Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

Kancera AB: Valberedningens förslag till årsstämman i Kancera AB

Valberedningen för Kancera AB (publ) lämnar de förslag till årsstämman
den 28 maj 2020 som redovisas nedan.

Valberedningen består av Peter Alarik (ägande genom Alarik Förvaltning
AB), Clas Reuterskiöld, (företräder eget ägande) och Kancera AB:s
styrelseordförande Erik Nerpin, som varit ordförande i
valberedningen. Valberedningen har funnit detta praktiskt och
funktionellt mot bakgrund av Erik Nerpins erfarenhet av denna typ av
uppdrag samt hans ägande i bolaget.

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut.

P. 1 Val av ordförande vid stämman

Styrelseordföranden Erik Nerpin föreslås bli vald till årsstämmans
ordförande.

P. 12 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha sex ledamöter utan
suppleanter. Valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter -
Håkan Mellstedt, Thomas Olin, Erik Nerpin, Carl-Henrik Heldin,
Charlotte Edenius och Anders Gabrielsen.

Erik Nerpin föreslås bli omvald till styrelsens ordförande.

P. 13 Beslut om styrelsearvode

Styrelsearvode till icke anställda styrelseledamöter föreslås utgå med
sammanlagt 550 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla ett arvode
om 150 000 kronor och 100 000 kronor vardera till övriga
styrelseledamöter med undantag för verkställande direktören.

Särskilt arvode för utskottsarbete ska inte utgå.

Förslaget innebär oförändrat styrelsearvode per ledamot i förhållande
till föregående år.

P. 14 Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av Grant Thornton Sweden AB, som
meddelat att auktoriserade revisorn Therése Utengen kommer fortsätta
vara huvudansvarig revisor.

P. 15 Beslut om revisorsarvode

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt
godkänd räkning.

P. 16 Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om utseende av
valberedning inför årsstämman 2021 enligt följande. Styrelsens
ordförande kontaktar de tre, vid utgången av årets tredje kvartal,
största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse varsin representant till
valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå. Om
någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse
en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa
aktieägare, har det största aktieinnehavet. Valberedningen ska inom
sig välja ordförande att leda arbetet.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen
säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under
valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara
en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen,
bör den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Denne
ledamot ska då ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som,
baserat på röstetalen efter aktieförsäljningen, i stället kommit att
tillhöra de tre största aktieägarna i bolaget. Om denne avstår sin
rätt att utse ledamot till valberedningen ska ovan beskrivet
förfarande tillämpas.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom
eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är
slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i
valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för
bolagsstyrning ankommer på valberedningen vilket bland annat
innefattar att lägga fram förslag till val av styrelseledamöter och
styrelseordförande, val av revisor, arvoden till styrelsen och
revisorerna, ordförande vid årsstämman samt principer för
tillsättande av valberedning.

Valberedningens motiverade yttrande m m

Valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter - Håkan Mellstedt,
Thomas Olin, Erik Nerpin, Carl-Henrik Heldin, Charlotte Edenius och
Anders Gabrielsen.

Erik Nerpin föreslås bli omvald till styrelseordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna återfinns i
årsredovisningen.

Valberedningen konstaterar att de styrelseledamöter som föreslås har
en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och
förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av
mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet
och bakgrund.

Förslaget innebär en majoritet (fem av sex) av män och uppfyller ännu
inte helt kraven i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") på en jämn
könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen har diskuterat frågan om styrelseledamöternas
oberoende. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt
valberedningens mening de krav som uppställs i Koden avseende
oberoende ledamöter. Kancera AB har ingen "större aktieägare" i den
mening som anges i Koden och samtliga ledamöter uppfyller därmed
automatiskt detta krav. I fråga om oberoende i förhållande till
bolaget och bolagsledningen utför vissa av ledamöterna (utöver VD)
konsultuppdrag åt bolaget utöver styrelsearbetet. Valberedningens
bedömning är ändock att samtliga ledamöter utom Thomas Olin (på grund
av anställning som VD) är att anse som oberoende av bolaget och
bolagsledningen.

Sammanfattningsvis bedömer valberedningen att de föreslagna
ledamöterna är väl lämpade att utgöra styrelse i Kancera AB även
under kommande mandatperiod.

Stockholm i maj 2020

Valberedningen för Kancera AB (publ)

Erik Nerpin Peter Alarik Clas Reuterskiöld

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/kancera-ab/r/valberedningens-forslag-till-ars...
https://mb.cision.com/Main/1190/3117343/1251564.pdf

Författare Cision News