Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

Karolinska Development AB (publ): Bokslutskommuniké för januari - december 2019

STOCKHOLM ? den 13 februari 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq
Stockholm: KDEV) publicerar idag sin bokslutskommuniké för januari -
december 2019 med det bästa resultatet för helåret i bolagets historia. Den
fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

?Karolinska Development har under det gångna året befunnit sig i en mycket
ansträngd finansiell situation. Vi har nu efter ett mödosamt arbete löst
bolagets höga skuldsättning, säkrat den kortsiktiga finansieringen och
presenterat det bästa resultatet i bolagets historia. Detta har skett
samtidigt som utvecklingstempot i våra portföljbolag fortsatt har varit
mycket högt under året.  Det har också under senaste tiden gjorts betydande
framsteg i flera av bolagen, till exempel börsnoteringen av Aprea
Therapeutics i USA och Forendo Pharmas licensavtal med Novartis.
Nyhetsmässigt har nog dessa framsteg för Karolinska Development dock hamnat
i skuggan av de stora finansiella utmaningarna som vi haft att hantera. Det
känns tillfredställande att vi nu är i en position där vi åter kan lägga
fullt fokus på våra investeringar och på att ytterligare utveckla vår
affärsmodell.?, säger Viktor Drvota, VD, Karolinska Development.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

* Aprea Therapeutics fullföljde sin börsnotering på Nasdaq Global
Select Market i USA. Bolaget erhöll ett totalt bruttobelopp, före
avdrag för garanternas rabatter och provision samt andra
transaktionskostnader, om cirka USD 97,75 miljoner (oktober 2019).
* OssDsign tillkännagav att bolagets produkter Cranial PSI Accessories
har erhållit 510 (k)-godkännande av FDA, vilket möjliggör
marknadsföring och försäljning av produkterna i USA. Produkterna är
ett antal 3D-printade patientspecifika kirurgiska tillbehör framtagna
för att stödja och utöka användningen av bolagets implantat för
kranioplastik som sedan tidigare är godkända i USA (oktober 2019).
* Teckningstiden för den riktade nyemissionen till bolagets
konvertibelinnehavare förlängdes i flera steg under det fjärde
kvartalet till den 16 december (oktober?december 2019).
* Karolinska Development avyttrade sitt indirekta innehav i Asarina
Pharma, en ägarandel i portföljbolaget som uppgick till en procent.
Transaktionen innebar endast en marginell påverkan på Karolinska
Developments nettoresultat (oktober 2019).
* Karolinska Development meddelade att konvertibelinnehavare i bolaget
hade ingått avtal om kvittning eller återköp av 94 procent av
utestående konvertibellån motsvarande 438,4 miljoner kronor inklusive
upplupen ränta per 30 juni 2019. Detta inom ramen för den då pågående
riktade nyemissionen (november 2019).
* Karolinska Development offentliggjorde tilläggsprospekt avseende den
då pågående riktade nyemissionen till bolagets konvertibelinnehavare
(november 2019).
* OssDsign rapporterade gynnsamma uppföljningsdata som visade att
frekvensen av infektioner som leder till borttagning av bolagets
kranialimplantat OSSDSIGN Cranial PSI var fortsatt låg (2,4%) efter
en medianuppföljningstid på 17 månader (november 2019).
* Den första delregistreringen i den då pågående riktade nyemissionen
visade att konvertibelinnehavare hade tecknat sig för aktier
motsvarande 208 miljoner kronor i nominellt värde av bolagets
konvertibellån, eller 63,3 procent av det utestående konvertibellånet
vid tidpunkten för offentliggörandet av den riktade nyemissionen
(november 2019).
* Karolinska Development meddelade en ökning av antalet aktier och
röster i bolaget. Efter den första delregistreringen i den då
pågående riktade nyemissionen uppgick antalet aktier i bolaget till
143 189 323 och antalet röster till 156 717 205 fördelat på 15
030 098 röster tillhörande aktier av serie A och 141 686 225 röster
tillhörande aktier av serie B (november 2019).
* Aprea Therapeutics presenterade resultat från två kliniska fas
1b/2-studier där säkerheten och effekten av APR-246 utvärderas i
kombination med azacitidin för behandling av TP53-muterat
myelodysplastiskt syndrom (MDS) och akut myeloisk leukemi (AML)
(december 2019).
* Forendo Pharma ingick ett licens- och samarbetsavtal med det globala
läkemedelsföretaget Novartis för utveckling av nya läkemedel mot
kroniska leversjukdomar (december 2019).
* Sino Biopharmaceutical och Chia Thai Resources avyttrade sitt
återstående konvertibellån om SEK 85 miljoner i nominellt värde,
motsvarande SEK 121 miljoner inklusive upplupen ränta till och med 30
juni 2019, till Worldwide International Investments Limited som
samtidigt åtog sig att teckna aktier av serie B genom kvittning av
det förvärvade konvertibellånet i den då pågående riktade
nyemissionen (december 2019).
* Umecrine Cognition slutförde inklusionen av patienter med levercirros
och hepatisk encefalopati i en fas 2a-studie (december 2019).
* Karolinska Development meddelade att aktiekursen i portföljbolaget
Aprea Therapeutics per den 12 december 2019 om USD 39,37 skulle
innebära en nettovinsteffekt om cirka SEK 422 miljoner i fjärde
kvartalet. Samtidigt meddelades att ett tilläggsprospekt
offentliggjorts i den då pågående riktade nyemissionen till bolagets
konvertibelinnehavare (december 2019).
* Det slutgiltiga utfallet för den sista delregistreringen i den
riktade nyemissionen till konvertibelinnehavarana offentliggjordes.
Konvertibelinnehavare hade tecknat aktier för ytterligare SEK 85,9
miljoner i nominellt värde av bolagets konvertibellån. Efter den
sista delregistreringen återstod SEK 13,6 miljoner i nominellt värde
av Bolagets konvertibellån eller SEK 20.0 miljoner inklusive upplupen
ränta till och med den 31 december 2019 (december 2019).
* Bolagets kortsiktiga kapitalbehov säkerställdes genom ett lån från
Sino Biopharmaceutical om SEK 70 miljoner (december 2019).
* Umecrine Cognition erhöll Notice of Allowance från USPTO för patent
som skyddar golexanolon (december 2019).
* Antalet aktier av serie B ökade med totalt 32 476 086 som ett
resultat av den slutliga delregistreringen av den riktade
nyemissionen. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår nu till 175
665 409 fördelat på 1 503 098 aktier av serie A och 174 162 311
aktier av serie B (december 2019).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

* Karolinska Development meddelade att bolaget har återbetalat SEK 20.0
miljoner av konvertibellånet inklusive upplupen ränta till och med
den 31 december 2019.  Därmed var hela det konvertibellån löst som
utfärdades av Karolinska Development i januari 2015 och förföll till
betalning den 31 december 2019 (januari 2020).
* Aprea Therapeutics har erhållit Breakthrough Therapy Designation av
det amerikanska läkemedelsverket, FDA, för läkemedelskandidaten
APR-246 i kombination med azacitidin för behandling av
myelodysplastiskt syndrom (MDS) med TP53-mutation (januari 2020).

Finansiell sammanfattning

Fjärde kvartalet

* Periodens resultat, nettoresultatet, under fjärde kvartalet uppgick
till SEK 328,8 miljoner (SEK 14,9 miljoner under fjärde kvartalet
2018). Vinsten per aktie var SEK 3,20 (SEK 0,2 under fjärde kvartalet
2018).
* Resultatet av Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag
uppgick till SEK 383,0 miljoner. Resultatet beror till största delen
på resultatet av förändringen i verkligt värde avseende det noterade
innehavet i Aprea Therapeutics.
* Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 1 553,4 miljoner i
slutet av december 2019, en ökning med SEK 540,9 miljoner från SEK
1 012,5 miljoner i slutet av föregående kvartal. Portföljens netto
verkligt värde uppgick i slutet av december till SEK 1 047,6
miljoner, en ökning med SEK 377,9 miljoner från SEK 669,7 miljoner i
slutet av föregående kvartal.
* Intäkterna uppgick till SEK 0,7 miljoner under fjärde kvartalet 2019
(SEK 0,9 miljoner under fjärde kvartalet 2018).
* Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under det
fjärde kvartalet uppgick till SEK 6,8 miljoner. De totala
investeringarna i portföljbolagen, tillsammans med andra
specialiserade life science-investerare, under fjärde kvartalet
uppgick till SEK 35,6 miljoner.
* Likvida medel ökade med SEK 31,3 miljoner under fjärde kvartalet och
uppgick till SEK 52,1 miljoner per den 31 december 2019.
* Moderbolagets egna kapital uppgick till SEK 1 007,8 miljoner per den
31 december 2019.

Helåret

* Nettovinsten under helåret uppgick till SEK 303,0 miljoner (SEK 30,5
miljoner under 2018). Vinsten per aktie var SEK 4,10 (SEK 0,48 under
2018).
* Helårsresultatet av Förändringen i verkligt värde av andelar i
portföljbolag uppgick till SEK 415,1 miljoner (SEK 58,5 miljoner
under 2018).
* Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 1 553,4 miljoner i
slutet av december 2019, en ökning från SEK 952,3 miljoner vid
motsvarande tidpunkt 2018. Portföljens netto verkligt värde uppgick
vid samma tidpunkt till SEK 1 047,6 miljoner, en ökning från SEK
618,9 miljoner jämfört med motsvarande tidpunkt 2018.
* Intäkterna uppgick till SEK 3,4 miljoner under helåret 2019 (SEK 3,1
miljoner under 2018).
* Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under helåret
uppgick till SEK 48,9 miljoner. De totala investeringarna i
portföljbolagen, tillsammans med andra specialiserade life
science-investerare, under helåret uppgick till SEK 445,7 miljoner.
* Likvida medel minskade med SEK 33,7 miljoner under helåret och
uppgick till SEK 52,1 miljoner per den 31 december 2019.
* Moderbolagets egna kapital uppgick till SEK 1 007,8 miljoner per den
31 december 2019.
* Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2019.

Bokslutskommunikén för Karolinska Development AB för perioden januari -
december 2019 finns nu tillgänglig som PDF på bolagets hemsida
www.karolinskadevelopment.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com
...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.