Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-22

Kallelse till Extra Bolagsstämma i AB Sagax (publ)

Aktieägarna i AB Sagax (publ), 556520-0028, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 19 mars 2021.

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs fredagen den 19 mars 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Deltagande på extra bolagsstämma

Aktieägare som genom förhandsröstning vill delta på den extra bolagsstämman ska:

-  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 mars 2021,

-  dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan, så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 18 mars 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin förhandsröst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 11 mars 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 15 mars 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälligt undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.sagax.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till den extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Bolagets vägnar) tillhanda senast torsdagen den 18 mars 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till AB Sagax, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy (enbart fysiska personer) eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com.Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, www.sagax.se, och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress. Om aktieägare är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om den extra bolagsstämman eller för att få formulär för förhandsröstning skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 92 96 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.euroclear.com%2Fdam%2FESw%2FLegal%2FIntegritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf&data=04%7C01%7COscar.Lunde%40cirio.se%7C5fe863c3df3e45c665ac08d8ce878827%7Caf43d413856543af8853efb7adce9e91%7C0%7C0%7C637486428788079575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=k2CdaTslE1a52fO5hMFWooxAwA%2BtsW1CB9FrKwUPgow%3D&reserved=0).

Antal aktier och röster

Bolaget har per dagen för kallelsens utfärdande totalt 461 863 558 aktier, varav 16 784 028 utgörs av preferensaktier (var och en medförande 1/10 röst), 26 832 884 utgörs av stamaktier av serie A (var och en medförande 1 röst), 292 446 646 utgörs av stamaktier av serie B (var och en medförande 1/10 röst) och 125 800 000 utgörs av stamaktier av serie D (var och en medförande 1/10 röst), motsvarande totalt 70 335 951,4 röster. Bolaget innehar 2 000 000 egna stamaktier av serie B, motsvarande 200 000 röster som inte kan företrädas vid bolagsstämman.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på den extra bolagsstämman:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av samtliga utestående preferensaktier
7. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 1

Styrelsen föreslår att advokat Johan Hessius från Cirio Advokatbyrå, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Punkt 2

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrolleras av justeringspersonerna.

Punkt 4

Till personer att justera protokollet föreslås Johannes Wingborg, ombud för Länsförsäkringar Fondförvaltning, och Peter Lundkvist, ombud för Tredje AP-fonden, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av samtliga utestående preferensaktier i Bolaget, motsvarande högst 16 784 028 preferensaktier, i enlighet med inlösenbestämmelsen i punkt 5.6 i bolagsordningen. I samband med inlösen sker kontant återbetalning till innehavarna av preferensaktier med ett belopp om 35 kronor per preferensaktie, vilket sammanlagt motsvarar ett belopp om högst 587 440 980 kronor.

Inlösen  av preferensaktierna innebär en minskning av bolagets aktiekapital med högst 29 372 049 kronor (nedsättningsbelopp), motsvarande kvotvärdet för de inlösta preferensaktierna. I samband med inlösen ska ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet om högst 29 372 049 kronor avsättas till reservfonden från fritt eget kapital.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att avstämningsdag för inlösen av preferensaktierna ska vara onsdagen den 7 april 2021, varvid utbetalning av inlösenlikvid beräknas ske omkring den 12 april 2021. Det finns inte något s.k. innestående belopp som avser utdelningar som ännu inte har blivit utbetalda.

Styrelsen föreslår att verkställande direktör, eller den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådan upplysning ska lämnas skriftligen till AB Sagax, attention: Coco Thorin, Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm eller via e-post till: bolagsstamma@sagax.sesenast tisdagen den 9 mars 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, och på www.sagax.se, senast söndagen den 14 mars 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av samtliga utestående preferensaktier kommer att finnas tillgängligt på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats www.sagax.se senast från och med fredagen den 26 februari 2021. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin post- eller e-postadress.

                                           

Stockholm i februari 2021

AB Sagax (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 december 2020 till 3 480 000 kvadratmeter fördelat på 673 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Författare Cision