Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-22

Kancera AB: Delårsrapport för första kvartalet 2020, 1 januari - 31 mars 2020

Första kvartalet i korthet

1 januari - 31 mars 2020

· Nettoomsättning för perioden (januari till mars) uppgick till 0,04
Mkr (3,1 Mkr).

· FoU-kostnader för perioden uppgick till 9,7 Mkr (10,2 Mkr).
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -11,1 Mkr (-7,9 Mkr).
· Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -11,7
Mkr (-8,0 Mkr).

· Resultat per aktie uppgick för perioden till -0,06 kr (-0,04 kr).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick
till -8,6 Mkr (-5,8 Mkr).

· Eget kapital uppgick per den 31 mars 2020 till 25,0 Mkr (25,4 Mkr)
eller 0,03 kr (0,13 kr) per aktie.

· Soliditeten uppgick per den 31 mars 2020 till 45 procent (60
procent).

· Likvida medel uppgick den 31 mars 2020 till 3,2 Mkr (15,2 Mkr)
[1].

[1 ]För information om 100% garanterad företrädesemission om 61 Mkr se
under "Viktiga händelser efter första kvartalets utgång".
Emissonslikviden har inbetalats efter första kvartalets utgång, under
april 2020.

Viktiga händelser under första kvartalets utgång

·
Finländska läkemedelsverket Fimea gav godkännande för att starta det
avslutande delsteget i fas Ib-studien av KAND567.

· Vid en extra bolagsstämma den 13 januari 2020 erhöll styrelsen
bemyndigande att besluta om nyemission i enlighet med vad som
framgått av pressmeddelandet den 21 november 2019 och kallelsen till
bolagsstämman.

· En extra bolagsstämma den 31 januari 2020 beslutade i enlighet med
styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningens gränser för
aktiekapitalet och antal utestående aktier. Enligt den nya
bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 16 750 000 SEK och
högst 67 000 000 SEK och antalet aktier vara lägst 201 000 000 och
högst 804 000 000.

· Fas Ib-programmet för KAND567 slutfördes i mars 2020. Resultaten
visar att läkemedelskandidaten tolereras väl vid intravenös
tillförsel. Kancera avser nu sammanställa en ansökan om tillstånd att
starta en klinisk fas II-studie i patienter med akut hjärtinfarkt.

· Under mars meddelades att en patentansökan för KAND145 som
lämnades in i juni 2018 i enlighet med det internationella
patentfördraget PCT har granskats med avseende på nyhetsvärde,
uppfinningshöjd samt industriell användbarhet. Granskningen visar att
KAND145 står sig bra i alla tre kategorier vilket pekar på
potentialen för ett starkt internationellt patentskydd under
åtminstone 20 år från inlämningsdatum.

· Förutsättningar för genomförande av Kanceras fas IIa-studie
beskrevs mot bakgrund av de restriktioner som införts som konsekvens
av covid-19-pandemin. Inriktningen för Kanceras fas IIa-studie är
akut livräddande sjukvård vilket innebär att rekrytering av patienter
ej begränsas av reserestriktioner kopplade till pandemin. Vidare
utförs såväl den inledande vården samt inklusionen av patienter i
studien av dedikerade hjärtspecialister vilket innebär att risken är
låg för att omfördelning av personal till vård av covid-19 patienter
skall hindra studien. Start av nya studier görs dock till begränsad
omfattning för närvarande. Covid-19 har ej signifikant påverkat
bolagets operationella verksamhet under första kvartalet.

Viktiga händelser efter första kvartalets utgång

· Kancera har meddelat att nyemissionen av 157 369 119 Units
bestående av vardera en aktie och två teckningsoptioner har
slutförts. Emissionen som beslutades vid extra bolagsstämma den 13
januari 2020 tecknades fullt genom garanti till 61,4 Mkr. Av dessa
har per den 31a mars 19,3 Mkr erhållits av aktieägare med
företrädesrätt. Kontanta emissionskostnader uppskattas till cirka 4,8
Mkr. Därutöver ersätts garanter och rådgivare genom 22 000 203 Units.
Sammanlagt ökar antalet aktier till 389 194 814 aktier vilket
motsvarar en utspädning om 85%. Aktiekapitalet ökar till 32 432 901
SEK.

· En extra bolagsstämma den 9 april 2020 har beslutat i enlighet med
styrelsens förslag att förlänga teckningstiden för TO4 till och med
september månads utgång 2020.

·
Bolaget har beslutat att fokusera verksamheten på den fortsatta
kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten KAND567. Mot bakgrund
av detta planerar bolaget för en neddragning av personalstyrkan i den
prekliniska forskningsorganisationen. Efter det att
organisationsförändringen har genomförts förväntas
kostnadsreduktionen på årsbasis uppgå till cirka 8 Mkr årligen. Vid
sidan av KAND567 kommer bolagets resurser främst att koncentreras på
att föra den prekliniska läkemedelskandidaten KAND145 vidare till
klinisk fas.

· Kancera har lämnat in en patentansökan gällande
läkemedelskandidaterna KAND567 och KAND145. Den nya patentansökan
gäller behandling och prevention av hyperinflammation vid
virusinfektioner, ett tillstånd som bland annat ses hos svårt sjuka
patienter i den pågående covid-19-pandemin.

· Kancera har lämnat in en ansökan till Läkemedelsverket om
tillstånd för att genomföra en klinisk fas II-studie av
läkemedelskandidaten KAND567 i covid-19-patienter. Slutmålet för den
kliniska utvecklingen är att bromsa hyperinflammation och därmed
undvika intensivvård och en lång rehabilitering för patienter med
covid-19. Studien avses genomföras i samarbete med Capio S:t Görans
Sjukhus och Science for Life Laboratory.

· Styrelsen har bedömt att covid-19-pandemin kan få en negativ
effekt på företagets verksamhet 2020 men att styrelsen i dagsläget
inte kan bedöma hur stor den effekten kan bli.

VD har ordet

Kancera förbereder kliniska fas II-studier av KAND567 inom två
inflammatoriska tillstånd - akut hjärtinfarkt och covid-19

Utvecklingen av våra längst framskridna läkemedelskandidater KAND567
och KAND145, som verkar genom att hämma fraktalkinsystemet,
fortsätter att ta tydliga steg framåt. I februari kunde vi meddela
att KAND567-projektet erhöll godkännande från det finska
läkemedelsverket FIMEA om att starta de avslutande stegen av fas
Ib-programmet. Redan i början av mars presenterade vi positiva
resultat i form av god tolerabilitet och en gynnsam säkerhetsprofil
efter intravenös behandling i friska individer. Därmed kunde
förberedelserna intensifieras inför det nästa viktiga steget i
utvecklingen av KAND567 - start av en fas II-studie i patienter med
akut hjärtinfarkt. Den inledande delen i den nästkommande kliniska
studien syftar till att ytterligare utvärdera säkerhetsprofilen samt
den hjärtskyddande verkan av fraktalkinblockeraren vid hjärtinfarkt.
Den potentiella medicinska nyttan av vår läkemedelskandidat är stor,
och av denna anledning finns det ett starkt intresse från kliniker
att bistå i den fortsatta utvecklingen. För närvarande pågår
förhandlingar med ett av världens mest välrenommerade
universitetssjukhus, Freeman Hospital, för att expandera det pågående
prekliniska samarbetet till att även omfatta den kliniska fas
IIa-studien. Vår förhoppning är att det rådande världsläget och
belastningen på vårdapparaterna ska minska i god tid till den
planerade starten av fas IIa-studien.

I takt med framgångar inom den kliniska utvecklingen av våra främsta
läkemedelskandidater skiftar det interna behovet av spetskompetens.
Mot denna bakgrund är det med glädje vi utsett Torbjörn Lundström
till Chief Medical Officer (CMO) med medicinskt ansvar för Kanceras
produktportfölj. Som medicine doktor och läkare har han lång
erfarenhet av klinisk kardiologi och internmedicin, men även 20 års
erfarenhet av klinisk läkemedelsutveckling som ansvarig för produkter
i avancerad utvecklingsfas inom kardiovaskulära och metabola
sjukdomar på AstraZeneca. Samtidigt vill jag tacka Joachim Forsgren
för hans avgörande insatser som CMO under den hittillsvarande
utvecklingen av fraktalkinprojektet. Joachim kommer att kvarstå som
senior rådgivare inom området patientsäkerhet.

I maj fattades beslutet att koncentrera den fortsatta verksamheten på
den kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten KAND567. Av denna
anledning kommer Kancera att genomföra en neddragning av
personalstyrkan i den prekliniska forskningsorganisationen. Den
planerade organisationsförändringen förväntas minska kostnadsbasen
för bolaget med cirka SEK 8 miljoner årligen. Utöver utvecklingen av
KAND567 kommer bolagets resurser att fokuseras på att föra den
prekliniska läkemedelskandidaten KAND145 vidare till klinisk fas.

Med anledning av den pågående covid-pandemin har vi arbetat för att
utröna potentialen hos våra läkemedelskandidater att dämpa de
kraftiga och livshotande inflammationstillstånd (hyperinflammation)
som kan uppstå i samband med virusinfektioner. I början av maj
annonserade vi en patentansökan för KAND567 och KAND145 gällande
behandling och prevention av hyperinflammation vid virusinfektioner,
och kort därefter lämnade vi in en ansökan till Läkemedelsverket om
att genomföra en klinisk fas II-studie där den potentiellt skyddande
effekten av läkemedelskandidaten KAND567 ska dokumenteras i patienter
med covid-19. Studien avses genomföras i samarbete med Capio S:t
Görans Sjukhus och Science for Life Laboratory (SciLifeLab). Genom
att öppna upp för detta nya användningsområde för fraktalkinhämmare
hoppas vi kunna bidra i behandlingen av svåra virusinfektioner
orsakade av covid-19 och andra virus som orsakar samma typ av
hyperinflammation.

Kanceras finansiella situation stärktes genom en framgångsrikt
slutförd nyemission i början av april. Nyemissionen tecknades till
100 procent och tillförde bolaget SEK 64 miljoner före
emissionskostnader. De teckningsoptioner som samtidigt emitterades
kan komma tillföra ytterligare drygt 40 MSEK under 2020, före
emissionskostnader. Medlen från emissionen och inlösen av TO4 bedöms
tillsammans vara tillräckligt för att finansiera de två planerade fas
II-studierna av KAND567. Vi ser nu fram emot att fortsätta
utvecklingen av vår längst framskridna fraktalkinhämmare inom två
separata indikationsområden där behovet av bättre behandlingar är
betydande.

Solna, 22 maj 2020
Kancera AB
Thomas Olin, Verkställande direktör

Om Kancera AB (publ)

Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk
inflammation. Fraktalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand
för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och
kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas ansöka om tillstånd för en
klinisk fas II-studie under 2020. Eftersom vetenskapliga studier har
påvisat förhöjda nivåer av fraktalkin inte bara i samband med
hjärtinfarkt, utan även vid virusinfektion, inflammationssjukdomar
och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter
för en fraktalkinblockerare som KAND567. Kancera utvecklar i
sama...

Författare Cision News