Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

Karo Pharma: Delårsrapport kvartal 2, 2021

April - juni

  • Intäkterna uppgick till 747,9 (688,9) MSEK. Detta motsvarar en ökning med +9% för perioden.
  • Den organiska tillväxten[1] i andra kvartalet uppgick till +8%. Valutaeffekten i kvartalet var 0% medan förvärven av produktportföljerna Pevaryl[®] från Johnson & Johnson och Flux[®], Decubal[®], Apobase[®] och Lactocare[®] från Teva bidrog med tillväxt om 1%.
  • EBIT (Rörelseresultatet) uppgick till 31,0 (98,6) MSEK motsvarande en minskning med 69%.
  • EBITDA[1] uppgick till 180,7 (226,1) MSEK motsvarande en minskning med 20%.
  • Bruttomarginalen, beräknad som bruttoresultatet i förhållande till nettoomsättningen, uppgick till 56,3% (60,8%) för kvartalet. Marginalen påverkades negativt av produktmix.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 137,9 (171,0) MSEK.
  • Resultat per aktie blev -0,10 (0,11) SEK, före och efter utspädning.

[1] Alternativa Nyckeltal (APM),
se not 4 för ytterligare information.

 

Kommentar från VD Christoffer Lorenzen
Andra kvartalet 2021 avslutades med en ökning av intäkterna med 9% jämfört med året innan, vilket är en förbättring jämfört med första kvartalet där intäkterna minskade med -10%. Den organiska tillväxten uppgick till 8% men den totala tillväxten hjälptes av förvärven av Pevaryl[®] från Johnson & Johnson och portföljen med nordiska varumärken inom konsumenthälsovård från Teva. Den organiska tillväxten förklaras delvis med att jämförelsesiffrorna från förra årets försäljning påverkades negativt av nedstängningar i samband med COVID-19. Den förklaras också av ökande trafik i våra fysiska kanaler som apotek och dagligvaruhandeln. Verksamheten fortsätter dock att påverkas av COVID-19 och minskade infektioner och läkarbesök jämfört med nivåerna innan utbrottet av COVID-19. Det här fortsätter att påverka affären, framför allt i produktkategorierna Specialprodukter och Smärta & förkylning.

Vi fortsätter att utveckla Karo Pharma i enlighet med vår strategi:

- Vi har nu slutfört de flesta investeringarna i den operativa plattform som krävs för att stödja en internationaliserad och växande verksamhet. Nyligen införde vi ett nytt affärssystem och har nu ett enhetligt, effektivt och toppmodernt finansiellt system. Vi har också implementerat system inom leverans- och verksamhetsplanering samt inom regulatory för att digitalisera och skala upp interna verksamheter. Vi kommer att fortsätta att investera i utveckling och förbättring av vår plattform, dock kommer vi att skifta fokus till gradvisa förbättringar av plattformen och investeringar som stödjer våra kommersiella funktioner.

- Gällande våra förvärv, så fortskrider alla integreringsprojekt enligt tidsplan. Proct[®]- och Teva-portföljerna är redan fullt integrerade. Överföringen och integrationen av Pevaryl[®]-portföljen fortskrider och kommer att fullbordas under tredje kvartalet. Vi har också slutfört avyttringen av verksamheten Hospital Supply och den 1 juli tillkännagav vi att ytterligare en portfölj med 12 varumärken kommer att avyttras till Evolan Pharma. Avyttringen till Evolan är den sista delen i ett projekt för att optimera och omstrukturera vår portfölj, där verksamheter och varumärken som inte hör till vår kärnverksamhet har sålts av.

- Gällande vårt kommersiella fotavtryck, så växte verksamheten utanför Norden med 24% under det första halvåret och utgör nu 47% av vår verksamhet, jämfört med 37% under samma period förra året. Det senaste tillskottet till våra marknader med direkt verksamhet är Italien, där vi nu har ett eget kommersiellt team och genomför en tydlig go-to-market-strategi med en inhyrd säljorganisation, vilket ger en bättre ingång till italienska apotek.

- Vi påskyndar uppbyggnaden av vår e-handel samt vårt digitala team och kompentens. Under andra kvartalet välkomnade vi en ny chef för digital marknadsföring och e-handel, Fredrik Thorsén, som ingår i koncernledningen. Fredrik för med sig gedigen erfarenhet från e-handel och internationell konsumentmarknadsföring till Karo Pharma. Senast har han varit 12 år på The Absolute Company.

EBITDA för första halvåret uppgick till 440,4 MSEK, motsvarande en ökning på 1% jämfört med året innan. Bruttomarginalen förbättrades med 1% till 58,6% jämfört med året innan och vi har haft strikt kontroll över kostnadsbasen och fortsätter att driva en effektiv verksamhet. Vi ökar successivt vår marknadsföringsbudget, vilket i kombination med investeringarna i e-handeln kommer att spela en mycket viktig roll för att generera tillväxt framöver.
Christoffer Lorenzen
CEO
 

Väsentliga händelser efter rapport­ periodens utgång
Den 1 juli, 2021, slutförde Karo Pharma avyttringen av en produktportfölj bestående av 12 varumärken till Evolan. (Citodon[®], Morfin Special, Sincon[®], Bamse[®], Oliva[®], Karbasal[®], Complete[®], Nazamer[®], Ferromax[®], Tussin[®], Samin[®] and Conotrane[®]). Produktportföljen hade en omsättning på 62 MSEK, 2020 med en tillväxt på -4% jämfört med föregående år.
 

Kommande rapporter

Delårsrapport januari-september 2021       28 oktober, 2021
Bokslutskommuniké 2021                           16 februari, 2022
Årsredovisning 2020 publicerades den 30 mars, 2021 och årsstämman hölls den 21 april, 2021
Kontakt

Christoffer Lorenzen, CEO Jon Johnsson, CFO
+46 73-501 76 20 +46 73-507 88 61
christoffer.lorenzen@karopharma.com jon.johnsson@karopharma.com

Om Karo Pharma

Karo Pharma erbjuder "Smart choices for everyday healthcare". Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 60 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.      
Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli, 2021 kl 08:00. 

Författare Cision