Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-03-28

Kallelse till årsstämma i Wästbygg Gruppen AB (publ)

Aktieägarna i Wästbygg Gruppen AB (publ), org. nr 556878–5538, (”Wästbygg” eller ”Bolaget”), kallas till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 15.00 på Norges Hus, Skånegatan 16 i Göteborg.

Information med anledning av covid-19

Wästbygg värnar om aktieägarnas hälsa och deras rätt att delta och rösta vid årsstämman och vill på bästa möjliga vis kunna bidra till att spridningen av covid-19 minskar i samhället. Med anledning av detta har styrelsen, i enlighet med 4 § i lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor möjliggjort för aktieägare som inte önskar delta fysiskt på årsstämman 2022 att i stället nyttja sin rösträtt genom poströstning. Aktieägarna uppmanas att följa myndigheternas vid var tid gällande rekommendationer och medverka till att förhindra smittspridning.

Rätt att delta och anmälan till stämma

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 27 april 2022, dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast den 28 april 2022. Anmälan, och i förkommande fall ifyllt poströstningsformulär, ska skickas till Wästbygg Gruppen AB (publ), ”IR Årsstämma”, Sofierogatan 3B, 412 51 Göteborg. Ovanstående får även inges elektroniskt och ska då skickas till: arsstamma@wastbygg.se.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas.

Poströstning

För poströstning ska särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.wastbygg.se och skickas till aktieägare som så efterfrågar via arsstamma@wastbygg.se eller via post till Wästbygg Gruppen AB (publ), ”IR Årsstämma”, Sofierogatan 3B, 412 51 Göteborg. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman. Det ifyllda poströstningsformuläret ska vara Bolaget tillhanda senast den 28 april 2022 via post eller e-post i enlighet med ovan.

Fullständiga instruktioner för aktieägare som önskar nyttja sin rösträtt via poströstning återfinns i poströstningsformuläret.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 29 april 2022 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 29 april 2022.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (www.wastbygg.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen och styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat-räkning och koncernbalansräkning samt styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen;
  2. disposition beträffande Bolagets vinst enligt fastställd balansräkning, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer.
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.
 11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor/er.
 12. Beslut om inrättande av incitamentsprogram (LTI).
 13. Beslut om antagande av riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare.
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om:

(a) förvärv av egna aktier; och
(b) överlåtelse av egna aktier.

 1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission.
 2. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2: Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Cecilia Marlow till ordförande vid årsstämman 2022, eller vid förhinder för henne, den som anvisas av valberedningen.

Punkt 8 (b): Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 1 551 031 283 kronor disponeras på så sätt att ett sammanlagt belopp om 112 579 000 kronor, motsvarande 3,50 kronor per utdelningsberättigad aktie utdelas till aktieägarna och att i ny räkning balanseras 1 438 452 283 kronor. Styrelsen föreslår att den 9 maj 2022 fastställs som avstämningsdag. Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalningen ske genom Euroclear Sweden AB på eller omkring den 12 maj 2022.

Punkt 8 (c): Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Beslut om ansvarsfrihet föreslås fattas genom separata, individuella beslut för varje styrelseledamot respektive VD i följande ordning:

 1. Cecilia Marlow (styrelseledamot, ordförande)
 2. Jörgen Andersson (styrelseledamot, VD)
 3. Lennart Ekelund (styrelseledamot)
 4. Christina Källenfors (styrelseledamot)
 5. Joacim Sjöberg (styrelseledamot)

Punkt 9: Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter (a). Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses (b).

Punkt 10: Valberedningen föreslår att arvode till ordföranden ska utgå med 500 000 SEK och till övriga styrelseledamöter med 250 000 SEK per ledamot för hela mandatperioden. Dessutom föreslås att arvode till ledamöterna i investeringsutskottet utgår med 75 000 SEK per ledamot för hela mandatperioden.

Arvode till Bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jörgen Andersson, Lennart Ekelund, Christina Källenfors, Joacim Sjöberg samt Cecilia Marlow. Cecilia Marlow föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Information om de ledamöter som föreslås omväljas och deras respektive oberoende gentemot Bolaget och Bolagets större aktieägare återfinns på Bolagets webbplats (www.wastbygg.se) samt i Bolagets årsredovisning.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med Lars Kjellgren som huvudansvarig revisor och Camilla Nilsson som medpåskrivande revisor intill årsstämman 2023.

Punkt 12: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa anställda (”LTI 2022”) i enlighet med nedan.
 
Bakgrund  

LTI 2022 är ett rörligt långsiktigt incitamentsprogram som ger ca 60 ledande befattningshavare och nyckelpersoner möjlighet att erhålla en kontant ersättning där ersättningen efter skatt ska användas för att förvärva befintliga B-aktier i Wästbygg. Det övergripande syftet med LTI 2022 är att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas intressen och därmed säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. LTI 2022 avser även skapa ett långsiktigt fokus på resultatutveckling, tillväxt och hållbarhet bland deltagarna. LTI 2022 bedöms vidare underlätta för Bolaget att rekrytera och behålla anställda. LTI 2022 är en del av ett sammantaget konkurrenskraftigt ersättningspaket till ledande befattningshavare. Styrelsen bedömer därför att det föreslagna LTI 2022 är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Det är styrelsens avsikt att under kommande år utvärdera LTI 2022 med ambitionen att föreslå kommande årsstämmor liknande program som LTI 2022. Styrelsens intention är att inför årsstämman 2023 lägga fram förslag till beslut avseende återköp och överlåtelse av egna aktier vilka krävs för att fullfölja implementeringen av LTI 2022 till deltagarna. 

Villkor för LTI 2022 

 1. LTI 2022 ska omfatta anställda indelade i tre kategorier. Den första kategorin omfattar koncernchef, den andra kategorin omfattar övriga personer i koncernledningen och den tredje kategorin omfattar övrig bolagsledning och funktionschefer. Tillkommande personer som rekryterats men ännu inte påbörjat sin anställning i Wästbyggkoncernen när anmälan om att delta i programmet senast ska ske, kan erbjudas deltagande villkorat av att anställningen påbörjas.


 1. LTI 2022 innebär att deltagarna ges möjlighet att erhålla en kontant bonus motsvarande respektive årslön multiplicerat med tillväxtfaktorn (genomsnittet av tillväxtfaktorn de senaste tre (3) åren), (”Tillväxtmålet”). Tillväxtmålet utgör 85 procent av det maximala bonusbeloppet i enlighet med punkten 8. Resterande 15 procent av det maximala bonusbeloppet utgörs av ett hållbarhetsmål innebärande ett minskat koldioxidavtryck i absoluta tal för koncernen, (”Hållbarhetsmålet”).


 1. Uppfyllnad av Tillväxtmålet och Hållbarhetsmålet ska bedömas av styrelsen i samband med avgivandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2022 vartefter utbetalning av fastställt bonusbelopp kommer att ske. Rätten att erhålla bonusbelopp är villkorad av att deltagaren fortsatt är anställd vid tidpunkten för avgivandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2022 samt att deltagaren vid denna tidpunkt inte själv sagt upp sin anställning eller sagts upp på grund av personliga skäl. 


 1. Innan bonusbeloppet beslutas och utbetalas ska styrelsen bedöma om utbetalning enligt principerna ovan är rimlig med beaktande av Bolagets resultat samt finansiella ställning samt förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet ska styrelsen kunna besluta att reducera det bonusbelopp som ska utgå. 


 1. Deltagarna ska, för att delta i aktiesparprogrammet, använda hela bonusbeloppet som erhålls inom ramen för LTI 2022, efter avdrag för skatt, till att förvärva befintliga B-aktier i Bolaget (“Sparaktier”). Bolaget kan komma att uppdra en administratör...
Författare MFN