Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-01

Kallelse till extra bolagsstämma i eEducation Albert AB (publ)

eEducation Albert AB (publ), org.nr 559020-9093 (”Bolaget”), med säte i Göteborg, kallar till extra bolagsstämma den 27 september 2022.

I enlighet med lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras genom enbart poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Rätt att delta vid den extra bolagsstämman, anmälan, m.m.

Deltagande och anmälan

För att ha rätt att genom poströstning delta i bolagsstämman ska aktieägare:

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 19 september 2022 (för förvaltarregistrerade innehav, se även ”Förvaltarregistrerade innehav” nedan), och
 • ha anmält sig till stämman genom att ha avgivit sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att den är Bolaget tillhanda senast den 26 september 2022.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna enbart ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 20 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på Bolagets webbplats https://investors.hejalbert.se/ och på Bolagets huvudkontor, Polhemsplatsen 5, 411 03 Göteborg. Formuläret gäller dessutom som anmälan till stämman. Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med post till eEducation Albert AB (publ), extra bolagsstämma 2022, Polhemsplatsen 5, 411 03 Göteborg eller med e-post till Martin Dahlgren på martin@hejalbert.se och ska vara Bolaget tillhanda senast den 26 september 2022. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt i original biläggas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmaktsformulär återfinns på Bolagets webbplats, www.hejalbert.se.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Röster som mottages senare än den 26 september 2022 kommer att bortses från.

Eventuella frågor om poströstningsformuläret hänvisas till Martin Dahlgren på e-post på martin@hejalbert.se.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 21 september 2022, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Beslut om riktad nyemission
 7. Stämmans avslutande

Styrelsens beslutsförslag under punkten (1)

Styrelsen föreslår att Carl Friberg från Advokatfirman Morris AB väljs till ordförande på stämman, eller vid hans förhinder den som styrelsen i stället anvisar.

Styrelsens beslutsförslag under punkten (2)

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt (2) på dagordningen är den röstlängd som upprättats av stämmoordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Styrelsens beslutsförslag under punkten (4)

Styrelsen föreslår att Martin Dahlgren, eller vid hans förhinder den som styrelsen anvisar, utses till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Styrelsens beslutsförslag under punkten (6)

Styrelsen för Bolaget föreslår aktieägarna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar att Bolagets aktiekapital ökar med högst 3 850 kronor genom riktad nyemission av högst 77 000 aktier på följande villkor:

(1) Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får de nya aktierna endast tecknas enligt nedan:

TecknareAntal aktier
Pontus Karlsson12 000
Lucie Pruchová15 000
Weiwei Cao Persson15 000
Nicolas Rivetto35 000
Totalt77 000
 1. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan Bolaget och tecknarna som hänför sig till ett personaloptionsprogram (kvalificerade personaloptioner) från 2019 i syfte att erbjuda anställda i Bolaget en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktier, vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Nyemissionen förväntas leda till en ökad intressegemenskap mellan de anställda och Bolagets aktieägare. Styrelsen bedömer att nyemissionen kan få en positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling och främjar Bolagets långsiktiga värdeskapande, till fördel för Bolaget och dess aktieägare.
 2. För varje tecknad aktie ska erläggas 10,24 kronor. Grunden för teckningskursen är en överenskommelse mellan Bolaget och aktietecknarna inom ramen för programmet för kvalificerade personaloptioner. Överkursen ska föras till den fria överkursfonden.
 3. Teckning av nya aktier ska ske på separat teckningslista inom 14 dagar från bolagsstämmans beslut. Överteckning får inte ske.
 4. Betalning för tecknade aktier ska ske senast 18 oktober 2022 genom insättning på av Bolaget anvisat bankkonto.
 5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
 6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktiebok.
 7. Bolagets verkställande direktör, eller den person som denne sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
 8. Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen fogas till beslutet.

Övrig information

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt (6) ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Antal aktier och röster

Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 17 679 655 per dagen för utfärdandet av denna kallelse. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar m.m.

Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission och handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen hålls tillgängligt hos Bolaget på Polhemsplatsen 5, 411 03 Göteborg samt på Bolagets hemsida, www.hejalbert.se senast två veckor före stämman.

Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare skriftligen begär det senast tio dagar före stämman, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________________

Göteborg, augusti 2022

eEducation Albert AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:


Martin Dahlgren, Finanschef
Telefon: +46 (0)73 909 26 31
E-post: martin@hejalbert.se

Om eEducation Albert AB (publ)


Albert är barnens digitala lärare som sedan starten 2016 har hjälpt över 300 000 familjer med läxläsning via mobila enheter. Alberts appar riktar sig till yngre (1-9 år) och äldre barn (10-16 år) och omfattar skolämnen som Matematik, Geografi, Programmering och Läsa & skriva. Albert startades 2016 av två vänner i Göteborg med ett tydligt mål – att demokratisera kunskap genom teknologi – och det är vad som driver oss än idag. Albert är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn ALBERT. Bolagets certified adviser är Erik Penser Bank, certifiedadviser@penser.se, +46 (0) 8463 80 00

www.investors.hejalbert.se 

Bifogade filer


Kallelse till extra bolagsstämma i eEducation Albert AB (publ)

Författare MFN