Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-25

Karessa Pharma Holding AB: Kallelse till årsstämma 2019 i Karessa Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Karessa Pharma Holding AB (publ) kallas härmed till
årsstämma den 25 april 2019, kl. 10.00 på Advokatfirman Lindberg &
Saxons kontor, Cardellgatan 1, Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2019, dels anmäla
sitt deltagande till bolaget senast den 17 april 2019 per post på
adress Karessa Pharma Holding AB, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby, per
telefon 08-768 22 33 eller per e-post info@karessa.se. Vid anmälan
ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav,
adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska
därtill i förekommande fall bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid
före den 17 april 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta
inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i
stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av minst en justeringsman.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Verkställande direktörens anförande.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören.

11. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
13. Beslut om emissionsbemyndigande.
14. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning.
15. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i ny räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt beslut om arvoden
(punkt 11-12)

Valberedningen föreslår styrelsearvode om 250 000 kr till ordföranden
och 100 000 kr till övriga ledamöter, sålunda totalt 350 000 kr.
Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöter; Ulf
Lindberg, Scott Boyer och Stefan Arver. Valberedningen föreslår också
att Ulf Lindberg omväljs som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår omval av revisor BDO Mälardalen AB med Niclas
Nordström som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande (punkt 13)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att fram till nästa årsstämma
bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut
om: nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission
av teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier mot kontant
betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller
eljest med villkor inom ramen för bolagets angivna aktiekapital samt
i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra
stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Styrelsen skall med stöd av detta bemyndigande kunna fatta beslut om
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra en ökad
diversifiering av ägandet i bolaget.

Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av högst 1 250
000 aktier i bolaget. Beslut med stöd av bemyndigandet om en ökning
av högst 1 250 000 aktier i bolaget innebär en ökning av
aktiekapitalet med högst 62 500 kronor med nuvarande kvotvärde.

Beslutet innebär, om bemyndigandet utnyttjas till fullo, en utspädning
med ca 10 % av antalet aktier och aktiekapitalet.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman
företrädda aktierna.

Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt följande:

Bolagets styrelseordförande får i uppdrag att årligen under tredje
kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en
representant vardera för minst två (2) av bolagets största ägare per
den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan
nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att
avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot
skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall
rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har
det största aktieinnehavet.

Valberedningens ledamöter skall inte bestå av styrelseledamöter eller
styrelsens ordförande. Verkställande direktören eller annan person
från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen.
Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att
den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman.
Valberedningen skall inom sig utse en ordförande.

Övrigt

Karessa Pharma Holdings årsredovisning och revisionsberättelse,
fullmaktsformulär samt övriga förslag till beslut kommer att finnas
tillgängliga på bolagets kontor, Lahällsvägen 48, Täby och på
bolagets hemsida www.karessa.se senast den 4 april 2019. Handlingarna
sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören
vid bolagsstämman ska lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och/eller
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och
koncernbolags ekonomiska situation under förutsättning att styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Stockholm i mars 2019

KARESSA PHARMA HOLDING AB (publ)

Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Karessa Pharma
Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First
Norths regelverk. Informationen lämnades genom nedanståendes
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 mars 2019 kl.
09:00 CEST.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Mats Nilsson, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ)
Tel 08-768 22 33
E-post: mats.nilsson@karessa.se

Om Karessa Pharma Holding AB
Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med mål att utveckla
produkter baserade på en patenterad drug delivery plattform med
direkt absorption av aktiva substanser från munhålan till blodbanan.
Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399.
För mer information, besök karessa.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/karessa-pharma-holding-ab/r/kallelse-till-ars...
https://mb.cision.com/Main/11036/2769493/1012053.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.