Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-01

Karolinska Development AB (publ): Karolinska Development AB (publ) meddelar valberedningens förslag samt erbjuder möjlighe...

STOCKHOLM, SVERIGE ? 1 juni 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq
Stockholm: KDEV) (?Bolaget?) meddelar att Bolagets valberedning har
beslutat att lägga fram följande förslag för beslut till årsstämman 2020
samt att Bolagets styrelse har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin
rösträtt per post inför årsstämman.

Valberedningens förslag

Valberedningen, som har utgjorts av Peter Lundkvist (ordförande), utsedd av
Tredje AP-fonden; Jack Li utsedd av Sino Biopharmaceutical; Yan Cheng,
utsedd av Worldwide International Investments Ltd; Hans Möller, utsedd av
Karolinska Institutet Holding AB samt; Torgny Wännström, utsedd av
Insamlingsstiftelsen för främjande och utveckling av medicinsk forskning
vid KI, föreslår att årsstämman beslutar:

Att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Att ersättning till styrelsens ordförande ska utgå som ett fast arvode med
400 000 kronor, att betalas ut i proportion till deltagande i
styrelsemöten; ersättning till övriga ledamöter som ej är anställda i
Bolaget ska utgå som ett fast arvode med 200 000 kronor, att betalas ut i
proportion till deltagande i styrelsemöten. Ersättningen är oförändrad
jämfört med föregående år.

Att omval sker av styrelseledamöterna Hans Wigzell, Tse Ping, Magnus
Persson och Theresa Tse; att nyval sker av Björn Cochlovius; att till
styrelsens ordförande utses Hans Wigzell. Styrelsens sammansättning
uppfyller kraven på oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning.
Valberedningen föreslår att ledamöterna ska väljas individuellt.

Övriga av valberedningens förslag framgår av kallelsen.

Poströstning

Vidare har styrelsen mot bakgrund av den tillfälliga lagstiftningen som
trädde ikraft den 15 april 2020 beslutat att aktieägarna före årsstämman
ska kunna utöva sin rösträtt per post. Bolaget vill möjliggöra för
aktieägarna att poströsta för att minimera antalet deltagare som närvarar
personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för
smittspridning av viruset som orsakar covid-19.

Formulär för poströstning samt ytterligare information finner du på
Bolagets hemsida, www.karolinskadevelopment.com. Det ifyllda och
undertecknade formuläret med, i förekommande fall, aktuella
behörighetshandlingar ska i god tid före årsstämman sändas till Bolaget per
post till Karolinska Development, att: Årsstämma, Tomtebodavägen 23 A, 171
65 Solna eller via e-post till eva.montgomerie@karolinskadevelopment.com.
Poströster ska inkomma senast den 9 juni 2020.

Vänligen observera att, i förekommande fall, måste omregistrering av
förvaltarregistrerade aktier ske (på det sätt som föreskrivs i kallelsen)
även om aktieägaren avser att utöva sin rösträtt genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt
investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera
medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag
som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som
kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning
till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med
stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering
tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom
sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med
erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av
professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att
utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande
eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella
investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till
ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com

.

Bilaga

* Pressmeddelande - Valberedningens fo?rslag och postro?stning SV

Författare Hugin Nyheter