas AB och Ericsson AB.
Utbildning: Kandidatexamen i beteendevetenskap och ekonomi, Göteborgs universitet.
Övriga uppdrag: Chief Strategy And Public Affairs Officer, Ramsay Santé.
 
Johan Cagmo, född 1984
Bakgrund: Revision och transaktionsrådgivning, PwC. Anställd på Capio sedan 2012.
Utbildning: Magisterexamen i ekonomi, Göteborgs universitet.
Övriga uppdrag: Corporate Finance Manager, Capio Norden.
 
Styrelsen föreslår omval av Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer Linda Sallander att vara huvudansvarig revisor.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägare är välkomna att ställa sina frågor och begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Sådana frågor och upplysningar skall lämnas skriftligen till bolaget senaste tio dagar före stämman, fredag 20 maj 2022. Frågorna skickas till GHP Specialty Care AB, Geijersgatan 1B, 411 34 Göteborg eller per e post till arsstamma@ghp.se. Upplysningar och svar på frågorna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida, www.ghp.se/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstamma, senast onsdagen den 25 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.
 
Handlingar
Årsredovisning, ersättningsrapport, revisionsberättelse, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.ghp.se senast måndagen den 9 maj 2022. Handlingarna översänds till de aktieägare som begär att få del av dessa samt uppger sin adress.
 
Antal aktier och röster
Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 70 256 949 stycken.
 
Hantering av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspo...

Författare MFN