Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-22

Karo Pharma: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KARO PHARMA AKTIEBOLAG

Pressmeddelande Stockholm den 22 januari 2019

På begäran av Karo Intressenter AB ("Karo Intressenter"), som per
dagen för denna kallelse är registrerad ägare till cirka 19,3 procent
av det totala antalet utestående aktier och röster i Karo Pharma
Aktiebolag, organisationsnummer 556309-3359, ("Bolaget" eller "Karo
Pharma"), kallas aktieägarna i Karo Pharma härmed till extra
bolagsstämma torsdagen den 14 februari 2019 kl. 15.00 på
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Rätt till deltagande

För att få delta i extra bolagsstämman ska aktieägare dels vara införd
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 februari
2019, dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman
senast fredagen den 8 februari 2019.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få
delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast
fredagen den 8 februari 2019 och bör begäras i god tid före denna dag
hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen under adress
Karo Pharma Aktiebolag, att: Mats-Olof Wallin, Nybrokajen 7, 111 48
Stockholm eller per e-post till mats-olof.wallin@Karopharma.se. I
anmälan ska namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt
antal aktier anges. I förekommande fall ska även antal biträden
(högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud
bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets
webbplats, www.karopharma.se, och sänds på begäran till aktieägare
som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
8. Val av nya styrelseledamöter
9. Fastställande av arvoden till styrelsen
10. Avslutning

Beslutsförslag

Förslag avseende antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
styrelsens sammansättning samt styrelsearvoden (ärende 7-9)

Karo Intressenter har meddelat att man kommer att informera styrelsen
om sina förslag före stämman. Karo Pharma kommer att offentliggöra
förslagen från Karo Intressenter så snart dessa har mottagits.

Upplysningar

Aktieägare har rätt att vid stämman ställa frågor om de ärenden som
ska tas upp vid stämman.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala
antalet aktier och röster i Bolaget till 164 332 782, varav Bolaget
innehar 2 464 990 aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till
den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammors....

Stockholm i januari 2019
Karo Pharma Aktiebolag

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karo-pharma/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma...
https://mb.cision.com/Main/72/2723482/980201.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.