Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-06

Kallelse till extra bolagsstämma i tbd30 AB (publ)

Aktieägarna i tbd30 AB (publ) ("tbd30" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma 2022-06-10.

Syftet med det av styrelsen föreslagna beslutet om ändring av räkenskapsår (Punkt 7) är att linjera tbd30 AB:s räkenskapsår med räkenskapsåret hos det nyförvärvade dotterbolaget Spolargruppen Sverige AB. Villkorat av att den extra bolagsstämman röstar för denna ändring avses Bolagets nästa delårsrapport att offentliggöras i augusti, och omfatta den förlängda delårsperioden februari-juni 2022 (Q2). Vidare blir Bolagets räkenskapsår förlängt och omfattar 17-månadersperioden perioden 1 augusti 2021 - 31 december 2022 vilket är inom med bokföringslagens gräns om 18 månader. Villkorat av den extra bolagsstämmans beslut avses den finansiella kalendern i sin helhet att se ut som följande:

  • 2022-08-19 - Q2 (februari-juni)
  • 2022-11-11 - Q3
  • 2023-02-10 - Bokslutskommuniké
  • 2023-03-09 - Årsredovisning

Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Rätt att delta vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

Dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 2022-06-01. Rösträttsregistrering av förvaltarregistrerade aktier måste ske senast 2022-06-03.

Dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast 2022-06-09. Observera att anmälan till bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i bolagsstämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast 2022-06-03. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Poströstning
Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning och följa Bolagets anvisningar som finns tillgängliga på Bolagets hemsida: www.tbd30.se och på Bolagets kontor Linnégatan 2, 114 47 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Computershare AB, "tbd30 ABs extra bolagsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm. Komplett formulär ska vara Computershare AB tillhanda senast 2022-06-09. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till proxy@computershare.se.Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt med BankID via Bolagets webbplats, www.tbd30.se. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandhålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets webbplats, www.tbd30.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Fullmakt
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast 2022-06-03. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på Bolagets webbplats: www.tbd30.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av räkenskapsår och justering av bolagsordning.
8. Stämmans avslutande

Styrelsens beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Som ordförande vid bolagsstämman föreslås styrelsens ordförande Ingrid Bonde, eller vid förhinder för henne, den som styrelsen i stället anvisar.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 3)
Till person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll föreslås Johan Karlsson, som representerar Brofund Group AB och Slättö Förvaltning AB, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 4)
Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 4 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Computershare AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Beslut om ändring av räkenskapsår och justering av bolagsordning (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagets räkenskapsår ändras till kalenderåret och att innevarande räkenskapsår förlängs fram till och med 2022-12-31.

Detta innebär att bolagsordningens § 13 justeras enligt följande:

  • Nuvarande lydelse:

§ 13 Räkenskapsår/Financial year
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 augusti - 31 juli.
The fiscal year of the company shall be 1 August - 31 July.

  • Ny lydelse:

§ 13 Räkenskapsår/Financial year
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.
The fiscal year of the company shall be 1 January - 31 December.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkt 7 krävs att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Tillgängliga handlingar
Fullständiga beslutsförslag och övrig dokumentation inför stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Linnégatan 2, 114 47 Stockholm, i enlighet med aktiebolagslagens krav samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på Bolagets hemsida: www.tbd30.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på stämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till tbd30 AB (publ), att. Caesar Gezelius eller via e-post till caesar.gezelius@tbd30.se,senast 2022-05-31. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor, Linnégatan 2, 114 47 Stockholm och på www.tbd30.se, senast den 2022-06-05. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se Euroclear Sweden ABs och Computershare ABs respektive integritetspolicyer som finns tillgängliga på deras respektive webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf respektive www.computershare.com/se/gm-gdpr.

Övrig information
Bolaget har vid tiden för utfärdandet av kallelsen 9 122 145 utestående aktier och röster efter registrering av inlösen av C-aktier och A-aktier i samband med förvärvet av Spolargruppen Sverige AB. Under förutsättning att registrering sker av beslutade emissioner i samband med förvärvet av Spolargruppen Sverige AB kommer bolaget att ha 13 348 394 aktier utestående på avstämningsdagen för rätt att delta i den extra bolagsstämman. Bolaget innehar inga egna aktier.

* * * * * * *

Stockholm, maj 2022
tbd30 AB (publ)
Styrelsen

Författare Cision