Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-13

Karolinska Development AB (publ): Karolinska Development offentliggör uppdatering av nettovinsteffekt av portföljbolaget A...

STOCKHOLM, SVERIGE ? 13 december 2019. Karolinska Development AB (publ)
(?Karolinska Development? eller ?Bolaget?) meddelar uppdatering av
nettovinsteffekt av portföljbolaget Aprea Therapeutics aktiekursutveckling.
Karolinska Development offentliggör även ett tilläggsprospekt med anledning
av den riktade nyemission till Bolagets konvertibelinnehavare (konvertibel
2015/2019) att teckna aktier av serie B i Karolinska Development (?Riktade
nyemissionen?) som den 13 december 2019 godkänts av och registrerats hos
Finansinspektionen.

Uppdatering av nettovinsteffekt av Aprea Therapeutics aktiekursutveckling

Per den 12 december, var Aprea Therapeutics aktiekurs USD 39,37 vilket
skulle innebära en nettovinsteffekt för Karolinska Development i fjärde
kvartalet om cirka SEK 422 miljoner.

Tilläggsprospekt

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av (i) att Bolaget den 29
november 2019 offentliggjorde Bolagets delårsrapport för perioden
januari?september 2019; (ii) att Bolaget den 20 november 2019 genom ett
pressmeddelande offentliggjorde utfallet av den första delregistreringen i
den Riktade emissionen; (iii) att Bolaget den 9 december 2019 genom ett
pressmeddelande offentliggjorde att Aprea Therapeutics presenterat data
från två fas 1b/2-studier av APR-246 på kongressen för American Society of
Hematology; (iv) att Bolaget den 11 december 2019 genom ett pressmeddelande
offentliggjorde att Forendo Pharma har ingått ett licens- och
samarbetsavtal med ett globalt läkemedelsföretag; och (v) att Bolaget den
12 december 2019 genom ett pressmeddelande offentliggjorde att Sino
Biopharma har avyttrat sitt återstående konvertibellån till Worldwide
International Investments Limited för kvittning i den Riktade emissionen.

Tilläggsprospektet avseende den Riktade nyemissionen finns nu tillgängligt
på Bolagets webbplats (www.karolinskadevelopment.com) och DNB Markets
webbplats (www.dnb.se/emission).

Investerare som före offentliggörandet av detta tilläggsprospekt har gjort
en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i
erbjudandet har enligt med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan inom två arbetsdagar
från offentliggörandet av tilläggsprospektet, det vill säga till och med
den 17 december 2018. Återkallelse ska ske skriftligen till DNB Markets
Security Services, SE-105 88 Stockholm, Sverige, eller via e-post till
emissioner@dnb.se. Investerare som anmält sig för teckning av aktier genom
förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som
ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om
investerare önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver denne ej
vidta några åtgärder.

För mer information om den Riktade nyemissionen, vänligen se
pressmeddelanden offentliggjorda den 29 maj, 26 juni, 28 juni, 5 juli, 27
september, 6 november, 20 november och 12 december 2019.

Rådgivare

DNB Markets agerar som finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå som
juridisk rådgivare till Karolinska Development i samband med den Riktade
nyemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande i vissa
jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har gjorts offentligt eller
distribuerats bör informera sig och följa sådana rättsliga begränsningar.
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla aktier eller
andra värdepapper i Karolinska Development.

Detta pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller
offentliggöras direkt eller indirekt i eller till USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i
någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd, helt eller delvis, är föremål
för lagliga restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte
återdistribueras, reproduceras eller vidarebefordras på sätt som strider
mot gällande restriktioner. Underlåtenhet att följa dessa restriktioner kan
utgöra en kränkning av Förenta staternas värdepapperslag från 1933 eller
tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, finansdirektör och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt
investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera
medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag
som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som
kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning
till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med
stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering
tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom
sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med
erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av
professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att
utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande
eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella
investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till
ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com

.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ)
(Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 13
december 2019 klockan 16:35.

Bilaga

* 191213 - Offentliggörande av tilläggsprospekt

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.