Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-15

Kallelse till extra bolagsstämma i Africa Resources AB (publ) den 2 november 2020

Aktieägarna i Africa Resources AB (publ), org nr 556693–8014, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 2 november 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler med adress Engelbrektsgatan 7 i Stockholm.

Deltagande på stämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall:

- dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör fredagen den 23 oktober 2020, och

- dels ha anmält sig hos bolaget under adress Africa Resources AB (publ), Engelbrektsgatan 7, 1 tr, 114 32 Stockholm eller per e-post till thomas.haggkvist@africaresources.se senast den 28 oktober 2020. Vid anmälan bör namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller biträden (högst två) samt kontaktuppgifter uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 23 oktober 2020, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör nämnda dag.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara daterad och underskriven av aktieägaren. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten i högst ett år. Fullmakten i original bör, för att underlätta inregistreringen till stämman, insändas till bolaget under ovanstående adress i god tid innan stämman. Företrädare för juridisk person ska vidare till stämman medta och uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav, i förekommande fall tillsammans med fullmakt eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande på stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
  5. Val av justerare
  6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
  7. Val av styrelseledamot
  8. Övriga ärenden
  9. Stämmans avslutande

Förslag under punkten 7: Val av styrelseledamot

Bolagets större aktieägare föreslår i samråd med styrelsen att Sverker Littorin väljs till ny styrelseledamot att ersätta Sven-Eric Zachrisson som tidigare avgått i enlighet med bolagets pressmeddelande från den 5 oktober 2020. Sverker Littorin avses att utses till ordförande för styrelsen i direkt anslutning till stämman. Styrelsen kommer därefter att bestå av Sverker Littorin (ordförande), Ulrika Magnusson och Thomas Häggkvist.

Sverker Littorin är född 1955, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har lång erfarenhet från arbete med företagsfinansiering och styrelsearbete i noterade och privata bolag. Sverker Littorin har omfattade kunskap om och stort intresse av att arbeta med afrikanska företag och verksamheter samt är etiopisk honorärkonsul. Han är styrelseordförande i Dividend Sweden AB, Nexar Group AB, Papilly AB och Effekt Svenska AB och styrelseledamot i Raybased AB, Meltron AB, Onoterat AB och Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB. Han har även varit Group Vice President i Elekta AB, vVD i Pharmadule AB och VD i MedCap AB.

Sverker Littorin är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, bolaget och bolagsledningen. Sverker Littorin äger för närvarande inga aktier eller andra finansiella instrument i bolaget.

Större aktieägare föreslår därutöver att de styrelsearvoden som beslutades av årsstämman den 29 juni 2020 fortsatt ska gälla och ska, i tillämpliga fall, fördelas pro rata i förhållande till tidpunkten för respektive bolagsstämmas val av styrelseordförande.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 11 552 617. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen

Stockholm i oktober 2020

Styrelsen i Africa Resources AB (publ)

Kontakter


Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

DRC mob: +243 993 063 382

e-post: thomas.haggkvist@africaresources.se

Instagram: africanresources

Om oss


Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar.

Denna information är sådan information som Africa Resources är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-10-15 08:15 CEST.

Bifogade filer


Kallelse till extra bolagsstämma i Africa Resources AB (publ) den 2 november 2020

Författare Africa Resources

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.