Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-03-04

Kallelse till Telia Companys årsstämma 2021

Telia Company AB (publ), org.nr 556103-4249, ("Telia Company") håller årsstämma måndagen den 12 april 2021, i Stockholm.

För att minska risken för smittspridning av COVID-19 genomförs årsstämman genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. 

Telia Company välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs måndagen den 12 april 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Anföranden av styrelsens ordförande Lars-Johan Jarnheimer och bolagets vd Allison Kirkby, samt presentationer och information från bolaget, kommer att finnas tillgängligt i samband med årsstämman måndagen den 12 april 2021. Mer information rörande detta kommer finnas på Telia Companys webbplats www.teliacompany.com.

Registrering och anmälan

Den som önskar att delta i årsstämman genom poströstning ska

 • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden") förda aktieboken onsdagen den 31 mars 2021, och
 • dels anmäla sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 9 april 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (inklusive finska aktieägare som är registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Oy) måste för att få delta i årsstämman omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 31 mars 2021. Sådan registrering, som kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering), begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 6 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Ett särskilt formulär ska användas för poströstningen. Formuläret finns tillgängligt på Telia Companys webbplats www.teliacompany.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och signerade formuläret måste vara Euroclear Sweden (som administrerar formulären å Telia Companys vägnar) tillhanda senast fredagen den 9 april 2021. Formuläret kan skickas per e-post till generalmeetingservices@euroclear.comeller per post till Telia Company AB, "Årsstämma 2021", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Swedens webbplats, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.teliacompany.com.

För frågor om poströstningen, eller för att få ett poströstningsformulär eller fullmaktsformulär skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden på telefonnummer 08-402 90 50 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00) eller på adressen Telia Company AB, "Årsstämma 2021", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Föreslagen dagordning

Öppnande av stämman

1. Val av ordförande på stämman
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av års- och hållbarhetsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2020
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter samt vd för förvaltningen under 2020
10. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Beslut om arvode till styrelseledamöterna
13. Val av styrelseledamöter
13.1 Ingrid Bonde
13.2 Luisa Delgado
13.3 Rickard Gustafson
13.4 Lars-Johan Jarnheimer
13.5 Jeanette Jäger
13.6 Nina Linander
13.7 Jimmy Maymann 
13.8 Martin Tivéus
14. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
14.1 Lars-Johan Jarnheimer, ordförande
14.2 Ingrid Bonde, vice ordförande
15. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter
16. Beslut om arvode till revisor
17. Val av revisor och revisorssuppleanter
18. Beslut om valberedningen
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier
20. Beslut om
(a)  inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2021/2024, och
(b)  överlåtelse av egna aktier
21. Beslut om aktieägarförslag från Oliver Brown om sammanläggning av aktier i Telia Company
22. Beslut om aktieägarförslag från Carl Axel Bruno om att bolaget ska se över sina rutiner kring att brev ska besvaras inom två månader från dagen för mottagandet

Stämmans avslutande

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen består av följande personer: Daniel Kristiansson, ordförande (svenska staten), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Lilian Fossum Biner (Handelsbanken Fonder) och Javiera Ragnartz (SEB Fonder).

Valberedningen föreslår följande:

 • Punkt 1 - Ordförande på stämman: Advokat Wilhelm Lüning, eller vid hans förhinder, den som valberedningen istället föreslår.

 

 • Punkt 11 - Antalet styrelseledamöter: För tiden till slutet av årsstämman 2022, åtta (8) av årsstämman valda ledamöter.

 • Punkt 12 - Arvode till styrelseledamöterna: Arvode till styrelseledamöterna för tiden intill dess nästa årsstämma hållits ska utgå med 1 910 000 kronor till ordföranden (2020: 1 825 000 kronor), med 900 000 kronor till vice ordföranden (2020: 860 000 kronor) och med 640 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter (2020: 610 000 kronor). Vidare ska ersättning utgå till ordföranden i styrelsens revisions- och hållbarhetsutskott med 285 000 kronor (2020: 275 000 kronor) och till övriga ledamöter i revisions- och hållbarhetsutskottet med 160 000 kronor var (2020: 150 000 kronor), till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 75 000 kronor (2020: 70 000 kronor) och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 75 000 kronor (2020: 50 000 kronor).

 • Punkt 13 - Val av styrelseledamöter: Omval av Ingrid Bonde, Rickard Gustafson, Lars-Johan Jarnheimer, Jeanette Jäger, Nina Linander, Jimmy Maymann och Martin Tivéus. Nyval av Luisa Delgado. Anna Settman och Olaf Swantee står inte till förfogande för omval.

Luisa Delgado, fullständigt namn Luisa Deplazes de Andrade Delgado (född 1966), är en schweizisk entreprenör med gedigen styrelseerfarenhet och mångsidig bakgrund från diverse ledarroller inom storbolag med särskilt fokus på konsument- och detaljhandel samt HR. Hon är för närvarande styrelseordförande i Schleich vilket är ett av Tysklands största leksaksföretag, styrelseledamot i AO World plc som är ett detaljhandelsbolag online för elektronik, Ingka Holding (IKEA), Aryzta som är ett globalt bolag inom bakning, och livsmedelsbolaget Zertus, med fler. Hon har tidigare haft befattningar såsom vd för det italienska glasögonföretaget Safilo Group, styrelseledamot med ansvar för HR vid den tyska teknologikoncernen SAP samt som vd för Procter & Gamble i Norden och dessförinnan inom HR för västra Europa. Luisa Delgado har en kandidatexamen i juridik från Université de Genève, en magisterexamen från King's College/University of London, Postgraduate Diploma i europeiska studier från Universidade Lusiada i Lissabon och på senare tid FT Non-Executive Director Diploma.

Information om de personer som valberedningen föreslagit till styrelseledamöter samt valberedningens motiverade yttrande finns tillgängligt på bolagets webbplats www.teliacompany.com.
 

 • Punkt 14 - Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen: Omval av Lars-Johan Jarnheimer till ordförande och av Ingrid Bonde till vice ordförande.

 • Punkt 15 - Antalet revisorer och revisorssuppleanter: Bolaget ska, för tiden till slutet av årsstämman 2022, ha ett (1) revisionsbolag som revisor.

 • Punkt 16 - Arvode till revisor: Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

 

 • Punkt 17 - Val av revisor: Val av revisionsbolaget Deloitte AB (i enlighet med revisions- och hållbarhetsutskottets rekommendation).

 

 • Punkt 18 - Beslut om valberedningen

Valberedningen föreslår följande instruktion för valberedningen, vilken även innefattar principer för hur valberedningen ska utses

1. Valberedningen ska nomineras av de fyra (4) röstmässigt starkaste ägarna vid utgången av juli månad året innan ordinarie bolagsstämma, som önskar deltaga i valberedningens arbete för tiden fram till den ordinarie bolagsstämman. Bolaget ska samla in information om aktieägande vid utgången av juli och Bolaget ska efterhöra med ägarna vilka som önskar deltaga i valberedningens arbete ("Nominerande Aktieägare") och vem de avser att utse som ledamot i valberedningen. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot ska den aktieägare som därefter är den största ägaren erbjudas utse en ledamot. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. När valberedningens sammansättning sålunda har fastställts ska den ledamot som utsetts av den största ägaren kalla till konstituerande möte och valberedningens sammansättning offentliggöras.

Valberedningen är beslutför med tre (3) ordinarie ledamöter. Beslut tas med enkel majoritet och vid lika röstetal har Ordföranden utslagsröst.

Aktieägare eller fysisk person som är involverad i verksamhet som konkurrerar med Telia Company får inte vara Nominerande Aktieägare eller ledamot i valberedningen.

2. Styrelsens ordförande ska erbjudas att vara adjungerad ledamot. Valberedningen kan därutöver i sitt fria val utse en (1) eller två (2) ytterligare adjungerade ledamöter. Andra adjungerade ledamöter ska besitta kunskap och/eller erfarenhet om samhället, marknaden eller branschen inom vilka Telia Company är verksamt eller om ekonomi (i samband med val av revisor). En adjungerad ledamot ska, om sådan utses, hjälpa valberedningen med att utföra dess uppdrag men har inte rätt att deltaga i dess beslutsfattande.
3. Valberedningen ska ha en ordförande ("Ordföranden"). Ordförande utses av valberedningen vid dess konstituerande möte. Ordföranden får inte vara styrelseledamot i Telia Company.
4. Valberedningens mandatperiod sträcker sig till dess ny valberedning utsetts.

         Förändringar i valberedningen

5....

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.