Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-17

Kallelse till extra bolagsstämma i KABE Group AB (publ.)

KABE Group AB (publ.), org.nr 556097-2233, med säte i Tenhult, kallar härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 14 december 2021.

Den fortsatta spridningen av COVID-19 är alltjämt svår att bedöma med någon säkerhet. KABE Group värnar om aktieägarnas hälsa samt arbetet med att begränsa smittspridningen. För att minska risken för smittspridning genomförs extra bolagsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. KABE Group välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 15 december 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt. Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE
För att en person ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid extra bolagsstämman ska denne dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 6 december 2021, dels senast måndagen den 13 december 2021 anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är KABE Group AB tillhanda senast den dagen.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste omregistrera aktierna i eget namn senast måndagen den 6 december 2021 för att få delta i extra bolagsstämman. För att denna omregistrering, som kan vara tillfällig, ska vara genomförd måndagen den 6 december 2021 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.
FÖRHANDSRÖSTNING
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på KABE Groups webbplats www.kabegroup.se, under rubriken "Bolagsstämmor". Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.
Korrekt ifyllt och fullständigt förhandsröstningsformulär måste vara KABE Group AB (publ.) tillhanda senast den 13 december 2021. Det korrekt ifyllda och fullständiga förhandsröstningsformuläret ska skickas till: KABE Group AB, Att: "Bolagsstämma", Box 14, 561 06 Tenhult, Sverige. Alternativt, kan färdigställt poströstningsformulär inges via e-post och ska då skickas per e-post till bolagsstamma@kabe.se(vänligen ange "Förhandsröstning" i ämnesraden).
Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt namn på eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten sänds tillsammans med anmälan. Utfärdas fullmakten av juridisk person ska registreringsbevis bifogas.
Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer enbart att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd.
För frågor om extra bolagsstämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta KABE Group per e-post bolagsstamma@kabe.seeller via telefon +4636 39 37 00.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.    Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
2.    Val av två justerare.
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.    Godkännande av dagordning.
5.    Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6.    Beslut om extrautdelning.

Beslutsförslag
Val av ordförande vid extra bolagsstämman (punkt 1)
Styrelsen föreslår att Nils-Erik Danielsson eller den person som styrelsen utser vid dennes förhinder, väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.
Val av justerare (punkt 2)
Maud Blomqvist och Eric Stegemyr, eller vid deras förhinder, de styrelsen utser, föreslås av styrelsen till justerare. Justerarens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i protokollet från extra bolagsstämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av KABE Group AB baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justerare.
Beslut om extrautdelning (punkt 6)
Styrelsen föreslår en extrautdelning om 4,50 kr per aktie. Avstämningsdag föreslås bli 16 december 2021. Om bolagsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear Sweden AB 21 december 2021.

ÖVRIG INFORMATION
Bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.
Handlingar
Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 §, aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolagets webbplats www.kabegroup.se, under rubriken "Bolagsstämmor". Årsredovisningen, inklusive revisionsberättelsen, finns tillgänglig på bolagets webbplats www.kabegroup.se, under rubriken "Finansiella- och bolagsstyrningsrapporter". Samtliga handlingar finns även tillgängliga hos bolaget på adress Jönköpingsvägen 21, 561 61 Tenhult samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.
Handlingarna kan begäras på telefon +4636 39 37 00, via e-post bolagsstamma@kabe.seeller under adress KABE Group AB, Att: Bolagsstämma, Box 14, 561 06 Tenhult. 
Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till KABE Group AB, att. Bolagsstämma, Box 14, 561 06 Tenhult, eller via e-post till bolagsstamma@kabe.se,senast den 3 december 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida www.kabegroup.se senast den 8 december 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.
Övrig information
Kallelsen till bolagsstämman publiceras den 17 november 2021 på bolagets hemsida. Den 17 november 2021 publiceras kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagsverkets hemsida. Samma dag införs en annons i Dagens Industri om att kallelse har skett.
Behandling av personuppgifter 
KABE Group AB, org.nr 556097-2233, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med bolagsstämman. För information om hur personuppgifter behandlas, se 
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Tenhult i november 2021
KABE Group AB (publ.)

Styrelsen
 

Vidare upplysningar lämnas av CFO Viktor Trojefors. Telefon 036-344135.

Författare Cision