Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-12

Karolinska Development AB (publ): Förvärvare av 121 miljoner kronor konvertibellån i Karolinska Development ingår avtal ...

STOCKHOLM, SVERIGE ? 12 december 2019. Karolinska Development AB (publ)
(?Karolinska Development? eller ?Bolaget?) meddelar idag att Sino
Biopharmaceutical Limited och Chia Tai Resources Limited (tillsammans ?Sino
Biopharma?) har avyttrat sitt återstående konvertibellån motsvarande 85
miljoner kronor i nominellt värde till Worldwide International Investments
Limited (?Worldwide?). Worldwide har vidare åtagit sig att kvitta sitt
konvertibelinnehav genom att teckna aktier i den pågående riktade
nyemissionen av B-aktier till innehavare av Bolagets konvertibel 2015/2019
(?Riktade nyemissionen?). För att möjliggöra Worldwides deltagande i den
Riktade nyemissionen har styrelsen för Bolaget beslutat att
teckningsperioden för den Riktade nyemissionen med start 8 juli förlängs
till och med den 16 december 2019.

Sino Biopharma har avyttrat 85 miljoner kronor i nominellt värde,
motsvarande sitt återstående konvertibellån om totalt 121 miljoner kronor
inklusive upplupen ränta till och med 30 juni 2019 som de inte har
möjlighet att kvitta i den Riktade nyemissionen, som en konsekvens av att
deras andel av rösterna inte får överstiga 49 procent, till Worldwide (
?Kvarvarande konvertibellån?). Worldwide har vidare åtagit sig att teckna
aktier av serie B genom kvittning av Kvarvarande konvertibellån under
teckningsperioden i den Riktade nyemissionen.

Styrelsen för Bolaget har beslutat att förlänga teckningsperioden
ytterligare för den Riktade nyemissionen för att möjliggöra för Worldwide
att kvitta Kvarvarande konvertibellån i den Riktade nyemissionen.
Teckningsperioden löper nu från och med den 8 juli till och med den 16
december 2019. Offentliggörande av utfallet i den Riktade nyemissionen
förväntas ske omkring den 18 december 2019.

Bolagets kapitalbehov

Den Riktade nyemissionen kommer inte att resultera i att några likvida
medel tillförs bolaget. Bolaget arbetar därför med ett antal alternativ för
att finansiera det utestående kapitalbehovet efter att den Riktade
nyemissionen är genomförd. Den kortsiktiga finansieringen förväntas ske
genom en nyemission och/eller en kortfristig kreditfacilitet.

Rådgivare

DNB Markets agerar som finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå som
juridisk rådgivare till Karolinska Development i samband med den Riktade
nyemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande i vissa
jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har gjorts offentligt eller
distribuerats bör informera sig och följa sådana rättsliga begränsningar.
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla aktier eller
andra värdepapper i Karolinska Development.

Detta pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller
offentliggöras direkt eller indirekt i eller till USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i
någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd, helt eller delvis, är föremål
för lagliga restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte
återdistribueras, reproduceras eller vidarebefordras på sätt som strider
mot gällande restriktioner. Underlåtenhet att följa dessa restriktioner kan
utgöra en kränkning av Förenta staternas värdepapperslag från 1933 eller
tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, finansdirektör och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt
investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera
medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag
som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som
kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning
till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med
stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering
tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom
sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med
erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av
professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att
utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande
eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella
investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till
ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com

.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ)
(Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för
offentliggörande den 12 december 2019 klockan 8.45.

Bilaga

* 191212 - Uppdatering kring åtaganden och förlängning av
teckningsperioden

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.