Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-15

KappAhl: Kallelse till extra bolagsstämma i KappAhl AB

På begäran av Mellby Gård AB, som efter fullföljande av sitt
offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i KappAhl AB (publ)
("KappAhl") innehar över 90 procent av totalt antal aktier och röster
i KappAhl, kallas aktieägarna i KappAhl härmed till extra
bolagsstämma torsdagen den 7 november 2019 kl. 10:00 i bolagets
lokaler, Idrottsvägen 14, Mölndal. Inregistrering inleds kl. 09:30.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 31 oktober 2019, samt anmäla
sig och eventuella biträden senast samma dag, gärna före kl. 12.00,
via e-mail till stamma@kappahl.com. Anmälan kan också ske per telefon
031-771 55 00 eller med post till KappAhl AB, Stämma, Box 303, 431 24
Mölndal.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer och organisations- eller
personnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Eventuella
fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman, men ännu
hellre före stämman. En fysisk person som företräder en juridisk
person ska även lämna en vidimerad kopia av registreringsbevis.
Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.
KappAhl tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och det finns
också tillgängligt på KappAhls hemsida www.kappahl.com/ir.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta
registrera aktierna i eget namn för att kunna delta på stämman. Sådan
tillfällig ägarregistrering måste vara verkställd senast torsdagen
den 31 oktober 2019. Det innebär att aktieägaren i god tid
dessförinnan måste meddela förvaltaren.

Dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
8. Fastställande av styrelsearvode.
9. Val av styrelseledamöter.
10. Beslut om upphävande av årsstämmans beslut om valberedningen.
11. Övriga ärenden.
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkterna 7-10: KappAhl har informerats om att Mellby Gård AB kommer
att presentera förslag till beslut senast vid den extra
bolagsstämman.

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt bolagets
förhållande till annat koncernföretag.

Totalt antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 76 820 380.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

To English speaking shareholders

The notice to attend the Extraordinary General Meeting is available in
English at www.kappahl.com/ir.

Mölndal i oktober 2019

KappAhl AB (publ)

Styrelsen

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 15 oktober 2019 kl.08.30 CET.

För mer information:
Charlotte Högberg, kommunikationschef, tel 070-471 56 31, e-post
charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande
modekedjor med 380 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge,
Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är
att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna.
Idag är 58 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2018/2019
var omsättningen 4,9 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000
i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information
finns på www.kappahl.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/kappahl/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-...
https://mb.cision.com/Main/732/2932379/1123414.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.