Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Karo Pharma: Delårsrapport första kvartalet 2020

Januari - mars

· Nettoomsättningen uppgick till 793,6 (420,8) MSEK. Detta motsvarar
en ökning med 89% för perioden. Organisk tillväxt i kvartalet var
27%, valuta -1% och 63% hänförligt till förvärven av Trimb 2019 och
produktportföljen från Leo Pharma (se nedan).

· EBIT uppgick till 104,1 (87,4) MSEK motsvarande en tillväxt om
19%.

· Justerad EBITDA* uppgick till 213,2 (153,0) MSEK motsvarande en
tillväxt om 39%. Detta är exklusive kostnader av engångskaraktär,
relaterade till förvärvet av Leo portföljen om totalt 3,9 MSEK (0,0).

· Bruttomarginalen uppgick till 53,9% (55,8%) för perioden.
Marginalen för perioden påverkades negativt av en förändrad
produktmix som resultat av förvärvet av Trimb.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,8 (91,8)
MSEK. Det negativa kassaflödet har påverkats av en kraftig ökning av
rörelsekapital, främst kundfordringar till följd av en exceptionell
försäljningsnivå i mars.

· Resultat per aktie blev 0,39 (0,25) SEK före och efter utspädning.
· Under perioden förvärvades en produktportfölj från Leo Pharma med
alla tillhörande rättigheter och tillgångar. Förvärvet slutfördes den
2 mars, 2020.

· Vid periodens slut uppgick likvida medel till 277,7 (248,8 per den
31 december 2019) MSEK och nettoskulden till 5 029 MSEK.

* Alternativa Nyckeltal (APM), se not 4 för ytterligare information.

Kommentar av VD Christoffer Lorenzen

Under kvartalet genererade Karo Pharma en tillväxt på 89%,
huvudsakligen drivet av förvärvet av Trimb, vilket slutfördes i
september 2019. Utöver detta, realiserade Karo Pharma en organisk
tillväxt på 27%, vilken påverkades positivt av COVID-19 krisen som
drivit ökad försäljning av vissa produkter i Karo Pharma portföljen
under perioden, i synnerhet inom kategorierna Pain, Cough & Cold,
Dermatology och Rx Pharma. Utvecklingen har varierat kraftigt mellan
olika marknader och kategorier. Som exempel växte kategorin Pain,
Cough & Cold med 77% under kv 1, medan kategorin Footcare minskade
med 9%.

Vår syn är att den starka försäljningstillväxten reflekterar en
begränsad ökning i verklig efterfrågan och konsumtion, medan den
huvudsakliga drivaren har varit uppbyggnad av lager hos
återförsäljare, apotek och privata hushåll. Vi förväntar oss att
denna engångseffekt delvis kommer reverseras under årets återstående
tre kvartal, särskilt under kv 2.

Karo Pharmas affärsmodell har visat sig robust och uthållig under
svåra marknadsförhållanden. Leveranserna från våra producerande
partners har varit tillförlitliga med tanke på omständigheterna och
våra relationer med partners på försäljningssidan har hjälpt oss att
svara effektivt på förändringar i efterfrågan.

Osäkerheter och risker är emellertid förhöjda och vi har fortfarande
inte upplevt eller kunnat utvärdera de långsiktiga effekterna av en
generell ekonomisk nedgång och negativ BNP tillväxt som påverkar köp-
och konsumtionsmönster. Vi följer kontinuerligt situationen på våra
marknader och har utvecklat en plan, med åtgärder för att minska
kostnader och risker, som implementeras nu och som kommer eskaleras
ytterligare om vi ser en nedgång i affären.

Parallellt med detta arbetar vi kontinuerligt med att utveckla affären
och fortsätter att leverera i enlighet med den långsiktiga strategin
och visionen för verksamheten. Integrationen av Trimb fortsätter och
vi har lanserat ett gemensamt syfte "Smart choices for everyday
healthcare" samt gemensamma värderingar för nya Karo. Vi fortsätter
även vårt arbete med att integrera system och processer för att skapa
en skalbar plattform.

Vi har även varit aktiva inom affärsutveckling och fortsatta förvärv,
och växer genom repatrieringar i Tyskland, Österrike och UK. Vi
slutförde förvärvet av en produktportfölj från Leo Pharma under
kvartalet, vilken kommer stärka vår position inom intimvård och
dermatologi samt förbättra vårt geografiska avtryck. Under april
förvärvades även vår schweiziska distributör, Hygis SA, för att kunna
tjäna våra kunder direkt på denna marknad.

Våra fortsatta investeringar i verksamheten och dess utveckling leder
till högre rörelsekostnader och ett ökat rörelsekapital, vilket
påverkar EBITDA-marginaler och kassaflöde för kvartalet och därmed
kassabehållningen. De ökade investeringarna stödjer vår tillväxt och
krävs för att bygga en skalbar och effektiv europeisk plattform.

Christoffer Lorenzen
VD och koncernchef

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Karo Pharma förvärvade den 1 april, 2020, Hygis SA, ett schweiziskt
distributionsbolag med exklusiva försäljningsrättigheter till Karos
varumärken MultiGyn® och MultiMam®. Hygis verksamhet begränsar sig
till distribution av dessa varumärken och genom förvärvet får Karo
Pharma kontroll över försäljningsrättigheterna. Karo Pharma förväntar
sig att de två varumärkena kommer nå en årsomsättning på 1,3 MEUR i
Schweiz. Samtidigt ser vi potential för att skapa
försäljningssynergier med andra produkter som säljs på marknaden.

Kommande rapporter
Delårsrapport 21 jul, 2020
jan-jun 2020
Delårsrapport 30 okt, 2020
jan-sep 2020

Årsredovisning
2019
offentliggjordes
1 april, 2020
och Årsstämman
sker den 25 maj,
2020 på
Näringslivets
Hus, Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Lorenzen, CEO, 073-501 76 20,
christoffer.lorenzen@karopharma.com

Jon Johnsson, CFO, 073-507 88 61, jon.johnsson@karopharma.com

Om Karo Pharma

Karo Pharma erbjuder "Smart choices for everyday healthcare". Vi äger
och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom
receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra
produkter är tillgängliga i mer än 60 länder med kärnverksamhet i
Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och
är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl
16:00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/karo-pharma/r/delarsrapport-forsta-kvartalet-...
https://mb.cision.com/Main/72/3100465/1239040.pdf

Författare Cision News