Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

Kallelse till Extra bolagsstämma 2021 i Greater Than AB

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att Extra bolagsstämma den 15 november ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 15 november 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Registrering och anmälan

Den som önskar delta i Extra bolagstämman genom poströstning ska 

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena 5 november 2021.
  • dels senast lördagen den 13 november 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen. Sådan tillfällig ägarregistrering bör begäras i god tid före den 5 november 2021 och - för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken - senast 9 november 2021.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på koncernens hemsida https://greaterthan.eu/investor-relations/bolagsstammor. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post eller e-mail till:

Post:

Greater Than AB, AGM

Karlavägen 60

114 49 Stockholm

E-post: info@greaterthan.eu

Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 13 november 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning.

Fullmakter 

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på koncernens hemsida https://greaterthan.eu/investor-relations/bolagsstammor. (http://www.electroluxgroup.com/arsstamma2021) Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.  Fullmakten måste inges till bolaget i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande
7. Fastställande av nya styrelsearvoden
8. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner, serie A
9. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner, serie B

Val av ordförande vid stämman (punkt 1):

Styrelsen föreslår General Counsel, Helena Norrthon som ordförande vid stämman eller, vid hennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2):

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av bolaget på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringsmännen.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 4):

Styrelsen föreslår Mathias Svensson och Patrick Castrén, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Val av nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande (punkt 6):

Ägare till ca. 62 % av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår härmed:

a. att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av 7 ledamöter utan suppleanter;
b. att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Clare Melford, Tim Flagg och Johan Bendz till nya styrelseledamöter; och
c. att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Fredrik Rosencrantz till styrelsens ordförande som därmed ersätter nuvarande styrelseordförande Lars Berg som avgår från styrelsen och uppdraget som styrelseordförande enligt egen önskan.

Presentation av nya styrelseledamöter:

Clare Melford F. 1973

Clare Melford är en mycket erfaren VD i både den kommersiella och ideella sektorn med beprövad erfarenhet av internationella vändningar och integrering av hållbarhet i tillväxtstrategier för multinationella företag. Clare har tillbringat nästan ett decennium i olika befattningar på MTV Networks och drev slutligen den nordiska TV-verksamheten. Clare har också varit VD för International Business Leaders Forum och har arbetat med en rad startups. År 2018 grundade Clare The Global Disinformation Index med uppdraget att avvärja desinformation och är nu dess verkställande direktör. GDI använder en kombination av AI och mänsklig granskning för att bedöma desinformationsrisken för nyhetsdomäner online. Clare Melford är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.

Utbildning: Cambridge University; Advanced Course in Design Management & Manufacture; University of Oxford; MA in Physiological Sciences

Antal aktier: 0

Tim Flagg F. 1976

Föreslagen styrelseledamot är även Tim Flagg som är en driven entreprenör med en tjugoårig bakgrund inom global marknadsföring för bland annat McCann Erickson, BBC Worldwide, NBCUniversal, Hutchison Whampoa och Zipcar.  Idag är Tim en av grundarna och VD för EntityX som är ett företag som gör displayannonsering mer kostnadseffektivt och gör det möjligt för varumärken att rikta in sig på värdefulla, svåråtkomliga målgrupper. Tim är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.

Utbildning: University of Oxford; BA & MA in Philosophy & Psychology

Antal aktier: 0

Johan Bendz, F. 1974

Nominerade Johan Bendz har lång erfarenhet från internationella tech-bolag med bakgrund på Tradedoubler och som en av team-grundarna i iZettle. På iZettle innehade Johan tjänsten som Chief Marketing/Strategy Officer från företagets grundande 2011 fram till 2020. Idag är Johan aktiv som oberoende investerare, med uppdrag som styrelseordförande på fintech bolaget Juni. Johan Bendz är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.

Utbildning: Stockholm University; Master, Business Administration

Antal aktier: 0

Fastställande av nya styrelsearvoden (punkt 7)

Aktieägare som representerar ca. 62 procent av Bolagets röster, har föreslagit följande:

  • Ersättning till styrelseledamot föreslås utgå med 150 000 SEK per år till de styrelsemedlemmar som inte är anställda i Bolaget och till styrelseordföranden föreslås arvode om 300 000 SEK per år. De nya arvodena gäller från dagens extra bolagsstämma och för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner, serie A (punkt 8)

Styrelsen (med stöd av aktieägare som representerar ca 62 procent av Bolagets röster) föreslår härmed en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

1. Bolaget ska utge högst 150 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 150 000 nya aktier varav högst 60 000 teckningsoptioner i Serie 2021/2025:A1, högst 45 000 teckningsoptioner i Serie 2021/2026:A2 och högst 45 000 teckningsoptioner i serie 2021/2027:A3.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda och konsulter i Bolaget och koncernen som bedöms ha särskild stor betydelse för Bolagets utveckling.

Högst antal optioner
Namn 2021/2025:A1 2021/2026:A2 2021/2027:A3
Anställda Ledning-, nyckelpersoner 25 000 20 000 20 000
samt konsulter i USA, UK och Japan,
kommer att ske på individuell basis
men ske om högst
Totalt 60 000 45 000 45 000

3. Tecknaren har rätt att teckna teckningsoptioner vederlagsfritt. Optionens marknadsvärde ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell justerat för barriärer för att beräkna Bolagets sociala kostnader och förmåner. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. En preliminär beräkning baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av tecknings­optionerna som är 101,02 kronor per aktie ger värdet 3,73 kronor (2021/2025:A1), 2,81 kronor (2021/2026:A2) och 3,00 kronor (2021/2027:A3).  Nedanstående värden på de i kalkylmodellen ingående parametrarna har då använts (2021-10-18):

Serie 2021/2025:A1 2021/2026:A2 2021/2027:A3

Antal optioner 60 000 45 000 45 000
Riskfria räntan -0,115 % -0,013 % -0,082 %
Volatiliteten 26,7 % 31,5 % 34,9 %
Utdelningsandel 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Barriärnivån där 25 %, 202,05 kr (25%)196,99 303,07 kr 404,09 kr
25 % och 50% (totalt kr (25%)191,94 kr (25%)298,02 (25%)399,04
100%) av optionerna är (50%) kr kr
behäftade med (25%)292,97 (25%)393,99
barriärnivå kr kr (50%)
(50%)
Avläsningsperioden Motsvarar perioden för
aktieteckning eller
den tidigare dag som
följer av
omräkningsvillkor.
Marknadsvärde aktien Om Bolaget är onoterat
under definieras Aktievärdet
Avläsningsperioden som att något av
("Aktievärdet") följande inträffar
under
Avläsningsperioden:(A)
Bolaget har genomfört
en
finanseringsrunda(B)
mer än 10 procent av
totala utstående antal
aktier i Bolaget har
förvärvats av ny
aktieägare(C)
Oberoende värdering av
BolagetHar något av
ovan (A)-(C) inträffat
under
Avläsningsperioden,
definieras Aktievärdet
av något av (A)-(C)
som ligger närmast
Avläsningsperioden.Om
Bolaget är noterat
definieras Aktievärdet
som:10 dagars
volymvägda betalkurs
uppmätt någon gång
under
Avläsningsperioden.
Barriäroptionsvillkor, Optionerna kan först
förutsättning för att aktiveras (utnyttjas)
kunna teckna aktier under
Avläsningsperioden
under förutsättning
att Aktievärdet
överstiger
Barriärnivån.
Marknadsvärdet aktien 101,02 SEK

4. Teckningsoptionerna tecknas den 1 december 2021 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckn...

Författare Cision