Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-28

Kancera AB: Årsstämma i Kancera AB

Pressmeddelande Stockholm 2015-05-29 

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 28 maj 2015.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsen
och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2014.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Håkan Mellstedt, Bernt Magnusson, Carl-Henrik Heldin, Thomas Olin och
Erik Nerpin omvaldes till styrelseledamöter. Erik Nerpin omvaldes
till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till totalt 450 000 SEK.

Val av revisor

Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt som
huvudansvarig revisor, omvaldes till revisor i bolaget. Arvode till
revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande att besluta om nyemission

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta
om nyemission av aktier. Nyemission ska kunna ske med eller utan
företrädesrätt och mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om
apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälet till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra
anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse.
Om nyemission sker mot kontant betalning och utan företrädesrätt för
aktieägarna får antalet emitterade aktier inte överstiga tio procent
av det totala antalet utestående aktier vid den tidpunkt då
bemyndigandet utnyttjas.

Om Kancera AB (publ)

Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya
behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en
läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera
utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida
tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och
dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet
i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter
cirka 10 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och
antalet aktieägare som äger minst 500 aktier uppgick per den 31 mars
2015 till cirka 5500. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser.
Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är
vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59,
erik.nerpin@advokatnerpin.com

Thomas Olin, VD, 0735-20 40 01, thomas.olin@kancera.com

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kancera-ab/r/arsstamma-i-kancera-ab,c9782886
http://mb.cision.com/Main/1190/9782886/385728.pdf

Författare WKR