Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-03-23

Kallelse till årsstämma i Novus Group International AB

Aktieägarna i Novus Group International AB (publ), 556654-0786, kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 april 2022, kl 10.00 i Novus Group Internationals lokaler på Sveavägen 59, 113 59, Stockholm. Röstregistrering påbörjas kl 09.30.

Anmälan m m
Den som önskar att delta i årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 15 april 2022
  • dels senast klockan 12.00 fredagen den 15 april anmäla sig skriftligen till Novus Group International AB, Sveavägen 59, 113 59 Stockholm, Sverige eller per e-post till info@novus.se

I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före fredagen den 15 april 2022, då sådan omregistrering skall vara verkställd.
Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Novus Group International AB.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut

a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Övriga frågor.
12. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i Korthet

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå med 0,19 kr per aktie för räkenskapsåret 2021-01-01/2021-12-31 (punkt 8 b). Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås onsdagen den 27 april 2022. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningarna att utsändas från Euroclear Sweden AB måndagen den 2 maj 2022.

Aktieägare representerande ca 66 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de förslår att styrelsearvode per helår ska utgå med 40 000 kronor till styrelseordförande och med vardera 40 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Styrelsen föreslår att EY fortsatt är revisionsfirma. Huvudansvarig revisor från EY ändras till Linn Haslum Lindgren. Vidare har styrelsen föreslagit att revisorsarvode, i likhet med föregående år, ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer (punkt 9).

Handlingar mm
Årsredovisningshandling och revisionsberättelse för 2021-01-01/2021-12-31 kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.novus.se samt kontor, Sveavägen 59, 113 59 i Stockholm den 4 april 2022, tre veckor före stämman.
 

Till styrelse föreslås, Jan Scherman, Micael Dahlén, Kristin Sjöström, Karin Eliasson och Torbjörn Sjöström.

Stockholm i mars 2022

Novus Group International AB (publ)
STYRELSEN

Torbjörn Sjöström

VD
Novus
Epost: Torbjorn.sjostrom@novus.se
Tel: 08 128 196 71

Författare Cision