Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-06

Kallelse till årsstämma i Sectra AB (publ)

Särskilda åtgärder med anledning av covid-19-pandemin

Sectra värnar om aktieägarnas hälsa och strävar efter att på bästa tänkbara sätt bidra till arbetet med att begränsa spridningen av coronaviruset. Styrelsen i Sectra har därför beslutat om vissa försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman. Följande åtgärder kommer att vidtas:

 • förhandsröstning (poströstning) kommer att erbjudas aktieägarna;
 • ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas efter årsstämman och det kommer heller inte att hållas öppet hus på Sectras kontor;
 • antalet närvarande styrelseledamöter, medlemmar av koncernledningen och andra anställda kommer att begränsas och deras medverkan kan komma att ske via videolänk eller telefon;
 • antalet närvarande icke-aktieägare kommer att begränsas;
 • vd:s anförande kommer att spelas in och publiceras på Sectras webbplats senast tisdagen den 25 augusti 2020, en vecka innan sista anmälningsdag och dag för poströstning. Aktieägare kan senast den 20 augusti 2020, via e-post info.investor@sectra.com,skicka in frågor som de önskar besvarade i anförandet.  

Sectra följer noga effekterna av utbrottet av coronaviruset och kan med kort varsel komma att lämna uppdaterad information via bolagets webbplats, investor.sectra.com/agm2020.

Sectra uppmanar aktieägarna till allmän försiktighet, att följa myndigheternas rekommendationer och ta ansvar för att förhindra spridning av coronaviruset. Sectra betonar vikten av att alla aktieägare överväger möjligheten att inte delta personligen vid årsstämman och istället utnyttja möjligheten att förhandsrösta eller att delta via ombud istället för att närvara fysiskt.

Anmälan m.m.

Aktieägare ska för att få delta vid årsstämman 

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 2 september 2020, 

dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 2 september 2020 kl. 16:00. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 2 september 2020, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att kunna delta vid årsstämman.

Anmälan om deltagande vid årsstämman ska ske skriftligen till adress Sectra AB, Årsstämma, Teknikringen 20, 583 30 Linköping, per telefon 013 - 23 52 00 eller via e-post info.investor@sectra.com.Vid anmälan ska uppgift lämnas om aktieägares namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ombud eller biträde (högst två). Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, investor.sectra.com/agm2020, och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan även ske per telefon 013-23 52 00 eller via e-post info.investor@sectra.com.För aktieägare som väljer att poströsta gäller emellertid att avgiven poströst betraktas som anmälan till stämman, se nedan.

Förhandsröstning genom poströstning

Styrelsen för Sectra har med stöd av 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom poströstning.

För aktieägare som väljer att poströsta betraktas avgiven poströst även som anmälan till stämman.

Poströstning kan ske genom att:

 • Ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till Sectra AB (publ), Årsstämman, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm (märk kuvertet "Poströstning årsstämma 2020") eller
 • Ifyllt och undertecknat formulär skickas inskannat med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.eu(ange "Sectra AB - poströstning" i ämnesraden).

Länk till formulär för poströstning finns på bolagets webbplats, investor.sectra.com/agm2020.

Aktieägare som är fysiska personer kan även välja att avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID. Länk till elektronisk poströstning finns på bolagets webbplats, investor.sectra.com/agm2020 och via https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

Om aktieägaren är juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. 

Om aktieägaren företräds av ombud ska fullmakt biläggas formuläret.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear, som administrerar poströstningen för bolagets räkning, tillhanda senast onsdagen den 2 september 2020. Även elektronisk poströstning måste ske inom samma tid.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare information och villkor för ifyllandet av poströstningsformuläret framgår av formuläret.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två protokolljusterare.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter, revisorer och suppleanter.
12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
13. Val av styrelseledamöter. 
14. Val av styrelseordförande.
15. Val av revisor. 
16. Beslut om inrättande av valberedning och instruktion till valberedningen.
17. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.
18. Beslut om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande innefattande
(a) beslut om genomförande av uppdelning av aktier,
(b) beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av aktier, samt
(c) beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission. 
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. 
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av bolagets egna aktier.
21. Beslut om ändring av bolagsordningen.
22. Övriga frågor.
23. Årsstämmans avslutande.

Val av ordförande, punkt 2

Valberedningen bestående av styrelsens ordförande Jan-Olof Brüer, Carl-Erik Ridderstråle, Torbjörn Kronander och Jan Särlvik representerande Nordea Investment Funds, föreslår att advokat Per Nyberg eller, vid förhinder för honom, den som valberedningen anvisar, väljs till ordförande vid årsstämman.

Val av två protokolljusterare, punkt 5

Valberedningen föreslår att Fredrik Ahlin, representerande If Skadeförsäkring och Robert Forchheimer eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som valberedningen anvisar, väljs till justeringsmän. 

Utdelning, punkt 9

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen ordinarie utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019/2020. Styrelsen föreslår istället ett inlösenprogram enligt vad som framgår av punkt 18 nedan.

Styrelse m.m., punkt 11-15 

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Anders Persson, Christer Nilsson, Torbjörn Kronander, Tomas Puusepp, Birgitta Hagenfeldt, Jan-Olof Brüer och Jonas Yngvesson samt nyval av Fredrik Robertsson. 

Jan-Olof Brüer föreslås bli omvald som styrelsens ordförande. 

Fredrik Robertsson, född 1967, är Group Chief Security Officer på Ericsson, med en tidigare bakgrund som bland annat Generalmajor och Chief Information Officer (CIO) inom Försvarsmakten i Sverige. För ytterligare information om Fredrik Robertsson hänvisas till valberedningens motiverade yttrande.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse samt övrig informa-tion om de föreslagna ledamöterna finns på investor.sectra.com/agm2020. 

Valberedningen föreslår vidare att ett revisionsbolag, Ernst & Young AB, väljs till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Andreas Troberg att vara huvudansvarig revisor.

Arvode föreslås oförändrat utgå med 225 000 kronor till var och en av styrelsens externa ledamöter och med 450 000 kronor till styrelsens ordförande. För revisionsutskottsarbetet föreslås oförändrat arvode utgå med 50 000 kronor till var och en av styrelsens externa ledamöter och med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande. Inget separat arvode föreslås utgå för ersättningsutskottsarbete. Vidare föreslår valberedningen att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag stöds av aktieägare som företräder mer än 65 procent av samtliga röster i bolaget.

Inrättande av valberedning och instruktion till valberedningen, punkt 16

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om inrättande av en valberedning och följande instruktion till valberedningen. 

Styrelsens ordförande ska senast den 30 november året före årsstämman kontakta de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning (vad avser röstetalet) beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver ingår styrelsens ordförande i valbered-ningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. 

Till ordförande i valberedningen bör utses den ägarrepresentant som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Avgår ledamot i förtid från valberedningen ska ersättare utses på motsvarande sätt. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. 

Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i bolaget per den 31 oktober varje år. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med princi-perna ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

 • val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
 • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
 • val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall),
 • beslut om ändring av valberedningsinstruktionen, om valberedningen anser en sådan ändring påkallad samt
 • ordförande vid årsstämma.

Valberedningen ska fullgöra sitt uppdrag i enlighet med den vid var tid gällande Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Således ska valberedningens ledamöter tillvarata samtliga aktieägares intressen och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet. Valberedningen ska svara för att bolaget erhåller sådan information om föreslagna styrelseledamöter mm som bolaget behöver för att bolaget ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt Koden. Bolaget ska vid behov bistå valberedningen med administration och valberedningen ska äga rätt att ådra bolaget kostnader för sådana externa rådgivare som valberedningen anser nödvändiga för att kunna fullgör...

Författare Sectra

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.