Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-24

Kallelse till Investor AB:s årsstämma den 3 maj 2023

Investor AB (publ) kallar till årsstämma onsdagen den 3 maj 2023 klockan 15:00 på China Teatern, Berzelii Park 9, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 13:30. Klockan 14:00 startar "Investordialogen" - ett samtal mellan Investors styrelseordförande Jacob Wallenberg, Investors vd Johan Forssell och våra aktieägare. Aktieägarna har även möjlighet att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning innan årsstämman.

Årsstämman och Investordialogen kan följas online enligt instruktion under rubriken Webbsändning av årsstämman. Vd:s anförande kommer att finnas tillgängligt på Investors webbplats, www.investorab.com, efter årsstämman.

Registrering och anmälan
En aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 24 april 2023.

Därutöver måste aktieägaren anmäla sig till årsstämman:

  • En aktieägare som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning ska anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Euroclear tillhanda senast onsdagen den 26 april 2023.
  • En aktieägare som vill delta i årsstämman i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 26 april 2023, via https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy, eller per telefon 08-611 29 10 vardagar klockan 09:00-16:00 eller under adress Investor AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per måndagen den 24 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 26 april 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Vänligen medtag giltig legitimation. Inga fysiska inträdeskort kommer att skickas ut.

Förhandsröstning
För förhandsröstning (s.k. poströstning) ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Investors webbplats, www.investorab.com. Vid enbart förhandsröstning krävs ingen separat anmälan till årsstämman. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska vara Euroclear (som administrerar formulären för Investor AB:s räkning) tillhanda senast onsdagen den 26 april 2023. Ifyllt formulär kan skickas med post till Investor AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com.Aktieägare kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare både förhandsröstar och anmäler sig för deltagande i stämmolokalen är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under årsstämman eller annars återkallar förhandsrösten. Om aktieägaren under årsstämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den beslutspunkten.

För frågor, vänligen kontakta Euroclear på telefon 08-611 29 10 (vardagar klockan 09.00-16.00).

Ombud m.m.
Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas formuläret.

Om en aktieägare företräds av ombud i stämmolokalen bör en skriftlig och daterad fullmakt, och registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för juridisk person, i god tid före årsstämman skickas till Investor AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Investors webbplats, www.investorab.com.

Webbsändning av årsstämman
Både aktieägare och andra erbjuds att följa årsstämman och Investordialogen online via en länk som kommer att läggas upp på Investors webbplats, www.investorab.com. Det krävs inte någon anmälan för att enbart följa webbsändningen. Det går inte att utöva någon rösträtt eller andra aktieägarrättigheter via webbsändningen.

Dagordning

1.       Val av ordförande vid årsstämman.

2.       Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.       Godkännande av dagordning.

4.       Val av en eller två personer att justera protokollet.

5.       Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6.       Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt av Investorkoncernens årsredovisning och revisionsberättelse.

7.       Verkställande direktörens anförande.

8.       Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt Investorkoncernens resultaträkning och balansräkning.

9.       Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.

10.     Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

11.     Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning.

12.     Bestämmande av:

A.      Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman.

B.      Antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av årsstämman.

13.     Bestämmande av:

A.      Arvoden till styrelse.

B.      Arvoden till revisorer.

14.     Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

          Valberedningens förslag:

A.       Gunnar Brock, omval

B.       Johan Forssell, omval

C.      Magdalena Gerger, omval

D.      Tom Johnstone, CBE, omval

E.      Isabelle Kocher, omval

F.       Sven Nyman, omval

G.      Grace Reksten Skaugen, omval

H.      Hans Stråberg, omval

I.        Jacob Wallenberg, omval

J.       Marcus Wallenberg, omval

K.      Sara Öhrvall, omval

15.     Val av styrelseordförande.

          Valberedningens förslag:

          Omval av Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

16.     Val av revisorer och revisorssuppleanter.

17.     Beslut om:

A.      Program för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Investor, exklusive Patricia Industries.

B.      Program för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Patricia Industries.

18.     Beslut om:

A.      Förvärv och överlåtelse av egna aktier för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, för att möjliggöra överlåtelse av egna aktier enligt 18B samt för att säkra kostnader sammanhängande dels med programmet för långsiktig rörlig ersättning enligt 17A, dels med utgivandet av syntetiska aktier som del av styrelsearvode.

B.      Överlåtelse av egna aktier för att ge bolaget möjlighet att överlåta aktier till de medarbetare som deltar i programmet för långsiktig rörlig ersättning 2023 enligt 17A.

19.     Årsstämmans avslutande.

Bilaga: Kallelse till Investor AB:s årsstämma den 3 maj 2023

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2023 kl. 08:20 CET.

För ytterligare information:

Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet 
070-550 35 00
viveka.hirdman-ryrberg@investorab.com (viveka.hirdman.ryrberg@investorab.com)
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig 
0735-24 21 30
magnus.dalhammar@investorab.com 

Författare Cision