Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-14

Kallelse till Extra Bolagsstämma i AB Sagax (publ)

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 10 november 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Deltagande på extra bolagsstämma

Aktieägare som genom förhandsröstning vill delta på den extra bolagsstämman skall:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 2 november 2020,
  • dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan, så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 9 november 2020.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin förhandsröst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 2 november 2020. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 4 november 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälligt undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning skall ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.sagax.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till den extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Bolagets vägnar) tillhanda senast måndagen den 9 november 2020. Det ifyllda formuläret skall skickas till AB Sagax, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på http://anmalan.vpc.se/euroclearproxy (enbart fysiska personer) eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till GeneralMeetingServices@euroclear.eu.Om aktieägare förhandsröstar genom ombud skall fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägare är en juridisk person skall registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden ABs webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Antal aktier och röster

Bolaget har per dagen för kallelsens utfärdande totalt 461 863 558 aktier, varav 16 784 028 utgörs av preferensaktier (var och en medförande 1/10 röst), 26 832 884 utgörs av stamaktier av serie A (var och en medförande 1 röst), 292 446 646 utgörs av stamaktier av serie B (var och en medförande 1/10 röst) och 125 800 000 utgörs av stamaktier av serie D (var och en medförande 1/10 röst), motsvarande totalt 70 335 951,4 röster. Bolaget innehar 2 000 000 egna stamaktier av serie B, motsvarande 200 000 röster som inte kan företrädas vid bolagsstämman.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på den extra bolagsstämman:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om extra utdelning till innehavare av stamaktie av serie A och serie B
7. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 1

Styrelsen föreslår att advokat Johan Hessius från Cirio Advokatbyrå, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Punkt 2

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrolleras av justeringspersonerna.

Punkt 4

Till personer att justera protokollet föreslås Johannes Wingborg, ombud för Länsförsäkringar Fondförvaltning, och Peter Lundkvist, ombud för Tredje AP-fonden, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om extra utdelning till innehavare av stamaktier av serie A och serie B om 0,65 kronor per stamaktie av serie A och serie B. Som avstämningsdag för utdelning på stamaktier av serie A och serie B föreslår styrelsen torsdagen den 12 november 2020. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg den tredje vardagen efter avstämningsdagen.

Upplysningar på extra bolagsstämma

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådan upplysning skall lämnas skriftligen till AB Sagax, attention: Coco Thorin, Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm eller via e-post till: bolagsstamma@sagax.sesenast lördagen den 31 oktober 2020. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, och på www.sagax.se, senast torsdagen den 5 november 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till extra utdelning, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen samt årsredovisningen, inklusive revisionsberättelse för 2019, kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats www.sagax.se senast från och med tisdagen den 20 oktober 2020. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin post- eller e-postadress. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på Bolagets webbplats, www.sagax.se, och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

 

Stockholm i oktober 2020

AB Sagax (publ)

Styrelsen
 

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 juni 2020 till 3 321 000 kvadratmeter fördelat på 657 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Författare Sagax

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.