Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

Kancera AB: Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm i dag den 28 maj 2020

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget respektive
koncernen fastställdes, styrelsens förslag till resultatdisposition
godkändes och styrelsen och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Håkan Mellstedt,
Thomas Olin, Erik Nerpin, Carl-Henrik Heldin, Charlotte Edenius och
Anders Gabrielsen.

Erik Nerpin omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till totalt 550 000 SEK (oförändrat
belopp sedan föregående år).

Val av revisor

Grant Thornton Sweden AB omvaldes till revisor. Grant Thornton har
meddelat att auktoriserade revisorn Therése Utengen kommer att
fortsätta vara huvudansvarig revisor. Revisorerna ska erhålla arvode
enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Riktlinjerna är
oförändrade sedan föregående år.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Stämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning i
enlighet med valberedningens förslag. Principerna är oförändrade
sedan föregående år.

Bemyndiganden att besluta om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om
nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse
om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från
aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till
att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att
möjliggöra för bolaget att resa rörelsekapital. Bemyndigandet ska
även kunna utnyttjas för genomförande av sammanläggningen av aktier
(se nedan). Om bemyndigandet utnyttjas för emission utan
företrädesrätt för aktieägarna, ska antalet aktier som emitteras
sammantaget inte överstiga 20 procent av antalet aktier i bolaget.

Ändring av bolagsordningen (1)

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens bestämmelse om
antalet utestående aktier. Tidigare bestämmelse innebar att antalet
aktier ska vara lägst 201 000 000 och högst 804 000 000. Den nya
bestämmelsen innebär att antalet aktier ska vara lägst 20 100 000 och
högst 80 400 000. Syftet med ändringen är att kunna genomföra en
sammanläggning, s k omvänd split, se nedan.

Sammanläggning (omvänd split)

Stämman beslutade om en sammanläggning (s.k. omvänd split) varigenom
tio aktier sammanläggs till en aktie (1:10). Styrelsen bemyndigades
att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, samt att vidta de
övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande.
Aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med tio kommer att
vederlagsfritt erhålla så många aktier som erfordras för att deras
aktieinnehav ska bli jämnt delbart med tio.

Ändring av bolagsordningen (2)

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens regler avseende
aktiekapitalets gränser. Den tidigare bestämmelsen i bolagsordningen
innebar att aktiekapitalet ska vara lägst 16,75 MSEK och högst 67
MSEK. Den nya bestämmelsen innebär att aktiekapitalet ska vara lägst
1 005 000 SEK och högst 4 020 000 SEK. Syftet med förslaget är att
kunna genomföra en minskning av aktiekapitalet för överföring till
fritt eget kapital. Se nedan.

Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Stämman beslutade att minska bolagets aktiekapital för avsättning till
fritt eget kapital. Beslutet innebär att aktiens kvotvärde ska vara
0,05 SEK och att mellanskillnaden mellan tidigare kvotvärde (5/6 SEK,
d v s cirka 0,8333 SEK efter genomförd sammanläggning enligt ovan)
och det nya kvotvärdet 0,05 SEK ska avsättas till fritt eget kapital.
Detta motsvarar en minskning av aktiekapitalet med ca 30,5 MSEK och
att aktiekapitalet därefter kommer uppgå till ca 1,95 MSEK. För
genomförande av beslutet erfordras tillstånd av Bolagsverket.

Om Kancera AB (publ)

Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk
inflammation. Fraktalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand
för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och
kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas ansöka om tillstånd för en
klinisk fas II-studie under 2020. Eftersom vetenskapliga studier har
påvisat förhöjda nivåer av fraktalkin inte bara i samband med
hjärtinfarkt, utan även vid virusinfektion, inflammationssjukdomar
och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter
för en fraktalkinblockerare som KAND567. Kancera utvecklar i
samarbete med akademiska partners även prekliniska läkemedelsprojekt
mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i
cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras.
Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park
i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB
(tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD
PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor
Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla
vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta gärna,

Thomas Olin, vd: 0735-20 40 01

Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/kancera-ab/r/arsstamma-i-kancera-ab-holls-i-s...
https://mb.cision.com/Main/1190/3122553/1255446.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.