Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Karolinska Development AB (publ): Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ) kallas till årsstämma

2020-05-07

Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ), org.nr 556707-5048, (?
Karolinska Development? eller ?Bolaget?), kallas till årsstämma måndagen
den 15 juni 2020 kl. 17.00 på Elite Hotel Carolina Tower, Eugeniavägen 6,
171 64 Solna.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

dels vara införd som aktieägare i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 9 juni 2020;

dels anmäla sig till Karolinska Development senast tisdagen den 9 juni
2020, per telefon
+46 8 524 860 70, e-post eva.montgomerie@karolinskadevelopment.com eller
post Karolinska Development, ?Årsstämma?, Tomtebodavägen 23 A, 171 65
Solna.

Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress
och telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få delta i
stämman, tillfälligt låta inregistrera aktierna i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken i eget namn. Omregistreringen ska vara genomförd senast
tisdagen den 9 juni 2020. Begäran om omregistrering måste ske i god tid
dessförinnan.

Information om åtgärder med anledning av COVID-19

Med anledning av spridningen av coronaviruset har Bolaget vidtagit en rad
försiktighetsåtgärder inför årsstämman för att värna om aktieägares och
medarbetares hälsa samt försöka begränsa eventuell smittspridning.
Försiktighetsåtgärderna innebär bland annat att planerade anföranden kommer
att begränsas till ett minimum samt att det inte kommer serveras förtäring
eller förfriskningar. Deltagande av bolagsledningen, Bolagets styrelse och
övriga närvarande som inte är aktieägare kommer att begränsas. Bolaget
uppmanar aktieägarna att använda sig av nedan möjlighet att genom ombud
utöva sina rättigheter utan att delta fysiskt på årsstämman. Bolaget följer
utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud, ska utfärda skriftlig fullmakt för
ombudet. Fullmakten är giltig under den giltighetstid som anges i
fullmakten, dock längst fem år. Om fullmakt har utfärdats av en juridisk
person, ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas.
Fullmaktsformulär på svenska respektive engelska kan laddas ned från
Bolagets hemsida, www.karolinskadevelopment.com.

Förslag till dagordning

1.     Stämmans öppnande
2.     Val av ordförande vid stämman
3.     Upprättande och godkännande av röstlängd
4.     Godkännande av dagordning
5.     Val av en eller två personer att justera protokollet
6.     Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7.     Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.     Information från verkställande direktören
9.     Redogörelse för arbete i styrelsen
10.  Beslut om
a)     fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b)    disposition av Bolagets resultat enligt fastställd balansräkning
c)     ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD
11.  Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och
revisorssuppleanter
12.  Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
13.  Val av styrelsens ordförande och styrelseledamöter samt revisorer och
revisorssuppleanter
14.  Principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedningen
15.  Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare
16.  Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om
överlåtelse av egna aktier
17.  Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission av aktier
18.  Styrelsens förslag till beslut om
a)     införande av Personaloptionsprogram 2020/2023
b)    riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag och
c)     godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier till
ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda i Bolaget
eller dess dotterbolag
19.  Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
20.  Stämmans avslutande

Punkterna 2 och 11?14: Valberedningens förslag till ordförande vid stämman,
antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter, styrelsearvode
och revisorsarvode, val av styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer
och revisorssuppleanter samt principer för tillsättande och instruktion
avseende valberedningen

Valberedningen har utgjorts av Peter Lundkvist (ordförande), utsedd av
Tredje AP-fonden; Jack Li utsedd av Sino Biopharmaceutical; Yan Cheng,
utsedd av Worldwide International Investments Ltd; Hans Möller, utsedd av
Karolinska Institutet Holding AB samt; Torgny Wännström, utsedd av
Insamlingsstiftelsen för främjande och utveckling av medicinsk forskning
vid KI.

Valberedningen avser att återkomma med förslag om antalet
styrelseledamöter, styrelsearvode samt val av styrelseordförande och
styrelseledamöter så snart som möjligt och senast i samband med stämman.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar:

Att advokaten Johan Hessius (Cirio Advokatbyrå AB), utses till ordförande
vid årsstämman.

Att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter.

Att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

Att i enlighet med revisionsutskottets förslag omvälja E&Y till revisor,
för närvarande med Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor, för tiden
intill slutet av årsstämman 2021.

Att valberedningen ska bestå av fem ledamöter. De fem röstmässigt största
ägarna (enligt Euroclear Sweden AB:s register per den 31 augusti 2020)
utser var sin representant. Styrelsens ordförande ska sammankalla det
första mötet. Avstår ägare från sin rätt att utse ledamot ska rätten att
utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast
följande största ägare som inte redan utsett eller har rätt att utse
ledamot av valberedningen. Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras
så snart som de har utsetts och senast sex månader innan årsstämman 2021.
Valberedningens ledamöter utser inom sig ordföranden för valberedningen. Om
en ledamot av valberedningen avgår under mandatperioden eller blir
förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska den aktieägare som utsett
ledamoten utse en ny ledamot. Om ägarförhållandena väsentligen förändrats
innan valberedningen har slutfört sitt arbete ska, om valberedningen så
beslutar, en ändring ske i valberedningens sammansättning på sätt som
valberedningen finner lämpligt (med beaktande av de principer som gäller
för hur valberedningen utses). Ändring i valberedningens sammansättning ska
offentliggöras så snart som möjligt. Arvode ska inte utgå till
valberedningens ledamöter. Eventuella omkostnader för valberedningen ska
bäras av Bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess
sammansättning av nästa valberedning har offentliggjorts. Valberedningens
förslag bygger på tidigare tillämpade principer för valberedningens
sammansättning.

Valberedningens uppgifter inför årsstämma är att lämna förslag till val av
stämmoordförande, antal styrelseledamöter, val av ordförande och övriga
styrelseledamöter samt arvode och annan ersättning till var och en av
styrelseledamöterna. Valberedningen ska även lämna förslag till val av
bolagets revisor, arvode för bolagets revisor samt val av ledamöter till
valberedningen eller principer för att utse valberedningen. Valberedningen
ska årligen utvärdera denna instruktion och vid behov föreslå förändringar
av denna till årsstämman. Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter
som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Punkt 10 b: Disposition av Bolagets resultat enligt fastställd
balansräkning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till årsstämmans
förfogande stående medel, sammanlagt 1 005 996 980 kronor balanseras i ny
räkning.

Punkt 15 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna förslaget till
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.
Riktlinjerna gäller lön och annan ersättning till den verkställande
direktören och andra personer i bolagets ledning (ledande
befattningshavare) för avtal som ingås efter årsstämman 2020. Riktlinjerna
omfattar alla typer av ersättningar och förmåner, oberoende av om de
betalas ut kontant, är naturaförmån, betalas i framtiden eller är ovissa.
Dock omfattas inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjerna behandlas av ersättningsutskottet som lämnar förslag till
beslut till styrelsen. Beslut om att lägga fram riktlinjerna till stämman
för godkännande fattas av styrelsen.

Allmänt

Ersättning till ledande befattningshavare utgörs av fast lön, rörlig
ersättning, avsättning till pension och övriga sedvanliga förmåner.

Karolinska Development ska ha de ersättningsnivåer och villkor som är
nödvändiga för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med den
kompetens och erfarenhet som krävs för att bolagets affärsstrategi,
långsiktiga intressen och hållbarhet ska uppnås. Den totala ersättningen
till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig, konkurrenskraftig,
rimlig och ändamålsenlig.

För mer information om bolagets affärsstrategi, se bolagets hemsida
(https://www.karolinskadevelopment.com/sv/var-strategi).

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av
styrelsearbetet ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå.

Fast lön

Fast grundlön ska bestämmas utifrån individens ansvarsområde, kompetens och
erfarenhet. Översyn av fast lön görs årligen för varje kalenderår.

Rörlig ersättning

Rörlig ersättning ska vara utformad för att främja Karolinska Developments
långsiktiga värdeskapande; ha kriterier som är förutbestämda, tydliga,
mätbara och påverkbara; vad avser rörlig lön, ha fastställda gränser för
det maximala utfallet samt; inte vara pensionsgrundande.

VD och övriga ledande befattningshavare är berättigade till bonus baserad
på exits i portföljen. Ersättningen uppgår totalt till fyra procent av det
nettobelopp som utbetalas till bolaget vid exit med en begränsning av den
maximala exitbaserade bonusen om MSEK 50 per exit och kalenderår. Bonusen
skapar incitament för att främja bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen oc...

Författare Hugin Nyheter