Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-27

Kallelse till extra bolagsstämma i JM AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I JM AB (PUBL) DEN 23 NOVEMBER 2020
Aktieägarna i JM AB (publ) (org.nr 556045-2103, säte: Stockholm) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 23 november 2020.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE
En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 13 november 2020 och (ii) anmäla sig till stämman senast fredagen den 20 november 2020 genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att förhandsrösten är Computershare AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 13 november 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 13 november 2020 beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på JM ABs webbplats, www.jm.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Computershare AB tillhanda senast fredagen den 20 november 2020. Formuläret ska skickas med post till Computershare AB, "JM ABs extra bolagsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm eller via e-post till info@computershare.se.Aktieägare som är fysiska personer kan även, genom verifiering med BankID, avge sin poströst elektroniskt via JM ABs webbplats, www.jm.se. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår
 av poströstningsformuläret.

För frågor om den extra bolagsstämman, vänligen kontakta Computershare AB på telefon 0771-24 64 00.

AKTIER OCH RÖSTER
Vid tidpunkten för denna kallelses offentliggörande finns i JM AB 69 583 262 stamaktier och 0 C-aktier. En stamaktie har en röst och en C-aktie en tiondels röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

HANDLINGAR
Stämmohandlingar kommer senast den 2 november 2020 att finnas tillgängliga på JM ABs huvud-kontor, Gustav III:s boulevard 64 i Solna, och på JM ABs webbplats, www.jm.se. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kan även erhållas genom att kontakta Computershare AB på telefon 0771-24 64 00 eller via e-post: info@computershare.se. Bolagsstämmoaktiebokentillhandahålls på JM ABs huvudkontor. Fullmaktsformulär för den som vill poströsta genom ombud finns på JM ABs webbplats, www.jm.se, och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR
Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. En begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till JM AB, att: VD, 169 82 Stockholm, eller via e-post till vd@jm.se,senast den 13 november 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på JM ABs huvudkontor, Gustav III:s boulevard 64 i Solna, och på JM ABs webbplats, www.jm.se, senast den 18 november 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

DAGORDNING
1.    Val av ordförande.
2.    Val av två justerare.
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5.    Godkännande av dagordningen.
6.    Beslut om vinstutdelning.

Förslag till beslut:            

Punkt 1. Styrelsen föreslår att till ordförande vid stämman väljs Fredrik Persson, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 2. Styrelsen föreslår att till justerare utses Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) och Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB) eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Uppdraget som justerare innefattar, utöver att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet, att kontrollera röstlängden och att inkomna post-röster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3. Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Computershare AB på uppdrag av JM AB och som baseras på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justerarna.

Punkt 6. Beroende på den osäkerhet som covid-19 orsakade beslutades vid årsstämman den 26 mars 2020 om en reducerad utdelning om 6,25 kr per aktie att jämföras med styrelsens ursprungliga förslag om 12,50 kr per aktie. Styrelsen bedömer att efterfrågan tydligt har förbättrats under det tredje kvartalet 2020 och andelen bokat och sålt av pågående bostadsproduktion ligger fortsatt på en god nivå och än högre för projekt som avslutas under 2020. Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen att till aktieägarna utdelas ytterligare 6,25 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås onsdagen den 25 november 2020. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB måndagen den 30 november 2020.

Stockholm i oktober 2020

Styrelsen för JM AB (publ)

Författare JM

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.