Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-12-04

Kallelse till extra bolagsstämma i Global Gaming 555 AB (publ)

Aktieägarna i Global Gaming 555 AB (publ), org.nr. 556721-0520, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 december 2020 kl. 10.00, på Stora Gatan 46, i Sigtuna.

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minimera antalet deltagare och risken för smitta, uppmanas aktieägare, särskilt äldre eller inom andra riskgrupper, att inte personligen närvara vid bolagsstämman, utan istället använda sig av möjligheten att rösta via ombud. Fullmaktsformulär för ombud hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.globalgaming.com) och skickas till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

För att minimera risken för potentiell smittspridning kommer bolagsstämman genomföras i enklast tänkbara form. Deltagare från styrelse och företagsledning, liksom planerade anföranden, kommer begränsas och det kommer inte erbjudas någon form av förtäring, som annars vore brukligt.

Bolaget följer händelseutvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer noga och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför bolagsstämman. De som avser att delta på bolagsstämman uppmanas att hålla sig uppdaterade via bolagets hemsida (www.globalgaming.com), för information om eventuella ytterligare åtgärder.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 december 2020, och

  • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 23 december 2020 skriftligen till Global Gaming 555 AB, Att: Markus Palm, Hanögatan 9, 211 24 Malmö. Anmälan kan också göras per telefon 08-551 154 30 eller per e-post bolagsstamma@globalgaming.com.I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 17 december 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren

undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.globalgaming.com) och skickas till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 40 877 500 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Bolagsstämman öppnas.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Ändring av bolagsordning.
8. Val av styrelse.
9. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 2)

I egenskap av största ägare föreslår Enlabs AB att Niklas Braathen utses till ordförande vid årsstämman.

Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning i enlighet med nedanstående. Skälen för styrelsens förslag, är att bolaget efter avnotering ej är publikt bolag samt för att vara förenlig med övriga bolag inom Enlabs koncernen.

 

Bolagsordning för Entraction AB

Org.nr 556721-0520

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Entraction AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Sigtuna. Bolagsstämma kan även hållas i Uppsala och Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta aktier, värdepapper och fastigheter samt driva konsultativ verksamhet inom it-och data branschen.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 4 000 000 euro och högst 16 000 000 euro.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 stycken och högst 160 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av en styrelseledamot samt en styrelsesuppleant.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari - den 31 december.

§ 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,

2. Upprättande och godkännande av röstlängd,

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,

5. Godkännande av dagordning,

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,

7. Beslut om

1.
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,

9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Redovisningsvaluta

Bolagets redovisningsvaluta ska vara euro. Bolagets aktiekapital ska vara bestämt i euro.

 

Val av styrelse (punkt 8)

I egenskap av största ägare föreslår Enlabs AB omval av styrelseledamoten Niklas Braathen samt nyval styrelsesuppleanten Peter Åström.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Hanögatan 9, 211 24 Malmö och på bolagets hemsida (www.globalgaming.com) senast tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Sigtuna i december 2020

Global Gaming 555 AB (publ)

STYRELSEN

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.