Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

Karolinska Development AB (publ): Delårsrapport för januari - mars 2020

STOCKHOLM ? den 30 april 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm:
KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari - mars 2020. Den fulla
rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

?Resultatet i första kvartalet präglas av den rådande coronapandemin och
dess effekt på börsen. Värdet av våra innehav i framförallt Aprea
Therapeutics och OssDsign har påverkats negativt vilket till allra största
delen förklarar vårt finansiella resultat under kvartalet. Samtidigt ser vi
hur flera nya möjligheter öppnat sig under perioden. Kvartalet inleddes med
att vi betalade tillbaka den återstående delen av konvertibellånet från
2015, vilket nu möjliggör fullt fokus på framtiden. Vi har till exempel
gjort en första investering i linje med vår nya strategi att ta nordiska
innovationer till Asien. Vi ser också en förmåga hos våra portföljbolag att
hantera de motgångar och nyttja de möjligheter som coronapandemin
innebär.?, säger Viktor Drvota, VD, Karolinska Development.

Väsentliga händelser under första kvartalet

* Karolinska Development återbetalade de SEK 20,0 miljoner som återstod
av konvertibellånet inklusive upplupen ränta. Därmed var hela det
konvertibellån löst som utfärdades av Karolinska Development i
januari 2015 och förföll till betalning den 31 december 2019 (januari
2020).
* Aprea Therapeutics erhöll Breakthrough Therapy Designation av det
amerikanska läkemedelsverket, FDA, för läkemedelskandidaten APR-246 i
kombination med azacitidin för behandling av myelodysplastiskt
syndrom (MDS) med TP53-mutation. Breakthrough Therapy Designation
innebär möjligheter till snabbare utveckling och en kortare
registreringsprocess för läkemedelskandidaten (januari 2020).
* Karolinska Development utsåg Johan Dighed till chefsjurist. Johan
Dighed har lång erfarenhet från bankbranschen och tillträder sin
tjänst vid bolaget den 1 maj 2020. Han ersätter Ulf Richenberg som
går i pension (mars 2020).
* Karolinska Development meddelade att man senarelägger årsstämman till
den 15 juni 2020 med anledning av smittorisken för covid-19 (mars
2020).
* Karolinska Development investerade i Svenska Vaccinfabriken
Produktion AB (SVF). SVF bedriver utveckling av terapeutiska
proteiner och DNA-vacciner mot bland annat hepatit B och hepatit D
samt vacciner för att förebygga infektioner av covid-19 och möjliga
framtida coronavirus (mars 2020).
* Portföljbolaget OssDsign erhöll regulatoriskt godkännande i Japan och
förbereder lanseringen av sin implantatprodukt OssDsign Cranial PSI
(mars 2020) Therapeutics fullföljde sin börsnotering på Nasdaq Global
Select Market i USA. Bolaget erhöll ett totalt bruttobelopp, före
avdrag för garanternas rabatter och provision samt andra
transaktionskostnader, om cirka USD 97,75 miljoner (oktober 2019).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

* Umecrine Cognition presenterade fas 2a-data för läkemedelskandidaten
golexanolon vid indikationen hepatisk encefalopati.
Läkemedelskandidaten uppvisade en god säkerhetsprofil och gynnsam
farmakokinetik men inga tecken på klinisk effekt. Karolinska
Development inväntar en grundlig analys av resultatet innan ett
beslut kan tas om eventuell fortsatt utveckling av
läkemedelskandidaten (april 2020).
* Portföljbolaget Dilafor inledde ett samarbete med Liverpool
University för att studera effekten av bolagets läkemedelskandidat
tafoxiparin som behandling mot covid-19. Läkemedelskandidaten
utvecklas primärt för användning mot långdragen förlossning men
substansen tros även kunna ha en effekt vid vissa virusinfektioner
(april 2020).
* Karolinska Development tillsammans med KCIF Co-investment Fund KB ?
ett holdingbolag gemensamt ägt av Europeiska Investeringsfonden och
Karolinska Development ? avyttrade en del av sina innehav i
portföljbolaget Aprea Therapeutics. Totalt omfattade transaktionen 1
procent av samtliga utestående aktier i Aprea Therapeutics och
inbringade netto cirka SEK 59 miljoner till Karolinska Development.
Karolinska Developments kvarvarande innehav i Aprea Therapeutics,
inklusive indirekt innehav genom KCIF Co-investment Fund, uppgår till
cirka 1 procent av det totala antalet utestående aktier. KDev
Investments innehav i Aprea är oförändrat och uppgår till cirka 9,5
procent av det totala antalet utestående aktier (april 2020).

Finansiell sammanfattning

Första kvartalet

* Periodens resultat, nettoresultatet, under första kvartalet uppgick
till SEK -126,1 miljoner (SEK -18,6 miljoner under första kvartalet
2019). Resultatet per aktie var SEK -0,7 (SEK -0,3 under första
kvartalet 2019).
* Resultatet av Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag
uppgick till SEK -122,7 miljoner. Resultatet beror till största delen
på nedgången i aktiekurserna för de noterade innehaven Aprea
Therapeutics, OssDsign och Lipidor.
* Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 1 369,6 miljoner i
slutet av mars 2020, en minskning med SEK -183,8 miljoner från SEK 1
553,4 miljoner i slutet av föregående kvartal. Portföljens netto
verkligt värde uppgick i slutet av mars 2020 till SEK 932,5 miljoner,
en minskning med SEK 115,1 miljoner från SEK 1 047,6 miljoner i
slutet av föregående kvartal.
* Intäkterna uppgick till SEK 1,1 miljoner under första kvartalet 2020
(SEK 0,9 miljoner under första kvartalet 2019).
* Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under det
första kvartalet uppgick till SEK 7,7 miljoner. De totala
investeringarna i portföljbolagen, tillsammans med andra
specialiserade life science-investerare, under första kvartalet
uppgick till SEK 23,7 miljoner.
* Likvida medel minskade med SEK 43,1 miljoner under första kvartalet
och uppgick till SEK 9,1 miljoner per den 31 mars 2020.
* Moderbolagets egna kapital uppgick till SEK 881,6 miljoner per den 31
mars 2020.

Delårsrapporten för Karolinska Development AB för perioden januari - mars
2020 finns nu tillgänglig som PDF på bolagets hemsida
www.karolinskadevelopment.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, Finansdirektör och vice VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt
investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera
medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag
som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som
kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning
till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med
stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering
tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom
sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med
erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av
professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att
utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande
eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.  

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella
investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till
ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com

.

Bilaga

* KD Q1 2020 (SVE)

Författare Hugin Nyheter